سمپوزیوم ایمنی و بهداشت حرفه ای
04-15-2019, 12:00 AM - 04-16-2019, 11:59 PM
masoomi
دبیر انجمن
*******

15/04/2019 - 16/04/2019
The Occupational Safety and Hygiene Symposium, SHO 2019
COUNTRY: Portugal
CITY: Guimarães
(ORGANIZER: Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO
Topics like occupational safety, risk assessment, safety management, ergonomics, management systems, environmental ergonomics, physical environment, construction safety and human factors, among others, are the object of the symposium
سمپوزیوم ایمنی و بهداشت حرفه ای، SHO 2019
کشور: پرتغال
شهر: گیمرهاس
سازمان: انجمن ایمنی و بهداشت حرفه ای پرتغال (SPOSHO)

موضوعاتی مانند ایمنی شغلی، ارزیابی ریسک، مدیریت ایمنی، ارگونومی، سیستم های مدیریتی، ارگونومی محیطی، محیط فیزیکی، ایمنی ساخت و ساز و عوامل انسانی، در میان دیگران، موضوع سمپوزیوم هستند.پرش به ما