توسطmasoomi در 10-14-2018، 11:26 AM
زمینه های کاری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 6

.pdf   زمینه های کاری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای .pdf (اندازه 125.85 KB / تعداد دانلود: 16)
توسطmasoomi در 10-14-2018، 10:57 AM
نمونه سوالات تستی کنترل صدا در محیط کار همراه با پاسخ تشریحی

 یک صوت ناخواسته، تعریف کدام از گزینه های زیر است؟

الف)  Noise      ب) Noise pollution     ج) ambient Noise      د) Noise affected

نوع فایل:PDF
تعداد سوالات: 98 
تعداد صفحات: 50

.pdf   نمونه سوالات تستی کنترل صدا در محیط کار همراه با پاسخ تشریحی.pdf (اندازه 1.58 MB / تعداد دانلود: 48)
توسطmasoomi در 10-13-2018، 09:00 PM
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA

آشنایی با REBA (ارزیابی سریع کل بدن)
یاد بگیرید که چگونه از ابزار ارزیابی سریع کل بدن (REBA) برای ارزیابی خطرات MSD کل بدن استفاده کنید.
در این راهنما ﮐﺎرﺑﺮد REBA در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات مورد بررسی قرار گرفته است

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12

.pdf   راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA.pdf (اندازه 975.53 KB / تعداد دانلود: 8)
(Meet REBA (Rapid Entire Body Assessment
.Learn how to use the Rapid Entire Body Assessment (REBA) tool to evaluate whole body postural MSD risks
REBA ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ فاکتورهای آسیب های اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﭽﺮ، ﺑﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﻔﺖ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎر و فعالیتهای ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. 
REBA ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ و کمی جهت ارزیابی خطر آسیب های اسکلتی عضلانی طراحی و ارائه شده است. REBA برای پر کردن شکاف موجود بین ابزارهای بررسی میدانی که خطر بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی را از طریق ترکیب ریسک فاکتور های گوناگون در وظایف غیر یکنواخت و ناهمگن برآورده می‌کند طراحی و ارائه شده است.REBA برای ارزیابی مشاغلی که دارای پوسچرهای دینامیک، استاتیک و یا جایی که تغییرات فاحشی در وضعیت قرار گرفتن بدن روی می‌دهد طراحی شده است.REBA برای ارزیابی مشاغل نشسته و ساکن جایی که فشار عمدتاً بر گردن شانه ها و اندام های فوقانی وارد میشود طراحی نشده است. زیرا برای انجام این چنین ارزیابی روش RULA پیش از آن ارائه شده است.
توسطmasoomi در 10-11-2018، 10:21 PM
جلسه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر ضیایی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه  دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر ضیایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  با عنوان" طراحی روشی جهت تعیین کارایی گوشی های حفاظتی در کاهش صدا"به راهنمایی آقایان دکتر فرهاد فروهرمجد و دکتر سیامک پور عبدیان روز سه شنبه مورخ ۱۲/۲/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده
مقدمه: گوشی های حفاظتی به منظور مراقبت از سیستم شنوایی انسان در مواجهه با صدا در محیط های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به عملکرد متفاوت آن ها در کاهش صدا این مطالعه با هدف طراحی روشی جهت تعیین میزان کاهش صدای وسایل حفاظت شنوایی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی مدلی از ساختار کانال گوش انسان (مطابق با استاندارد (ISO4869-3 طراحی و دو مدل گوشی ایرماف سازنده ی داخل و خارج انتخاب شد. در یک سمت کانال گوش شبیه‌سازی شده میکروفن به عنوان دریافت‌کننده صدا و در انتهای دیگر ایرماف تعبیه شد. پس از پخش صدا میزان افت جایگذاری گوشی در صدای تک فرکانس و صنعتی در فرکانس یک اکتاو توسط نرم افزارهای Labview و Matlab ترسیم شد؛ سپس فاکتور کاهش صدای گوشی (NRR) محاسبه و میزان همبستگی نتایج مدل با کاتالوگ گوشی توسط نرم افزار آماری SPSS20 بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان افت جایگذاری گوشی سازنده ی خارج و داخل برای صدای تک فرکانس به ترتیب ۱۴/۰± ۰۷/۳۳ و ۰۷/۰±۲۳/۲۳ دسی بل و میزان افت صدای صنعتی ۲/۰± ۱۵/۳۱ و ۰۹/۰±۳۰/۲۲ دسی بل بود. فاکتور کاهش صدای گوشی خارجی و داخلی ۵۴/ ۲۹ و ۲۸/۱۷ بدست آمد. آزمون تی زوجی نشان داد که بین میانگین کاهندگی اسمی و کاهندگی عملیاتی گوشی در مدل اختلاف معنادار وجود ندارد (۰۵/۰P>). شاخص NRR ایرماف با مقدار درج شده بر کاتالوگ ایرماف تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری: مدل طراحی شده می تواند گزینه ی مناسبی جهت بررسی عملکرد گوشی های حفاظتی باشد. بنابراین از این مدل می توان بدون هیچ گونه محدودیتی از جمله تعداد دفعات تست و تراز صداهای بالا، کارایی گوشی ها را بررسی کرد.

کلید واژه ها: گوشی حفاظتی، شاخص کاهش صدا، سیستم شنوایی
  •  قبلی
  • 1
  • 2
  • 3(current)
  • 4
  • 5
  • ...
  • 676
  • بعدی 
مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.
نام‌کاربری/ایمیل:

رمز عبور


ورود
جستجو در انجمن‌ها

کاربران حاضر
ما 11 کاربر حاضر در انجمن دارید
2 کاربر عضو | 9 مهمان
gozal، samaneh-nouri