انجمن بهداشت حرفه ای ایران
چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: بهداشت حرفه ای، ارگونومی، ایمنی (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=72)
+--- انجمن: نرم‌افزارها، کلیپ ها،کتاب‌ها، کارآموزی (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=90)
+---- انجمن: بهداشت حرفه ای در بیمارستانها (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=98)
+---- موضوع: چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی (/showthread.php?tid=2785)چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی - masoomi - 05-16-2018

چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی  Ergonomic Checkpoints in Health Care Work

چگونگی استفاده از چک پوینت های کار مراقبت بهداشتی  How to use the Health Care work checkpoints
چک لیست ارگونومی در کار مراقبت بهداشتی Ergonomics checklist in Health Care work
حمل و نگهداری مواد  Materials storage and handling 
چک پوینت 1 تا 6  
ایمنی ماشین آلات و ابزار دستی Machine and hand-tool safety               
حمل ایمن بیمار Safe patient handling
چک پوینت 13 تا 18 
ایستگاه های کار Workstations
چک پوینت 19 تا 24
محیط فیزیکی Physical environment
چک پوینت 25 تا 30 
عوامل و مواد خطرناک  Hazardous substances and agents
چک پوینت 31 تا 36  
کنترل عفونی Infection control
چک پوینت 37 تا 42  
تسهیلات رفاهی Welfare facilities
چک پوینت 43 تا 48 
آمادگی Preparedness
چک پوینت 49 تا 54 
سازماندهی کار و ایمنی بیمار Work organization and patient safety
چک پوینت 55 تا 60 
پیوست ها
پیوست 1 : استفاده از چک پوینت های ارگونومی در آموزش مشارکتی کار مراقبت بهداشتی
پیوست 2 : چک لیست محل کار در کار مراقبت بهداشتی
پیوست 3 : نمونه هایی از بهبود کار مراقبت بهداشتی

نوع فابل: PDF
تعداد صفحات: 166
نوع زبان: ترجمه شده به فارسی
[attachment=2503]

نوع فابل: PDF
تعداد صفحات: 168
نوع زبان: انگلیسی
[attachment=2504]

منابع مورد استفاده:تهیه شده توسط انجمن ارگونومی ژاپن در همکاری با انجمن بین المللی ارگونومی

Prepared by the Human Ergology Society In collaboration with the International Ergonomics Association
دانلود چک پوینت های ارگونومی
دانلود کتاب بازرسی های ارگونومی