انجمن بهداشت حرفه ای ایران
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: عوامل مکانیکی Mechanical agents (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=88)
+---- انجمن: ایمنی سیستم (Safety Systems) (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟ (/showthread.php?tid=3950)حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟ - masoomi - 06-12-2019

حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
پاسخ: ALARP                     
- معیار کمترین حدی که به طور معقول عملی است.(ALARP)
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول .
- مفهوم دیگر در این زمینه ALARA 
به معنای کمترین حدی است که به طور معقول قابل دستیابی است.
سختگیری کمتری دارد .
در این معیار باید ریسک تا آنجا که ممکن است ،تا آنجا که منطقی است،کاهش داده شود.

نویسنده: مهندس بیات مهندسی بهداشت حرفه ای