[-]
کلمات کلیدی
افزار ارگونومی 3dsspp نرم اموزش

اموزش نرم افزار ارگونومی 3DSSPP
#1
اموزش نرم افزار ارگونومی 3DSSPP

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 3DSSPP ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 35 ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﮐﺰ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﯿﺸـﯿﮕﺎن ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی  ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎرﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. 3DSSPPﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) و دﯾﺴﮏ ﺑـﯿﻦ ﻣﻬﺮهای (L4/L5) را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺑـﺪن، ﺑﺰرﮔـﯽ وزن بار و اﺑﻌـﺎد آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

   

ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺑـﺪن ، و ﺑﺰرﮔـﯽ  و اﺑﻌـﺎد آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮﺳﭽﺮ اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از  وﯾﮋﮔـﯽ  ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣـﺪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه  NIOSH ﺑـﺮاي ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎری (3400 ﻧﯿـﻮﺗﻦ) و ﻧﯿـﺮوی ﺑﺮﺷـﯽ (500 ﻧﯿـﻮﺗﻦ) ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ


اموزش ویدیویی نرم افزاز 3DSSPP به صورت تعاملی Interactive

قیمت 25000 تومان

خرید انلاین


لینک دانلود بلافاصله بعدا از پرداخت وجه فعال خواهد شد 


دانلود نرم افزار 3DSSPP  

.zip   3dsspp.zip (اندازه 5.76 MB / تعداد دانلود: 1,799)
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان