[-]
کلمات کلیدی
افزار ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ارگونومی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ 3dsspp نرم بیومکانیک آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﭘﻮﺳـﭽﺮ اموزش

اموزش نرم افزار ارگونومی 3DSSPP
#1
دانلود آموزش نرم افزار ارگونومی 3DSSPP

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم افزاری 3DSSPP ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 35 ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﮐﺰ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﯿﺸـﯿﮕﺎن ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و بیومکانیک ﮐﺎرﮔﺮان ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی  ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. 3DSSPPﯾﮏ ﻣﺪل بیومکانیک اﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) و دﯾﺴﮏ ﺑـﯿﻦ ﻣﻬﺮهای (L4/L5) را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺑـﺪن، ﺑﺰرﮔـﯽ وزن بار و اﺑﻌـﺎد آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

[عکس: 3dsspp.JPG]

ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﯾﮏ ﻣﺪل بیومکانیک اﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺑـﺪن ، و ﺑﺰرﮔـﯽ  و اﺑﻌـﺎد آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮﺳﭽﺮ اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﺷﺒﯿﻪ سازی ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان نیروهای وارد ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از  وﯾﮋﮔـﯽ  ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣـﺪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه  NIOSH ﺑـﺮاي نیروی ﻓﺸﺎری (3400 ﻧﯿـﻮﺗﻦ) و ﻧﯿـﺮوی برشی (500 ﻧﯿـﻮﺗﻦ) ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ

آموزش ویدیویی نرم افزار 3DSSPP به صورت تعاملی Interactive به زبان فارسی

.rar   3DSSPP.part1.rar (اندازه 16 MB / تعداد دانلود: 22)

.rar   3DSSPP.part2.rar (اندازه 15.49 MB / تعداد دانلود: 20)

بعدا از دانلود هر دو فایل 3DSSPP.part1 و 3DSSPP.part2،  آنها را در یک پوشه منتقل کنید.و سپس با نرم افزار Winrar اکسترکت کنید. و بعد از آن می توانید از آموزش نرم افزار 3DSSPP استفاده نمایید. ویدیوی آموزشی  3DSSPP در سیستم عامل ویندوز قابل اجرا می باشد.

دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی دانشگاه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن 3DSSPP

.zip   3dsspp.zip (اندازه 5.76 MB / تعداد دانلود: 2,422)

محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران
منابع مورد استفاده:
3D Static Strength Prediction Program, 3DSSPP SOFTWARE
The Center for Ergonomics at the University of Michigan College of Engineering has developed programs for analyzing manual materials-handling tasks
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی ROSA masoomi 0 466 10-31-2018، 03:52 PM
آخرین ارسال: masoomi
  دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی QEC دانشگاه Surrey masoomi 0 245 10-27-2018، 11:49 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان