[-]
کلمات کلیدی
ارگونومی مهندسی فاکتور انسانی human آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی پیشرفته factors

مهندسی فاکتور های انسانی پیشرفته
#1
مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته  Advanced Human Factors Engineering
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ های کاری 
اﻧﺴﺎن و روش های اﻧﻄﺒﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ و 
اﺑﺰار آﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺤﯿﻂ های ﮐﺎر و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺎده سازی آن  
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن   
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎر و نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ و روش های آن   
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای   
ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺰار در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 
ﺧﺴﺘﮕﯽ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ بندی ﮐﺎرهای ﺑﺪﻧﯽ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی
آراﯾﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 
ﻏﯿﺒﺖ های ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ های ﮐﺎر  
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ در ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 244

.pdf   مهندسی فاکتور های انسانی پیشرفته.pdf (اندازه 2.24 MB / تعداد دانلود: 35)

منابع مورد استفاده:مبانی ارگونومی در محیط کار دکتر چوبینه 
آنتراپومتری مهندس موعودی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
انسان و تنش های جراتی محیط کار انتشارات تهران دکتر امیدواری 
ارگونومی در عمل دکتر چوبینه 
ارزیابی پوستچر در محیط کار دکتر چوبینه
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی masoomi 0 205 04-13-2019، 11:49 PM
آخرین ارسال: masoomi
  مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی masoomi 0 165 10-08-2018، 08:47 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان