[-]
کلمات کلیدی
کارشناسی منابع ارگونومی ارشد حرفه بهداشت 99 سال تحصیلی دوره 98 ورودی آزمون

منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 99-98
#1
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 99-98

منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 99-98
نام مراجع معرفی شده و مولفین و مترجمین

دروس بهداشت حرفه ای 
 انسان و تنش های حرارتی محیط کار فریده  و همکاران
نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا جلد 1 و2 دکتر بهرامی
 مهندسی روشنایی آخرین چاپ تالیف دکتر رستم گل محمدی
.Industrial noise control, chapters 1, 6 9,10 ; by Lewis Bell & Douglas Bell
 Industrial ventilation manual; by ACGIH
 .Fundamentals of air sampling , chapters1-9; by Gregory D. Wight
 .Safety and Health for Engineers ; by Brauer, Rogerl
 .Introduction to health physics; by Herman Cember
 .IESNA Lighting Handbook ; chapters: 1,2,3,6,7,8,9,11,12
 .Safety Analysis (principles and practice in occupational safety) By: Lars Harms-Ringdahl
.Principles of Toxicology, Environmental and Industrial Application By: S.M. Roberts, R.C. James and P.L. Williams, chapters 2,3 and 23
.Occupational Toxicology: Winder and Stacey not the whole book, only chapters 1,2,3,12,13,14 and 15

دروس ارگونومی
Handbook of Ergonomics by W. Karwowski&Marras-Last Eition
دروس فیزیک 
فیزیک جلد اول , دوم , سوم هالیدی
دروس شیمی
شیمی عمومی چارلز مورتیمر 
دروس ریاضی
كتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف جرج توماس وراس فینی ترجمه مهدی بهزاد و همکاران، انتشارات مرکز دانشگاهی


منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ارگونومی سال تحصیلی 99-98
نام مراجع معرفی شده و مولفین و مترجمین

دروس ﺗﺸﺮﯾﺢ و فیزیولوژی اﻧﺴﺎﻧﯽ
فیزیولوژی ﭘﺰﺷﮑﯽ 1، اعضای ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه فیزیولوژی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان؛ 1379
فیزیولوژی ﭘﺰﺷﮑﯽ 2، اعضای ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه فیزیولوژی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان؛ 1384 
 آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ(ﺗﺸﺮﯾﺢ) ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﯽ میبدی، ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺰت آبادی ﭘﻮر، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺎط؛ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ
دروس ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﻼﻧﺪر ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ.آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ
 Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and Human Factors, in handbook of Human and Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 1, The Discipline of Ergonomics and Human Factors, by Gavriel Salvendy, John Wiley & Sons, inc., Hoboken, NJ< USA, The last Edition 
.Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition
.Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition 
.Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition
.Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition 
دروس ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
دﯾﻮﯾﺪ هالیدی،  رابرت رزينك ، جرل واكر، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ 
 ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ، ﺟﻠﺪ اول (ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ)، ﺗﺄﻟﯿﻒ : ﻓﺮاﻧﮏ. ج. بلت، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺮان اﺧﺒﺎرﯾﻔﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ. وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺮام ﻣﻌﻠﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ  ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
 ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ،  ﺟﻠﺪ دوم (ﺳﯿﺎﻻت، ﺣﺮارت و اﻣﻮاج) ﺗﺄﻟﯿﻒ : ﻓﺮاﻧﮏ. ج. بلت، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻣﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ. وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺮام ﻣﻌﻠﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ  ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

دروس رﯾﺎﺿﯽ
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی نوشته  لوئیس لیتهلد ترجمه مهدی بهزاد و همکاران، انتشارات مرکز دانشگاهی
 ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و اﻧﺘﮕﺮال، ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻮرج، آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﻫﯿﻠﮕﺎرد؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﺮاﻫﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ، 1385. ﻓﺼﻮل 13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1 و 14  
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺋﯿﺎن ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ، آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ
 ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ره آوردﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن . آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ
منابع مورد استفاده: اطلاعیه 2 - راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی99-98
sanjeshp.ir
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98 masoomi 0 422 02-19-2019، 03:42 PM
آخرین ارسال: masoomi
  زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98 masoomi 0 161 11-28-2018، 08:49 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان