[-]
کلمات کلیدی
organizational چیست ارگونومی ergonomics physical سازمانی شناختی فیزیکی cognitive

ارگونومی چیست
#1
?What is Ergonomics
Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance
[عکس: whats_definition_%20Ergonomics.JPG]
ارگونومی چیست؟
 تعـریف رسمـی ارگونومـی که به وسیله انجمن ملی ارگونومـی ‌«IEA» تأیید شده است به شرح زیر مـی‌باشد: ارگونومی یا «فاکتورهای انسانی» اصول علمـی مرتبط با فهم تعامل بیـن انسان و سـایر عنـاصر یـک سیستم است و همچنین حـرفه‌ای اسـت کـه شامل تئوری‌ها، اصول و داده‌ها و روش‌ها برای طراحی مطابق با بهینه‌سازی آسـایـش و رفـاه افـراد و عملـکرد کـامـل سیستم مـی‌باشـد 
 Physical Ergonomics
Physical ergonomics is concerned with human anatomical, anthropometric, physiological and biomechanical characteristics as they relate to physical activity.  (Relevant topics include working postures, materials handling, repetitive movements, work related musculoskeletal disorders, workplace layout, safety and health
[عکس: Physical%20Ergonomics.JPG]
ارگونومی فیزیکی در ارتباط با آناتومی انسانی، آنتروپومتری، فیزیولوژی و مشخصه های بیومکانیکی می باشد که اینها در ارتباط با فعالیت فیزیکی هستند. موضوعات مرتبط شامل پوسچر کاری، حمل دستی بار، حرکات تکراری، اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار، چیدمان محل کار،  ایمنی و بهداشت است.
Cognitive Ergonomics
Cognitive ergonomics is concerned with mental processes, such as perception, memory, reasoning, and motor response, as they affect interactions among humans and other elements of a system.  (Relevant topics include mental workload, decision-making, skilled performance, human-computer interaction, human reliability, work stress and training as these may relate to human-system design
[عکس: Cognitive%20Ergonomics.JPG]
ارگونومی شناختی در ارتباط با فرایندهای ذهنی از جمله، ادراک حافظه، استدلال و پاسخ های حرکتی می باشد. که این ها تاثیر بر هم کنش  میان انسان ها و عناصر دیگر یک سیستم قرار می گیرند. موضوعات مرتبط شامل بار کار ذهنی، تصمیم گیری، بر هم کنش انسان-کامپیوتر، قابلیت اطمینان انسانی، استرس کاری، عملکرد حرفه ای و آموزش می باشد که اینها مرتبط با طراحی انسان-سیستم هستند
Organizational Ergonomics
Organizational ergonomics is concerned with the optimization of sociotechnical systems, including their organizational structures, policies, and processes. (Relevant topics include communication, crew resource management, work design, design of working times, teamwork, participatory design, community ergonomics, cooperative work, new work paradigms, virtual organizations, telework, and quality management
[عکس: Organizational%20Ergonomics.JPG]
ارگونومی سازمانی در  ارتباط با بهینه سازی سیستم های اجتماعی فنی شامل: ساختارهای سازمانی، سیاست‌ها و فرایندهاست. موضوعات مرتبط شامل، ارتباطات درون سازمانی، مدیریت منابع انسانی، طراحی کار، طراحی زمان کاری، کار تیمی، طراحی مشارکتی، ارگونومی جامع، کار مشارکتی، الگوها و شکل های جدید کاری، سازمان های مجازی، دور کاری و مدیریت کیفیت می باشد.

منابع مورد استفاده:
 IEA:International Ergonomics Association
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان