[-]
کلمات کلیدی
چک‌لیست تشکیلات فعالیت دستورالعمل پایش بهداشت مسئول حرفه‌ای

دستورالعمل چک‌لیست پایش فعالیت مسئول بهداشت حرفه‌ای در تشکیلات بهداشت حرفه‌ای
#1
دستورالعمل چک‌لیست پایش فعالیت مسئول بهداشت حرفه‌ای در تشکیلات بهداشت حرفه‌ای

1 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است اطلاعات دقیق مشخصات فردی پرسنل و شرح فرآیند کاری هر فرد را به صورت
فلوچارت در پرونده پرسنلی فرد درج نماید
- مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است کلیه بخشهای کارگاه را طبق چک لیست بازدید مورد بازرسی قرار داده و چک
لیست‌های تکمیل شده را بایگانی نماید
3 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف کارخانه بازدید منظم به
عمل آورد و گزارشات بازدید را ثبت و به مدیریت کارخانه در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت
بهداشت حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود انعکاس دهد
4 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه‌ها با کارشناسان
بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت منطقه برای همگامی و همسو نمودن فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای کارخانه با برنامه‌های
منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد و اطلاع ازآخرین دستورالعمل‌ها در نشست‌های
مرکز بهداشت حضور و همکاری لازم را داشته باشد
5 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است راه حلهای فنی و مهندسی، اداری (گردش کار و غیره) در جهت کاهش
مواجهه و تماس شاغلین را جهت رفع نواقص بهداشتی ارائه دهد
6 - محل استقرار مسئول بهداشت حرفه‌ای از نظر فضای فیزیکی متناسب، نظم و انضباط کاری، بایگانی مستندات مربوطه به
صورت منظم رویت شود
- مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش مشمول باید با توجه به نوع شغل، مخاطرات آن و برنامه های اعلام شده از
سوی مرکز بهداشت منطقه، برای گروههای در معرض و مشخص شده، برنامه‌های آموزشی فصلی تدوین و ارجاعی
نماید(مستندات هر برنامه: عنوان برنامه
7 - نام مدرس، ليست شرکت کنندگان، نوع وسیله کمک آموزشی، میزان ساعات
آموزش، پري تست و پست تست قابل روئیت باشد) برنامه آموزشی باید علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی، موجب تغییر نگرش
، باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی کارگران گردد تا در اجرای موازین بهداشت و سالم سازی محیط کار مشارکت فعال
داشته باشند
8 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش مشمول باید با توجه به نوع شغل، مخاطرات آن، برای گروههای در معرض
و مشخص شده نسبت به تهیه و تدوین وسایل و مواد کمک آموزشی اعم از پوستر، پمفلت، جزوه و ... به زبان ساده و
قابل فهم همراه با تصاویر مربوطه برای ارتقاء سطح آگاهی شاغلین اقدام نماید
9 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش مشمول موظف است در کلیه کارگاههای آموزشی و نشست‌های مشورتی
برگزار شده از سوی مرکز بهداشت برای آگاهی از آخرین اطلاعات، دستاوردها و آیین نامه ها  و دستورالعمل‌های
اجرایی شرکت نماید
10 - مسئول بهداشت حرفه‌ای بخش مشمول می‌بایست نسبت به راهکارهای عملی در مواقع اضطراری (حوادث، مسمومیت
های شیمیائی، زلزله، حریق و....) تسلط کامل داشته باشد و از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی در هر فصل، به آگاهی
شاغلین نیز رسانده شود (مستندات مورد بررسی: لیست شرکت کنندگان
–مسئول برگزاری
–زمان برگزاری
– نتایج مانور)
11 - مسئول بهداشت حرفه‌ای بخش مشمول موظف است برنامه‌های آموزشی در شرایط اضطرار را طی برگزاری دوره‌های
آموزشی و برگزاری مانور در فواصل زمانی معین به اطلاع کلیه شاغلین برساند
12 - پیگیری انجام معاینات پزشکی سالانه به عهده مسئول/مشاور بهداشت حرفه‌ای می‌باشد.(روئیت مستندات اقدامات
صورت گرفته درزمان بازدید الزامی است). کارشناس بهداشت حرفه‌ای می‌بایست از دستورالعمل‌های مرکز سلامت
محیط و کار در زمینه معاینات شغلی، از طریق مرکز بهداشت شهرستان/استان کسب اطلاع نماید.
13 - پیگیری انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای به عهده مسئول/کارشناس بهداشت حرفه‌ای می‌باشد.(روئیت
مستندات اقدامات صورت گرفته درزمان بازدید الزامی است)
14 - پرونده پزشکی شاغلین باید در برگیرنده اطلاعات مربوط به شاغلین و همچنین نتایج معاینات انجام گرفته باشد. تمام
این اطلاعات باید در فرم 4 برگی مصوب وزارت بهداشت و درمان توسط مسئولین طب کار و بهداشت حرفه‌ای مطابق
دستورالعمل‌های مرکز سلامت محیط و کار، به‌ موقع و صحیح ثبت شده باشد واین امر باید توسط مسئول /کارشناس
بهداشت حرفه‌ای نظارت گردد. (روئیت مستندات و صحت آنها الزامی است)
15 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است اقدامات لازم را پس از تجزیه و تحلیل نتایج معاینات توسط پزشک و
دریافت نظریه مکتوببه مورد اجرا درآورد. این اقدامات شامل گزارش به مرکز بهداشت منطقه، اتخاذ و اعلام تدابیر جهت
کاهش مواجهه و تماس شاغلین و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار، از طریق ارائه راه حل‌های فنی و مهندسی
–اداری
(گردش کار و غیره) و دیگر اقدام‌های کنترلی و پیشگیرانه می‌باشد (روئیت مستندات الزامی است).
16 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای باید نتایج معاینات .... و بيماريهاي حرفه‌ای را پس از دریافت نتیجه معاینات شغلی
در فرم گزارش دهی بیماری‌های شغلی (3111) به مرکز بهداشت استان ارسال نماید. (روئیت مستندات الزامی است) -
17 - موارد مشکوک به بیماری‌های حرفه‌ای باید توسط مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای از طریق کارفرما به مرکز
بهداشت منطقه گزارش شود.(روئیت مستندات الزامی است)
18 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای باید پیگیری لازم را جهت پیگیری تغییر شغل کارگرانی که با توجه به تشخیص
شورای پزشکی به بیماری‌های حرفه‌ای مبتلا شده‌اند به عمل آورد. (روئیت مستندات الزامی است)
19 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است افرادی که به نحوی با مواد غذایی سروکار دارند را جهت دریافت کارت
سلامت به مرکز بهداشت مربوطه معرفی نمایند (روئیت کارت سلامتی کارگران و تاریخ انقضاء آن الزامی است)
20 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نسبت به انتخاب و اجرای راهکارهای عملی درواقع شرایط اضطراری
و اورژانس (حوادث، مسمومیت های شیمیائی، زلزله، حریق و....) آگاهی و تسلط کامل داشته باشد و از طریق اجرای
برنامه‌های آموزشی در هر فصل، به شاغلین نیز آگاهی لازم داده شود
21 - مسئول/کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است در مواقع ضروری (با توجه به نوع آلاینده) هماهنگی لازم را جهت
انجام معاینات اختصاصی توسط متخصص طب کار برای کارگران در معرض به عمل آورد.(روئیت مستندات در صورت
وجود مورد ذکرشده الزامی است)
22 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای بایستی خط مشی ایمنی و سلامت کار، کلیه بخشهای کاری براساس عوامل زیان
آور در محیط کار تدوین و به امضای کارفرما رسیده و در محل مناسبی نصب و به اطلاع همکاران برسد (روئیت مستندات
الزامی است
23 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است اقدامات لازم را براساس روش‌های ارزیابی ریسک جهت شناسایی،
نمونه برداری و ارزشیابی عوامل زیان آور به عمل آورده و پس از مقایسه با حدود تماس مصوب وزارت بهداشت و درمان
و گزارش نتایج به مرکز بهداشت منطقه، جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین بخش های تولیدی با عوامل زیان آور
موجود، از طریق ارائه راه حل‌های فنی و مهندسی
–اداری (گردش کار و غیره) اقدام کنترلی و پیشگیرانه را انجام دهد (
روئیت مستندات الزامی است)
24 - مسئول/کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش باید براساس شرح وظیفه دارای برنامه عملیاتی سالانه و دارای زمانبندی بوده
و ضمن اخذ تائید اجراء از مدیریت، در بخش بهداشت موجود باشد. (رویت مستندات الزامی است)
25 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش موظف است پیگیری‌های لازم را در خصوص نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی
تا حصول نتیجه و تحقق اهداف اختصاصی برنامه انجام دهد
26 - مسئول / مشاور بهداشت حرفه‌ای موظف است اقدامات لازم را بر اساس روش‌های ارزیابی ریسک جهت شناسایی، نمونه
برداری و ارزشیابی عوامل زیان آور به عمل آورده و پس از مقایسه با حدود تماس مصوب وزارت بهداشت و درمان نتایج را به
مرکز بهداشت منطقه، گزارش دهد
27 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است پس از مقایسه نتایج اندازه گیری آلاینده‌ها با حدود تماس مصوب
وزارت بهداشت و درمان، جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین بخش دهای تولیدی با عوامل زیان آور موجود، از طریق
ارائه راه حل‌های فنی و مهندسی–اداری (گردش کار و غیره) اقدام کنترلی را انجام دهد (روئیت مستندات الزامی است)

28 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نسبت به راهکارهای عملی در مواقع اضطراری تسلط کامل داشته
باشد و از طریق اجرای مانورهای آموزشی در هر فصل اقدام نماید (مستندات مورد بررسی: لیست شرکت کنندگان
–مسئول برگزاری
–زمان برگزاری
– نتایج مانور)
29 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نسبت به توزیع و آموزش کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی نظارت
لازم را داشته باشد
30 - وسایل حفاظت فردی باید تحت نظارت مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش تولیدی، تهیه و به عنوان مکمل
اقدامات کنترلی مهندسی و مدیریتی عوامل زیان آور یا به عنوان آخرین راهکار ارائه گردد.(روئیت مستندات الزامی است)
31 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نسبت به تشکیل حداقل ماهی یکبار کمیته حفاظت فنی
و بهداشت کار با حضور مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای و سایر اعضاء اقدام نماید
32 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است پیگیری لازم را جهت نظارت بر اجرای مصوبات کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار داشته و مدارکی که طبق آن نواقص بهداشتی و ایمنی محیط کار به کارفرما و کمیته حفاظت فنی
و بهداشت کار منعکس گردیده و پیگیری جهت رفع آنها به عمل آمده است را مستند سازی نماید
33 - مسئول / کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف به استفاده از فرم‌های اختصاصی تعیین شده جهت تکمیل صورتجلسه
و ارسال به موقع به مرکز بهداشت منطقه می‌باشد (روئیت مستندات هر قسمت الزامی است)
34 - یکی از وظایف مهم مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش تولیدی بازدید مستمر از تاسیسات و تسهیلات بهداشتی
محیط کار و تطبیق آن با آئین نامه تاسیسات و تسهیلات کارگاه از نظر بهداشت می‌باشد (لازم است مدارک و مستندات
مربوط به بازدید و اعلام نواقص به کارفرما در این خصوص روئیت گردد)
35 - بازدید منظم، ثبت اطلاعات و آمار حوادث، تجزیه و تحلیل، تهیه جداول و نمودارها و تعیین علل حوادث از دیگر وظایف
کارشناس / کارشناس بهداشت حرفه‌ای است. ضمن این که تعیین ضریب تکرار و شدت 6 ماهه و سالانه حوادث در بخش
تولیدی، نشانگر وضعیت وقوع حوادث و میزان کنترل آن است. (لازم است مستندات مربوطه و موارد گزارش شده به
کارفرما روئیت گردد)
26 - مسئول/کارشناس بهداشت حرفه‌ای لازم است کانون‌های ایجاد خطرات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه را تشخیص و برای
کنترل و تغییر آن به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مدیریت گزارش نماید (روئیت مستندات الزامی است)
37 - ثبت اطلاعات و آمار حوادث، تجزیه و تحلیل، تهیه جداول و نمودارها و تعیین علل حوادث از دیگر وظایف کارشناس /
کارشناس بهداشت حرفه‌ای است. ضمن این که تعیین ضریب تکرار و شدت 6 ماهه و سالانه حوادث در بخش تولیدی،
نشانگر وضعیت وقوع حوادث و میزان کنترل آن است. (لازم است مستندات مربوطه و موارد گزارش شده به کارفرما روئیت
گردد)
38 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای باید برای پیشگیری از بروز حوادث و بیماری‌های شغلی، دستورالعمل‌های اجرائی
حفاظتی و بهداشتی را برای مشاغل مختلف تهیه و ضمن توجیه سرپرستان خط تولید و مسئولین زیربط و آموزش کارگران،
بر روند اعمال و اجرای آنها در کارگاه نظارت داشته باشد (روئیت مستندات الزامی است)
39 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است ضمن بازدید منظم، برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری، نظارت لازم را
بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار داشته باشد. (روئیت مستندات و شواهد در محیط کار الزامی است)
40 - نظارت مستمر بر سیستم اعلام و اطفاء حریق باید وجود داشته باشد و اجرای مانور و آموزش کارگران در این زمینه الزامی
است.(روئیت مستندات و شواهد الزامی است)
41 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است براساس برنامه بازدید و چک لیست مربوطه تجهیزات کمک‌های
اولیه بخش تولیدی را به صورت هفتگی کنترل نماید (رویت مستندات الزامی است)

42 - نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم و هماهنگی با مرکز بهداشت جهت نمونه برداری از آب آشامیدنی بخش تولیدی جهت
تأیید سالم بودن آب بخش مذکور به عهده کارشناس /مشاور بهداشت حرفه‌ای می‌باشد
43 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است اقدامات لازم جهت هماهنگی با شرکت‌های سم پاشی را به عمل
آورده و پیگیری‌های لازم در خصوص نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگان را انجام دهد (رویت مستندات الزامی است)
44 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نظارت، همكاري و هماهنگی لازم با مرکز بهداشت را در خصوص
واکسیناسیون کارگران بخش تولیدی به عمل آورد
45 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است بر مسیرهای حمل و نقل مواد شیمیایی از طریق نصب علائم و خط
(OSHA و ANSI کشی مسیرها نظارت کافی داشته باشد(براساس استاندارد
46 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است آخرین دستورالعملهای کاربرد سموم و گندزداها در بخش صنعتی را در
بخش داشته باشد و بر حسن اجراری آن نظارت نماید
46 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است بر اساس نتایج اندازه گیری آلاینده‌ها نوع سیستم تهویه مورد نیاز هر
بخش را تعیین و بر عملکرد صحیح آن نظارت کافی را داشته باشد
48 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای بخش تولیدی می‌بایست اطلاعات دقیقی از مواد شیمیائی مورد استفاده در پروسه
برگه شناسایی مواد ) کلیه مواد شیمیایی که به نحوی کارگران با آنها در تماس هستند را ) MSDS تولید داشته باشد و
تهیه و خطرات ناشی از کاربرد ناصحیح مواد شیمیایی و نحوه پیشگیری از آنرا به کارگران آموزش دهند و مواد شیمیائی را
برچسب گذاری و بانک اطلاعاتی تهیه شده را در اختیار کارفرما قرار دهند و پیگیری لازم را جهت ارسال یک نسخه از آن به
مرکز بهداشت منطقه به عمل آورد. (روئیت مستندات الزامی است)
49 - مسئول/کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است براساس برنامه بازدید و چک لیست مربوطه نظارت بر انبارداری مواد
شیمیایی(چیدمان، طبقه بندی و ....) را بر اساس دستورالعملهای مربوطه به صورت ماهانه کنترل نماید
50 - مسئول /کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است نسبت به تعیین علائم هشداردهنده در محلهای مناسب کارگاه جهت
آگاهی کارگران و پیشگیری از مخاطرات و حوادث نظارت کافی را داشته باشد
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قانون بهداشت حرفه ای و ایمنی (OSHA) تحولی در صنعت masoomi 0 752 05-06-2017، 09:07 PM
آخرین ارسال: masoomi
  کلیه آیین نامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای نفیسه میرنظامی 0 1,148 09-17-2015، 11:08 AM
آخرین ارسال: نفیسه میرنظامی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان