[-]
کلمات کلیدی
شرح شاغل کارخانجات حرفه بهداشت کارشناس وظایف

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات
#1
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات
ماده 1: کارشناس بهداشت حرفه‌ای به فردی اطلاق می‌گردد که دارای حداقل مدرک کارشناسی بهداشت حرفه‌ای از یکی  از دانشگاه‌های معتبر بوده و پس از مشخص شدن وضعیت طرح نیروی انسانی در بخش تولیدی به عنوان مسئول بهداشت حرفه‌ای شناخته و مشغول به کار شود و ضمن نیازسنجی، سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و بودجه بندی دراز مدت در جهت حفظ و تأمین و ارتقای سطح سلامت نیروی کار وظیفه اطلاع‌رسانی، بالا بردن سطح آگاهی و هدایت و ترتیب مدیریت در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌های سالم سازی محیط کار را به انجام می‌رساند.
کارشناس بهداشت حرفه‌ای از یک سوی مجری فعالیت‌های فوق‌الذکر بوده و از سوی دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانه را عهده دار می‌باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور براساس آئین نامه‌های مصوب در کلیه اموری که مربوط به سالم سازی محیط کار و ایجاد شرایط مطلوب و تسهیلات مناسب برای کارگر می‌باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وی را جهت اجرا به قسمت‌های زی ربط ابلاغ نماید.
تبصره: در صورت عدم توافق در اجرای پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. 
ماده 2: شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه‌ای به قرار ذیل اعلام می‌گردد: 
1- سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه‌ای تحت سرپرستی 
2- نظارت فنی بر جذب کارکنان جدید الاستخدام، تغییر شغل، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه‌ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار 
3- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل مؤثر در ارتقاء اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در سطح بخش تولیدی 
4- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه‌ها با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت منطقه و بخش تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای کارخانه با برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد، از قبیل خانه بهداشت کارگری، ایستگاه بهگر و ... 
5- مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبت‌های بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی  اطلاعات فنی و تکنولوژیک، سایر اطلاعات عام یا ویژه 
6- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمت‌های مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود 
7- شناسایی، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و ارزشیابی عوامل زیان‌آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می‌دهد.
8- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حل‌های مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط.
9- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش (نمونه‌برداری، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان‌آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت، درمان آموزش و پزشکی 
تبصره: در صورتی که کارخانه فاقد دستگاه‌ها / متخصصین زی ربط جهت پایش عوامل زیان‌آور، و ارزشیابی باشد کارشناس بهداشت حرفه‌ای موظف است هماهنگی‌های لازم جهت فراهم آمدن امکانات مورد نیاز از بخش خصوصی یا دولتی جهت این نوع پایش ها را به عمل آورد.
10- ارائه راه حل‌های فنی و مهندسی، اداری (گردش کار و غیره) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین بخش تولیدی با عوامل زیان‌آور موجود 
تبصره: اجرای روش‌های کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای انجام می‌پذیرد.
11- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت 
12- بررسی و شناخت و اعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان
13-درجه‌بندی  هر یک از مشاغل موجود در بخش تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه‌ای و طب کار
14-برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت شاغلین در سطح بخش/بخش های تولیدی به نحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش-باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالم‌سازی محیط کار مشارکت فعال جویند
15-تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان خط تولید و مسئولین زیر بط در زمینه اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای 
16-تهیه و تدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فیلم، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروه‌های هدف.
17- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی، سمینارهای مختلف بهداشت حرفه‌ای در سطح منطقه‌ای و محلی 
18- ارائه راه حل‌های مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر 
19- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی  و بهداشت کار. انجام کلیه مکاتبات لازم با تائید نهایی مدیریت کارخانه انجام می‌گیرد اعم از دعوت‌نامه ها گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهای زی ربط 
20- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید، در مواد اولیه، نهایی یا جابجایی ماشین‌آلات یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه و غیره برای پیشگیری و کنترلی هر گون هرگونه مواجهه مخاطره‌آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت بخش تولیدی 
21- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاخص کارگران معلول با توجه به توانایی‌های جسمی  و روانی آنها.
22- برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC)
23- برنامه ریزی  ، نظارت، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین بخش تولیدی 
24- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرم‌های معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص بهنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین 
تبصره: در صورتی که تعداد شاغلین کمتر از 200 نفر باشد و کارخانه امکان دسترسی به کاردان بهداشت حرفه‌ای، بهداشت یار کار، بهگر را ندارد. کارشناس شخصاً" نسبت به تکمیل سه صفحه اول فرم معاینات کارگری مصوب اقدام می‌نماید.
25- مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی 
تبصره: در صورت عدم توافق نظر کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه قطعی خواهد بود.
26- مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راه‌های پیشگیری کنترل حوادث بیماری‌هایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت بخش تولید 
27- ثبت صحیح اطلاعات، جمع آوری، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماری‌های ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت بخش تولیدی و مراجع زی ربط 
28- اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذی‌ربط مطابق با فرمهای ابلاغ شده از سوی این مراکز 
29- مطابق با آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه‌ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده‌دار باشد باید اقدامات زیر را به عمل آورد:
1- برنامه‌ریزی، هماهنگی، همکاری در جهت حفاظ گذاری و دستگاه‌های حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ‌های مذکور 
2- بازدید منظم و ثبت اطلاعات، جمع آوری، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و تعیین علل حوادث و غیبت‌های ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت بخش تولیدی و مراجع ذیصلاح 
30- بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی 
31- نظارت بهداشتی بر کارگران موقت (روز مزد) و غیره وابسته به بخش تولیدی 
32- طرح سریع هر گونه عامل زیان‌آور برای سلامتی شاغلین و ساکنین اطراف کارخانجات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت رفع سریع معضل
33-ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای به مرکز بهداشت شهرستان 
34-ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدیریت بخش تولیدی و مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجرای طرح‌های پژوهشی و اجرائی ملی و منطقه‌ای 
ماده3: این بخشنامه مشتمل بر 3 ماده-5 تبصره و 34 بند در جهت انجام وظائف کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در کارخانجات تدوین تا پس از ابلاغ –نظارت-پایش و ارزشیابی فعالیت‌های کارشناسان مزبور بر مبنای مفاد انجام پذیرد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان