[-]
کلمات کلیدی
ویژه پرستاران راهکاری عضلانی مراقبت جهت ارگونومی، پیشگیری بخش از اسکلتی اختلالات

ارگونومی، راهکاری جهت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه
#1
نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد که با توجه به اینکه اغلب پرستاران با اصول ارگونومی آشنایی کمی دارند و یا به اصول آن عمل نمی کنند، ضرورت آموزش مداوم اصول ارگونومی به پرستاران در بخش های مراقبت ویژه وجود دارد. آموزش در افزایش میزان آگاهی به اصول ارگونومی و کاهش سطح خطر نقش موثر دارد. پیشنهاد می شود آموزش مداوم و مدون اصول ارگونومی به پرستاران بخش های مراقبت ویژه مورد توجه بیشتر مدیران پرستاری قرارگیرد.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، مطالعه­‌ی مداخله‌­ا­ی حاضر بر روی ۹۰ نفر از پرستاران بخش­‌هایICU  مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شده است. پرستاران با روش نمونه­گیری تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. از دو ابزار روا و پایای چک لیست استاندارد ”ارزیابی سریع تمام بدن (REBA )“ و پرسشنامه پژوهشگر ساخت جهت گردآوری داده­ها در این مطالعه استفاده گردید.  ابزارها توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله (شش هفته پس از اتمام مداخله) تکمیل گردید. داده­های گردآوری­شده با استفاده نرم­افزار SPSS نسخه­ ۱۶ تحلیل شدند.

گروه­های تحت مطالعه با یکدیگر براساس ویژگی­های جمعیت شناختی همسان­سازی شده بودند. میزان آگاهی (p≥۰/۹) و سطح خطر (P≥۰/۹) در گروه آزمون قبل از مداخله در هر دو گروه، اختلاف معناداری نداشتند. پس از مداخله یافته­ها اختلاف آماری معناداری را در میزان آگاهی (p≤۰/۰۰۲)  و میزان سطح خطر (P≤۰/۰۰۰۱) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد.

امروزه اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت حرفه­ای در دنیا می باشد. پیشگیری از بروز عوارض اسکلتی عضلانی در پرستاران بدلیل وضعیت نامناسب بدنی حین کار حائز اهمیت است. مطالعه­ی حاضر با هدف آموزش اصول ارگونومی به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار انجام شده است

منابع مورد استفاده:
Sad khosravi F, Seifi B, Tabarsi B. Ergonomics: A solution for Prevention of musculoskeletal disorders in Intensive Care Unit nursing staff. IJNR. 2019; 14 (1) :58-64
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان