[-]
کلمات کلیدی
هیدرازید hydrazide بنزن 80513 سولفونیل benzenesulfonyl

بنزن سولفونیل هیدرازید benzenesulfonyl hydrazide
#1
(Substance [CAS No.] Documentation date: p,p'-Oxybis (benzenesulfonyl hydrazide) [80-51-3] (1997
(TWA: 0.1 mg/m3 (I
STEL: Non
Notations: Non
MW: 358.40
TLV® Basis: Teratogenic eff

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: پارا، پارا- اگزی بیس (بنزن سولفونیل هیدرازید)
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (0.1mg/m3(I
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها:  ندارد
MW، وزن ملکولی: 358.40
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: اثرات ناقص الخلقه زایی
 2019 TLVs and BEIs ACGIH
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان