[-]
کلمات کلیدی
ozone ازن 10028156

ازن Ozone
#1
(Substance [CAS No.]Documentation date: Ozone [10028-15-6] (1995
TWA: non
STEL: non
Notations: Non
MW: 48.00
TLV® Basis: Pulm func
Heavy work, TWA: 0.05 ppm, Notations: A4
Moderate work, TWA: 0.08 ppm, Notations: A4
Light work, TWA: 0.10 ppm, Notations: A4
Heavy, moderate, or light workloads (< 2 hours), TWA: 0.20 ppm, Notations: A4

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: ازن
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: ندارد
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: ندارد
MW، وزن ملکولی: 48.00
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: عملکرد واکنشی ریوی
کار سنگین، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.05ppm، نمادها: A4
کار متوسط، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.08ppm، نمادها: A4
کار سبک، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.10ppm، نمادها: A4
کار سنگین، متوسط یا سبک (کمتر از 2 ساعت)، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.20ppm، نمادها: A4
 2019 TLVs and BEIs ACGIH
   
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان