کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 102
اپیدمیولوژی محیطی Environmental Epidemiology
اپیدمیولوژی محیطی Environmental Epidemiology

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اپیدمیولوژی ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ اجرای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ اجرای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد اپیدمیولوژی ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ معیارهای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ
 ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اجرای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ های آبزی و ﺧﺸﮏ زی
 ﮐﺎرﺑﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 59
[attachment=2757]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 211
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
 بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه ای(کمیته مشترک WHO,ILOدر ژنو1953)
ارتقاء و تأمین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و ک
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 165
اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی
اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

خلاصه  مطالب مهم از ارائه های کلاسی درس اپیدمیولوژی بیماری های شغلی توسط دانشجویان و به انتخاب خود دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای، در این کتابچه مهمترین نکات اپیدمیولوژی بیماری های شایع شغلی به اختصار ذکر شده است. 

نگارنده : جمعی از دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 14
[attachment=2882]