کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1279
راهنمای جامع حمل دستی بار
راهنمای جامع حمل دستی بار
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر
ﻟﺰوم بازنگری ﺷﺮاﯾﻂ کار در وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ– اﺟﺮاﯾﯽ 3-6 آﻣﻮزش
-  ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
اﺻﻼﺣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ
ﺑﺨﺶ اول
ﺑﺨﺶ دوم
ﺑﺨﺶ سوم
روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن 
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﻮاد
[b]ﺑﺨﺶ 2: راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2895
نخستین راهنمای جامع ایمنی کار با سنگ فرز
نخستین راهنمای جامع ایمنی کار با سنگ فرز 
بدون شک در دنیای امروز ابزار نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره هر انسانی دارد. با انتخاب صحیح و داشتن دانش کاربری کافی از ابزار می‌توانیم به بازدهی بسیار بالایی در مورد کارهایی که انجام می‌دهیم دست یابیم. یکی از ابزارآلات خطرزا مورد استفاده در صنایع؛ سنگ فرز بوده که هرساله خسارات فراوانی را به صنایع وارد می‌سازد بریدگی‌ها و قطع عضو  .........

مترجم: مهندس مرتضی عابدی (17/8/88) 
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 8
[attachment=264]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1313
راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
منبع : مرکز سلامت کار

تعداد صفحه : 49

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی


[attachment=281]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1730
راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان اور شیمیای در محیط کار
الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار
مرکز سلامت محیط و کار
پژوهشکده محیط زیست
پاییز 1391

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان اور شیمیای در محیط کار

شامل 6 جلد

[attachment=285]
جلد های 1.2.3
[attachment=286]
جلد های 4.5.6
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1882
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران


زیر نظر:
دکتر مرضیه وحید دستجردی- دکتر سیدحسن امامیرضوی- دکتر سید سجاد رضوی
مشاوران فنی و اجرایی:
دکتر سید محمدصادق مهدوی- دکتر محمودرضا محقق
مؤلفان:
دکتر مژده رمضانی- مهندس راحله روحپرور- خدیجه دانایی- پرستو عابدینی سلیمآبادی- غلامعلی جعفری- صمد خلیفهگری- دکتر پریسا دولتشاهی-
عطیه صباغیانپیرو- نعمت اله عباسگودرزی- دکتر لیلا کیکاوسیآرانی- دکتر حمید مهرابیفر
[b]همکاران امور اجرای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1011
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی


نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:5
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=762]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1005
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا

 نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 68
منبع:
[attachment=953]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 884
راهنمای نصب برچسب شماره شناسه واحد قانونی بر روی دستگاه‌های پرتو تشخیصی
راهنمای نصب برچسب شماره شناسه واحد قانونی بر روی دستگاه‌های پرتو تشخیصی

 نوع فایل: PDF
تعداد صفحات:2
منبع:
[attachment=958]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1060
راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی
راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 148
[attachment=1574]
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1137
راهنمای اندازه گیری روشنایی
راهنمای اندازه گیری روشنایی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 38
منبع : اداره کل بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
[attachment=1705]
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 643
راهنمای بهداشت حرفه ای در قالیشویی و ..
منبع:مرکز سلامت محیط کار
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 668
راهنمای کنترل سرب در محیط کار
منبع:مرکز سلامت محیط و کار
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 917
راهنمای مشاغل کوچک(سنگ زنی ،...)
منبع:مرکز سلامت محیط و کار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 700
راهنمای مدیریت ترافیک در صنایع و کارخانجات
راهنمای مدیریت ترافیک در صنایع و کارخانجات
عبور و مرور وسایل نقلیه جاده ای و صنعتی از جمله شامل کلیه خودروها و تراک ها و همچنین لیفتراک ها درون کارخانجات یکی از بالقوه ترین خطراتی که در صورت عدم مدیریت صحیح موجب وقوع حوادث زیانبار و جبران ناپذیری همچون تصادفات و برخورد با افراد و از بین رفتن کالا و سایر خسارات می گردد. راهنمای مدیریت ترافیک صنعتی، کتابی است 77 صفحه ای که توسط مرکز تحقیقات سوانح دانشگاه موناش در استرالیا به چاپ رسیده و با متنی ساده اما کاربردی و مصور به توضیح و ارائه راهکارهای م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 876
راهنمای آزمایشگاه روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا
راهنمای آزمایشگاه روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا
راهنمای عملی درس"روش‌ها و وسایل نمونه برداری از هوا" با هدف آشنایی دانشجویان گرامی رشته بهداشت حرفه‌ای، مقطع کارشناسی با سرفصل آزمایش‌های این واحد درسی به شرح زیر تدوین شده است. امید است با مساعدت و همراهی دانشجویان عزیز و بهره‌گیری از الطاف خداوند متعال ضمن دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در هر جلسه آموزشی، سنگ بنایی شایسته به منظور ارتقاء هر چه بیشتر این مجموعه در سالهای آتی فراهم آید.
- پمپ‌های نمونه برداری، عملکرد، نحوه استفاده و اتصال به
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 630
راهنمای تهیه صورتجلسات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
راهنمای تهیه صورتجلسات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 
 
شاید برای شما هم پیش آمده است که مسئول تدوین صورت جلسه کامل و دقیقی برای یک جلسه شده باشید. معمولا هنگام تدوین اولین صورت جلسه امکان توجه به تمام زوایای تنظیم یک صورت جلسه مناسب سخت است، چرا که صورت جلسه مورد نظر باید علاوه بر اینکه اهداف و نیازهای جلسه را برآورده می‌نماید بتواند بعنوان مرجع مناسبی در آینده نیز مورد استناد قرار گیرد

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 4
[attachment=1972]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 501
راهنمای جامع ایمنی برق
راهنمای جامع ایمنی برق

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 256

[attachment=1999]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 505
راهنمای کاربردی اقلام حفاظت فردی در کار با مواد شیمیایی
راهنمای کاربردی اقلام حفاظت فردی در کار با مواد شیمیایی

يكي از مسائل مهم از لحاظ پيشگيری در صنعت، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشی از كار ميباشد به
همين دليل انواع عينكهای ايمنی متناسب با نوع مخاطراتی كه سيستم بينايی را تهديد ميكند، طراحی و ساخته
شده است.
خطرات محيطهای كاری برای چشمها شامل موارد زير است:
 ذرات و اجسام پرتاب شده
 اجسام نوك تيز
 پاشش مايعات شيميايی
 گازها و بخارات شيميايی
 اجسام نوک تيز
 تابشهای گرمايی
 ذرات پاتوژن
 اشعه ها (نور مرئی، مادون قرمز، ماورای بنفش، ليزر)
 و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 474
راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی در صنعت
راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی در صنعت

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 44
[attachment=2238]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 153
راهنمای استفاده از گاز كلر در تصفيه اب و فاضلاب
راهنمای استفاده از گاز كلر در تصفيه اب و فاضلاب

اين راهنما به منظور رسيدن به اهداف زيرنگاشته شده است:

 كمك به تضمين امنيت عمومی در حوالی تاسيسات گاز كلر
 نظارت بر ايمنيی بهره بردار و پرسنل شاغل در تاسيسات گازكلر
 استاندارد نمودن معيارهای قرارگيری، طراحی و تجهيزات برای تاسيسات گازكلر
 اين مقاله راهبردهايی درموردطراحی. ساخت و عملكرد تاسيسات گازكلر در تصفيه خانه آب و فاضلاب، برای تاسيساتی كه ازسيلندرهای 68kg و یک   تنی استفاده مي كنند، ارائه می کند 
 این راهنما برای كمك به طراحان و بهره ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 188
کتاب راهنمای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای گروه میکروب شناسی
کتاب راهنمای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای گروه میکروب شناسی

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY, MEDICAL UNIVERSITY OF ISFAHAN

پلان و نقشه آزمایشگاه میکروب شناسی 
 پرسنل و مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی 
 مسئول استریلیزاسیون و ضد عفونی
 فعالیت های مربوط به آزمایشگاه میکروب شناسی 
 وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه
 مواد مصرفی آزمایشگاه
 دفع پسماندها
 تجهیزات ایمنی موجود و مواد ضد عفونی در آزمایشگاه
 لیست تلفنهای ضروری داخلی آزمایشگاه
 ضمیمه : فهرست مواد شیمیایی و هشدارها
 ضمیمه : آشنایی ب
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 197
رفرنس و راهنمای مطالعه بهداشت صنعتی
عنوان:  Industrial Hygiene Reference & Study Guide
انتشارات: American Industrial Hygiene Association
نوع زبان: انگلیسی
سال انتشار: 2011
نوع فایل:PDF
[col
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 158
راهنمای بالینی مسمومیت به ارگانو فسفره ها و کاربامات
راهنمای بالینی مسمومیت به ارگانوفسفره ها و کاربامات

ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎتﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎیی ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻣﻮرد استفاده ﻗﺮار می ﮔﯿﺮﻧﺪ. 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 22
[attachment=2679]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 131
راهنمای استفاده از نرم افزار CAMEO
راهنمای استفاده از نرم افزار CAMEO

نرم افزاری که خاص مدیریت شرایط اضطراری ناشی از رهایش مواد شیمیایی طراحی شده است CAMEO نام دارد. این نرم افزار توسط EPA ( Environmental Protection Agency) تولید شده و به دلیل موثر بودن کاربرد آن در بسیاری از صنایع، به صورت رایگان در وب سایت این سازمان برای استفاده قرار داده شده است. پیش از شرح امکانات این نرم افزار شایان ذکر است که این نرم افزار نیز مانند تمامی همتایان خود که در مدیریت بحران های گوناگون به کار می آیند، برخوردار از هوش مصنوعی و خودآگاهی نیست.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 668
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای

صداسنج Meter Level Sound
نویز دوزیمتر صدا Meter Dose Noise
نورسنج  Meter Light
لومن متر LuminousFluxMeter
لومینانس متر  LuminanceMeter
کلوین متر Meter Chroma
بادسنج  Anemometer
غبار سنج Counter Particle
گوس متر Tester EMF
فشارسنج Barometer
ترمو رطوبت سنج Meter Temperature/Humidity
استرس سنج گرمایی WBGTMeter
آنالیزور رنگ  Meter Color
پارامترهای شیمیایی آب  Meter ORP/PH & Conductivity
سوالر آنالیزور Analyzer Module Solar
سوالرمتر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 181
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA

آشنایی با REBA (ارزیابی سریع کل بدن)
یاد بگیرید که چگونه از ابزار ارزیابی سریع کل بدن (REBA) برای ارزیابی خطرات MSD کل بدن استفاده کنید.
در این راهنما ﮐﺎرﺑﺮد REBA در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات مورد بررسی قرار گرفته است

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2771]
(Meet REBA (Rapid Entire Body Assessment
[align=left].Learn how to use the Rapid Entire Body Assessment (REBA) tool to evaluate whole body postural MSD risks[/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 111
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی برای کارگاه های کوچک در خانه های بهداشت

آنالیز پوسچربه روش OWAS 
 آنالیز پوسچر به روش RULA
آنالیز پوسچر به روش REBA
آنالیز پوسچر به روش QEC

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2
[attachment=2776]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 145
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2785]