کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1343
راهنمای جامع حمل دستی بار
راهنمای جامع حمل دستی بار
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر
ﻟﺰوم بازنگری ﺷﺮاﯾﻂ کار در وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ– اﺟﺮاﯾﯽ 3-6 آﻣﻮزش
-  ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
اﺻﻼﺣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ
ﺑﺨﺶ اول
ﺑﺨﺶ دوم
ﺑﺨﺶ سوم
روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن 
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﻮاد
[b]ﺑﺨﺶ 2: راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2997
نخستین راهنمای جامع ایمنی کار با سنگ فرز
نخستین راهنمای جامع ایمنی کار با سنگ فرز 
بدون شک در دنیای امروز ابزار نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره هر انسانی دارد. با انتخاب صحیح و داشتن دانش کاربری کافی از ابزار می‌توانیم به بازدهی بسیار بالایی در مورد کارهایی که انجام می‌دهیم دست یابیم. یکی از ابزارآلات خطرزا مورد استفاده در صنایع؛ سنگ فرز بوده که هرساله خسارات فراوانی را به صنایع وارد می‌سازد بریدگی‌ها و قطع عضو  .........

مترجم: مهندس مرتضی عابدی (17/8/88) 
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 8
[attachment=264]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1410
ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
رویکردهای ارزیابی ارگونومیک
- رویکرد ارزیابی ارگونومیکی انفعالی
- رویکرد ارزیابی ارگونومیکی فعال
ارزیابی ارگونومیک طراحی محل کار
- ارزیابی در مرحله اولیه طراحی
- ارزیابی در مرحله پیشرفته طراحی
- ارزیابی در مرحله بازبینی طراحی
-- مبنای مهندسی آنتروپومتری
-- مبنای بیومکانیکی
ارزیابی ارگونومیکی محل کار
- طراحی یک چک لیست ارزشیابی ارگونومیک
- طراحی پرسشنامه کارگران
- مراحل بررسی مشکلات
بررسی صدمات
چک‌لیست‌ها و پرسشنامه‌های موجود در ارزیابی ار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1796
راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان اور شیمیای در محیط کار
الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار
مرکز سلامت محیط و کار
پژوهشکده محیط زیست
پاییز 1391

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان اور شیمیای در محیط کار

شامل 6 جلد

[attachment=285]
جلد های 1.2.3
[attachment=286]
جلد های 4.5.6
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1972
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران


زیر نظر:
دکتر مرضیه وحید دستجردی- دکتر سیدحسن امامیرضوی- دکتر سید سجاد رضوی
مشاوران فنی و اجرایی:
دکتر سید محمدصادق مهدوی- دکتر محمودرضا محقق
مؤلفان:
دکتر مژده رمضانی- مهندس راحله روحپرور- خدیجه دانایی- پرستو عابدینی سلیمآبادی- غلامعلی جعفری- صمد خلیفهگری- دکتر پریسا دولتشاهی-
عطیه صباغیانپیرو- نعمت اله عباسگودرزی- دکتر لیلا کیکاوسیآرانی- دکتر حمید مهرابیفر
[b]همکاران امور اجرایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1042
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی


نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:5
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=762]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1049
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا

 نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 68
منبع:
[attachment=953]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1126
راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی
راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 148
[attachment=1574]
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 673
راهنمای بهداشت حرفه ای در قالیشویی و ..
منبع:مرکز سلامت محیط کار
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 702
راهنمای کنترل سرب در محیط کار
منبع:مرکز سلامت محیط و کار
نویسنده: masoumeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 973
راهنمای مشاغل کوچک(سنگ زنی ،...)
منبع:مرکز سلامت محیط و کار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 731
راهنمای مدیریت ترافیک در صنایع و کارخانجات
راهنمای مدیریت ترافیک در صنایع و کارخانجات
عبور و مرور وسایل نقلیه جاده ای و صنعتی از جمله شامل کلیه خودروها و تراک ها و همچنین لیفتراک ها درون کارخانجات یکی از بالقوه ترین خطراتی که در صورت عدم مدیریت صحیح موجب وقوع حوادث زیانبار و جبران ناپذیری همچون تصادفات و برخورد با افراد و از بین رفتن کالا و سایر خسارات می گردد. راهنمای مدیریت ترافیک صنعتی، کتابی است 77 صفحه ای که توسط مرکز تحقیقات سوانح دانشگاه موناش در استرالیا به چاپ رسیده و با متنی ساده اما کاربردی و مصور به توضیح و ارائه راهکارهای م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 952
راهنمای آزمایشگاه روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا
راهنمای آزمایشگاه روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا
راهنمای عملی درس"روش‌ها و وسایل نمونه برداری از هوا" با هدف آشنایی دانشجویان گرامی رشته بهداشت حرفه‌ای، مقطع کارشناسی با سرفصل آزمایش‌های این واحد درسی به شرح زیر تدوین شده است. امید است با مساعدت و همراهی دانشجویان عزیز و بهره‌گیری از الطاف خداوند متعال ضمن دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در هر جلسه آموزشی، سنگ بنایی شایسته به منظور ارتقاء هر چه بیشتر این مجموعه در سالهای آتی فراهم آید.
- پمپ‌های نمونه برداری، عملکرد، نحوه استفاده و اتصال به
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 710
راهنمای تهیه صورتجلسات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
راهنمای تهیه صورتجلسات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 
شاید برای شما هم پیش آمده است که مسئول تدوین صورت جلسه کامل و دقیقی برای یک جلسه شده باشید. معمولا هنگام تدوین اولین صورت جلسه امکان توجه به تمام زوایای تنظیم یک صورت جلسه مناسب سخت است، چرا که صورت جلسه مورد نظر باید علاوه بر اینکه اهداف و نیازهای جلسه را برآورده می‌نماید بتواند بعنوان مرجع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 570
راهنمای جامع ایمنی برق
راهنمای جامع ایمنی برق

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 568
راهنمای کاربردی اقلام حفاظت فردی در کار با مواد شیمیایی
راهنمای کاربردی اقلام حفاظت فردی در کار با مواد شیمیایی
یکی از مسائل مهم از لحاظ پیشگیری در صنعت، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشی از کار می‌باشد به
همین دلیل انواع عینکهای ایمنی متناسب با نوع مخاطراتی که سیستم بینایی را تهدید می‌کند، طراحی و ساخته
شده است.
خطرات محیطهای کاری برای چشم‌ها شامل موارد زیر است:
 ذرات و اجسام پرتاب‌شده
 اجسام نوک تیز
 پاشش مایعات شیمیایی
 گازها و بخارات شیمیایی
 اجسام نوک‌تیز
 تابش‌های گرمایی
 ذرات پاتوژن
 اشعه‌ها (نور مرئی، مادون‌قرمز، ماورای بنفش، لیزر)
 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 539
راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی در صنعت
راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی در صنعت
personal protective equipment
Personal protective equipment (PPE) is protective clothing, helmets, goggles, or other garments or equipment designed to protect the wearer's body from injury or infection. The hazards addressed by protective equipment include physical, electrical, heat, chemicals, biohazards, and airborne particulate matter
نوع فایل: دانلود PDF راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی در صنعت
تع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 189
راهنمای استفاده از گاز كلر در تصفيه اب و فاضلاب
راهنمای استفاده از گاز كلر در تصفيه اب و فاضلاب

اين راهنما به منظور رسيدن به اهداف زيرنگاشته شده است:

 كمك به تضمين امنيت عمومی در حوالی تاسيسات گاز كلر
 نظارت بر ايمنيی بهره بردار و پرسنل شاغل در تاسيسات گازكلر
 استاندارد نمودن معيارهای قرارگيری، طراحی و تجهيزات برای تاسيسات گازكلر
 اين مقاله راهبردهايی درموردطراحی. ساخت و عملكرد تاسيسات گازكلر در تصفيه خانه آب و فاضلاب، برای تاسيساتی كه ازسيلندرهای 68kg و یک   تنی استفاده مي كنند، ارائه می کند 
 این راهنما برای كمك به طراحان و بهره ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 248
کتاب راهنمای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای گروه میکروب شناسی
کتاب راهنمای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای گروه میکروب شناسی

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY, MEDICAL UNIVERSITY OF ISFAHAN

پلان و نقشه آزمایشگاه میکروب شناسی 
 پرسنل و مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی 
 مسئول استریلیزاسیون و ضد عفونی
 فعالیت های مربوط به آزمایشگاه میکروب شناسی 
 وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه
 مواد مصرفی آزمایشگاه
 دفع پسماندها
 تجهیزات ایمنی موجود و مواد ضد عفونی در آزمایشگاه
 لیست تلفنهای ضروری داخلی آزمایشگاه
 ضمیمه : فهرست مواد شیمیایی و هشدارها
 ضمیمه : آشنایی ب
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 282
رفرنس و راهنمای مطالعه بهداشت صنعتی
عنوان:  Industrial Hygiene Reference & Study Guide
انتشارات: American Industrial Hygiene Association
نوع زبان: انگلیسی
سال انتشار: 2011
نوع فایل:PDF
[col
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 201
راهنمای بالینی مسمومیت به ارگانو فسفره ها و کاربامات
راهنمای بالینی مسمومیت به ارگانوفسفره ها و کاربامات

ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎتﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎیی ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻣﻮرد استفاده ﻗﺮار می ﮔﯿﺮﻧﺪ. 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 22
[attachment=2679]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 186
راهنمای استفاده از نرم افزار CAMEO
راهنمای استفاده از نرم افزار CAMEO

نرم افزاری که خاص مدیریت شرایط اضطراری ناشی از رهایش مواد شیمیایی طراحی شده است CAMEO نام دارد. این نرم افزار توسط EPA ( Environmental Protection Agency) تولید شده و به دلیل موثر بودن کاربرد آن در بسیاری از صنایع، به صورت رایگان در وب سایت این سازمان برای استفاده قرار داده شده است. پیش از شرح امکانات این نرم افزار شایان ذکر است که این نرم افزار نیز مانند تمامی همتایان خود که در مدیریت بحران های گوناگون به کار می آیند، برخوردار از هوش مصنوعی و خودآگاهی نیست.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 743
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای

صداسنج Meter Level Sound
نویز دوزیمتر صدا Meter Dose Noise
نورسنج  Meter Light
لومن متر LuminousFluxMeter
لومینانس متر  LuminanceMeter
کلوین متر Meter Chroma
بادسنج  Anemometer
غبار سنج Counter Particle
گوس متر Tester EMF
فشارسنج Barometer
ترمو رطوبت سنج Meter Temperature/Humidity
استرس سنج گرمایی WBGTMeter
آنالیزور رنگ  Meter Color
پارامترهای شیمیایی آب  Meter ORP/PH & Conductivity
سوالر آنالیزور Analyzer Module Solar
سوالرمتر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 250
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA

آشنایی با REBA (ارزیابی سریع کل بدن)
یاد بگیرید که چگونه از ابزار ارزیابی سریع کل بدن (REBA) برای ارزیابی خطرات MSD کل بدن استفاده کنید.
در این راهنما ﮐﺎرﺑﺮد REBA در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات مورد بررسی قرار گرفته است

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2771]
(Meet REBA (Rapid Entire Body Assessment
[align=left].Learn how to use the Rapid Entire Body Assessment (REBA) tool to evaluate whole body postural MSD risks[/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 148
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی برای کارگاه های کوچک در خانه های بهداشت

آنالیز پوسچربه روش OWAS 
 آنالیز پوسچر به روش RULA
آنالیز پوسچر به روش REBA
آنالیز پوسچر به روش QEC

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2
[attachment=2776]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 217
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2785]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 275
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی QEC
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی QEC

در QEC اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ در ﺑﺮوز آسیبهای اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد. 
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ برای گستره وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻢ از فعالیتهای اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ مشاهده‌گر در اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎر درون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ در روش QEC ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺳﺎده اﺳﺖ(در ﻧﺮخ گذاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮان، راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد QEC در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 7 درﺟﻪای ﮐﻪ در آن ﻋ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 246
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی ROSA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی ROSA

 روش ارزﯾﺎﺑﯽ ROSA )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻨﺶ دفتری)، از ﺟﻤﻠﻪ روش های ﻗﻠﻢ- کاغذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴـﺘﯽ را برای ﮐﻤﯽ سازی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﯾﺴﮏ فاکتورهای ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ  های ﮐﺎر دفتری ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش، ﻣﺎﻧﻨﺪ روش RULA و REBA ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری (ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ) و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ، از ﭼﺎرت های اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳــﻄﺢ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪام اﺻــﻼﺣﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮد. در روش ROSA ﻓﺮد واﮐﺎوﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳـﭽﺮﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار  ﻣﯽ