کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 529
سوال 89 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 502
سوال 88 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 504
سوال 87 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 565
سوال 86 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 514
سوال 85 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 640
سوال 84 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 490
سوال 83 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 523
سوال 82 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
82- فلز آهن با روکش کدام یک از عناصر زیر در هوای مرطوب با ایجاد خراش سریع تر زنگ می زند؟


  الف) کروم                       ب) قلع                    ج) روی            د) مس            
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 474
سوال 81 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 643
سوال 80 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 503
سوال 79 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 660
سوال 78 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 594
سوال 77 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 658
سوال 76 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 18 - بازدید‌ها: 3501
سوال 75 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
75 - با توجه به داده ها نقطه ذوب کدام نمک زیر پایین تر است؟

[attachment=844]

الف) NaF                      ب) NaBr                      ج) NaCl               د) NaI
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 11 - بازدید‌ها: 3665
سوال 74 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
 74- شعاع اتمی یا یونی کدام یک از ذرات زیر کوچکتر است؟


  الف) -F                 ب) +Na                ج) Ne                  د) +K
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 992
سوال 73 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
73 - "در هیچ اتمی نمی توان یافت که دارای چهار عدد کوانتومی یکسان باشند" این مطالب توسط کدام دانشمند بیان شده است؟

الف) بوهر                  ب) لویس                    ج) پاولی                      د) هوند
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 538
سوال 72 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 531
سوال 71 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 565
سوال 70 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 509
سوال 69 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 673
سوال 68 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1258
سوال 67 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
67 - در کدام دما عددی که دماسنج فارنهایت نشان میدهد، دو برابر عددی است که دماسنج سلسیوس نشان می دهد؟

الف) 40c                 ب) 40f                    ج) 160c                     د) 160f       
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1030
سوال 65 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
65-  سرعت نوسان ذرات محیط انتشار صوت در شرایطی که فشار موثر2/. پاسکال و امپدانس صوتی محیط در سیستم MKS برابر با  410rayI باشد چقدر است؟
 
الف) 487/. میلی متر بر ثانیه                ب) 356/. میلی متر بر ثانیه       ب) 435/. میلی متر بر ثانیه              د) 343/.میلی متر بر ثانیه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 757
سوال 64 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 526
سوال 62 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 984
سوال 63 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
63-دمای یک جسم ملتهب 2000کلوین است طول موج مربوط ب تابش انرژی ماکزیمم آن چقدر است؟

الف)1.448x10^-6                           ب) 2.897x10^-3                          ج)1.726x10^-6              د)5.794x10^-3

 منظور از ^ به توان می باشد.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 643
سوال 61 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
  •  قبلی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4(current)
  • 5
  • 6
  • ...
  • 18
  • بعدی