کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 661
پنج گام اصلی در ارزیابی ریسک
پنج گام اصلی در ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی باید اجرا شود ، در حفظ کارکنان و فعالیت تجاری شما کمک می کند تا بر روی خطراتی که در محیط کار شما واقعا دارای اهمیت هشتند و بالقوه می توانند سبب بروز صدمات جدی شوند ،متمرکز شوید. در بسیاری از موارد اندازه گیریهای مستقیم می تواند براحتی خطرات را کنترل کند برای مثال اطمینان از تمییز شدن محل از ریخته شده میتواند سبب جلوگیری از لیز خوردن افراد شود و یا بسته بودن کشوهای میز مانع اسیب رسیدن به نفرات میشود . در اغلب موارد می توا
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 756
آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی
عنوان: آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: شکاف شمال با جنوب در پژوهش های علمی
فصل سوم: حلقه اول یا انتخاب موضوع
فصل چهارم: حلقه دوم یا بیان مسأله
فصل پنجم: حلقه سوم یا مروری بر متون
فصل ششم: حلقه چهارم یا اهداف، سؤالات و فرضیات
فصل هفتم: حلقه پنجم یا روش بررسی
[align=right]فصل هشتم: حلقه ششم یا حلقه پشتیبان[/ali
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 227
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی REBA

آشنایی با REBA (ارزیابی سریع کل بدن)
یاد بگیرید که چگونه از ابزار ارزیابی سریع کل بدن (REBA) برای ارزیابی خطرات MSD کل بدن استفاده کنید.
در این راهنما ﮐﺎرﺑﺮد REBA در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات مورد بررسی قرار گرفته است

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2771]
(Meet REBA (Rapid Entire Body Assessment
[align=left].Learn how to use the Rapid Entire Body Assessment (REBA) tool to evaluate whole body postural MSD risks[/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 190
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2785]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 249
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی QEC
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی QEC

در QEC اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ در ﺑﺮوز آسیبهای اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد. 
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ برای گستره وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻢ از فعالیتهای اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ مشاهده‌گر در اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎر درون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ در روش QEC ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺳﺎده اﺳﺖ(در ﻧﺮخ گذاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮان، راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد QEC در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 7 درﺟﻪای ﮐﻪ در آن ﻋ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 215
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی ROSA
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی ROSA

 روش ارزﯾﺎﺑﯽ ROSA )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻨﺶ دفتری)، از ﺟﻤﻠﻪ روش های ﻗﻠﻢ- کاغذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴـﺘﯽ را برای ﮐﻤﯽ سازی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﯾﺴﮏ فاکتورهای ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ  های ﮐﺎر دفتری ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش، ﻣﺎﻧﻨﺪ روش RULA و REBA ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری (ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ) و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ، از ﭼﺎرت های اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳــﻄﺢ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪام اﺻــﻼﺣﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮد. در روش ROSA ﻓﺮد واﮐﺎوﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳـﭽﺮﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار  ﻣﯽ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 479
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی بلند کردن دستی بار wisha
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی بلند کردن دستی بار همراه با مثال

روش WISHA، روﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ مبنای ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو روشNIOSH و HES ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4
[attachment=2818]


دانلود نرم افزار ارزیابی بلند کردن دستی بار WISHA
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 224
گام نخست برای راه اندازی کارشناسی ارشد HSE در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
گام نخست برای راه اندازی کارشناسی ارشد HSE در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
به منظور ارزیابی راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشکده بهداشت، دکتر موسی جباری نماینده بورد تخصصی رشته مذکور، روز چهارشنبه مورخه 97/11/03 از دانشکده بهداشت بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید، جلسه ای با حضور نماینده هیأت بورد، رئیس، معاون آموزشی و اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد. در این نشست، رئیس دانشکده بهداشت، با اشار