کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3122
روش ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوزﯾﻤﺘﺮ ﺻﺪا مدل TES-1354
روش ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوزﯾﻤﺘﺮ ﺻﺪا مدل TES-1354

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 2
[attachment=2740]
منابع مورد استفاده:دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 283
روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری فردی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺪل Deluxe ﺳﺎﺧﺖ SKC
روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری فردی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺪل Deluxe ﺳﺎﺧﺖ SKC

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 2
[attachment=2742]
منابع مورد استفاده:دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 100
ارزیابی فشار وضعیتی وارده به اندامهای فوقانی به روش LUBA
ارزیابی فشار وضعیتی وارده به اندامهای فوقانی به روش LUBA
تعیـین شاخص فشار وضعیتی وارده به اندامهای فوقانی با استفاده از روش ماکرو پوسچرال LUBA
روش ارزیـابی ریسـک (Postural Loading on the Upper Body Assessment(LUBA روش مشاهده‌ای، کمـی و  ابـزاری ارزشـمند بـــرای ارزیـــابی تـــنش پوســـچرال و پیشـــگیری از اخـــتلالات اسکلتی –عضلانی مرتبط با پوسچر بدن است که وضعیت بدن بر اساس زوایایی که اندامهای فوقانی)مچ دست، آرنج، شانه، گردن و کمر(در حین انجام کار به خود می‌گیرند توسط شاخصی به نام بار