کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 7 - بازدید‌ها: 2764
سوال 36 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
36- SHD یک ماده شیمیای معادل 1mg/day  است. در این صورت AAAL  ان طبق فرمول شیمیایی مرجع US- EPA  معادل چند میکرو گرم بر متر مکعب است ؟

الف) 05/.                                ب) 20                                  ج)  50                                         د) 100
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 71
سوال 36 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
حدف شده
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 633
سوال 36 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 87
سوال 36 سال 87 . به منظور اندازه‌گیری سرب نمونه ای به مدت 7.5 ساعت با دبی 2 لیتر در دقیقه جمع آوری شد. و پس از استخراج و حجم 25 میلی لیتر رسانده شد به منظور رقیق سازی غلظت نمونه یک میلی لیتر از محلول استخراجی به حجم 10 میلی لیتر رسانده شد در صورتی غلظت در نمونه رقیق شده 4 میکروگرم در میلی متر باشد غلظت سرب در هوا چند میلی گرم در متر مکعب است؟

الف) 1      ب) 1.5     چ) 1.3    د) 1.1
[alig