کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 539
سوال 98 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
98- کدامیک از گزینه های زیر از روشهای ارزیابی حمل دستی بار نمیباشد؟

الف)ARBOUV
ب)LUBA
ج)WISHA
د)MAN TRA
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 627
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای  80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال با ضریب 2
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای ارگونومی 

ارگونومی 80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال ضریب 3
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 661
مدارک تحصيلی مورد پذيرش آزمون ورودی دوره دكتري تخصصي Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سـال تحصيـلی 98-97
مدارک تحصيلی مورد پذيرش آزمون ورودی دوره دكتري تخصصي Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سـال تحصيـلی 98-97


مدارک تحصيلی مورد پذيرش آزمون ورودی دوره دكتري تخصصي Ph.D بهداشت حرفه ای سـال تحصيـلی 98-97

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ارگونومی ، سم شناسی


مدارک تحصيلی مورد پذيرش آزمون ورودی دوره دكتري تخصصي Ph.D  ارگونومی سـال تحصيـلی 98-97

دکترای عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ای ارگونومی، ایمنی صنعتی  طراحی صنعتی، مدیریت سلامت ایمنی ومحیط زیست hse، مهندسی بهداشت حرفه ای،
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 451
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2502]

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][color=#303f50][url=http://www.occupationalhealth.ir/forum/showthread.php?tid=2833&pid=8462#pid8462]کلید نهایی سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 613
دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصيلی 98-97
دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه دكتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصيلی 98-97

1397/04/14
منابع مورد استفاده:
sanjeshp.ir
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 437
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 98-97
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 270
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 98-97
دانلود سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 98-97

نوع فایل:PDF 
تعداد صفحات: 20
[attachment=2716]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 295
سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 98-97
دانلود سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 98-97

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 24
[attachment=2725]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 127
سوالات کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی 98 -97
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی 98 -97
نوع فایل:PDF 
تعداد صفحات:16
[attachment=2676]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 167
مدارک تحصيلی مورد پذيرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 98
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 98

مدارک تحصیلی مورد پذیرش ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

کارشناس بهداشت حرفه ای ؛ بهداشت محیط ؛ ایمنی صنعتی؛ مهندسی (صنایع , مکانیک و شیمی) ؛ فیزیک؛ شیمی
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 
بهداشت حرفه ای (5) ؛ فیزیک (2) ؛ ریاضی(2) ؛ شیمی (2)؛ ارگونومی (1) ؛ زبان انگلیسی (2)

[quote]
اطلاعیه 1 - در خصوص رشته های امتحانی و زمان ثبت نام آزمون کارشناسd ارشد رشته های
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 131
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد ارگونومی سال 98
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد ارگونومی سال98


مدارک تحصیلی مورد پذیرش ارشد ارگونومی

دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی صنعتی؛ مدیریت صنعتی؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی؛ روانشناسی؛ ایمنی صنعتی؛ فیزیک؛ مهندسی پزشکی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد ارگونومی

ارگونومی (2) ؛ تشر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 187
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی (گروه علوم پزشکی) سال 98


زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن 97/11/30 ﻟﻐﺎﯾﺖ 97/12/10 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن 98/03/30 و 98/03/31 خواهد ﺑﻮد.   
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺼﺖ و هشتمین ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 96/11/01 ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 10 از 40، در واﻗﻊ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 25% ﻧﻤﺮه در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از آزﻣﻮن ﺳﺎل 98 و ﺑﻌﺪ از آن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  


[quote]
اطلاعیه 1 - در خصوص رشته
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 436
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 99-98
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 99-98

منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 99-98
نام مراجع معرفی شده و مولفین و مترجمین

دروس بهداشت حرفه ای 
 انسان و تنش های حرارتی محیط کار فریده  و همکاران
نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا جلد 1 و2 دکتر بهرامی
 مهندسی روشنایی آخرین چاپ تالیف دکتر رستم گل محمدی
[align=left].Industrial noise control, chapters 1, 6 9,10 ; by Lewis Bell & Douglas
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 99
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 99-98
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 99-98

دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 99-98
بهداشت حرفه ای  80 سوال با ضریب 5، درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سالهای گذشته) خواهد بود.
آمار و روش تحقیق 20 سوال با ضریب 2
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1

دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای ارگونومی سال 99-98
ارگونومی 80 سوال با ضریب 5
آمار و روش تحقیق 20 سوال ضریب 3
استعداد تحصیلی  30 سوال با ضریب 1

[quote]
 دروس
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 226
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سـال 98-99
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سـال تحصیلی 99-98

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای سـال تحصیلی 99-98
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ارگونومی ، سم شناسی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D  ارگونومی سـال تحصیلی 99-98
دکترای عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ای ارگونومی، ایمنی صنعتی  طراحی صنعتی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست hse، مهندسی بهداشت حرفه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 847
کارنامه کنکور سراسری خانم فائزه صفری کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سال 98
کارنامه کنکور سراسری سرکار خانم فائزه صفری کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سال 98

رتبه در منطقه 2: 8800
معدل دیپلم تجربی: 19.30
درصد دروس: زیست شناسی 60% ، ریاضی 20%، فیزیک 20%، شیمی 40%، زبان و ادبیات فارسی  30%،  فرهنگ و معارف اسلامی 30%، زبان عربی 80%، زبان خارجی 30%
دانشگاه محل پذیرش: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
رشته پذیرش: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 378
منابع ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 98 اختصاصی انجمن بهداشت حرفه ای ایران
منابع ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 98 اختصاصی انجمن بهداشت حرفه ای ایران

منابع اصلی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای توصیه سازمان سنجش پزشکی
بررسی و تحلیل منابع رشته ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای توصیه سازمان سنجش و اعلام رفرنس فارسی برای منابع انگلیسی 

برای کنکور ارشد سال 98: نکات مهم کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ای من، همه بخش های کتاب است

[attachment=2873]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 549
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 99-98
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
59 نفر روزانه
19 نفر شهریه پرداز
ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
28 نفر روزانه
8 نفر شهریه پرداز
ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
3 نفر دانشجوی روزانه ارشد بهداشت حرفه ای
[b]دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 57
تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98
آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98 از تاریخ 30 و 31 خرداد به تاریخ های 27 و 28 تیر تغییر یافت.


منابع مورد استفاده:
sanjeshp.ir
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 63
تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) سال 98
آزمون زبان MHLE دوره 52 از تاریخ 29 فروردین به تاریخ 12 اردیبهشت تغییر یافت.
آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه‌ی پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 98-99 از تاریخ 12 و 13 اردیبهشت به تاریخ‌های 30 و 31 خرداد تغییر یافت.
آزمون کتبی تمامی رشته‌هایی که روز 98/2/12 بوده به روز پنجشنبه 98/3/30 و آزمون کتبی رشته‌هایی که روز 98/2/13 بوده به روز جمعه 98/3/31 تغییر یافته است.
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات
از روز یکشنبه 98/2
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 142
تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98
تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، فرصت مجدد جهت ثبت نام در نظر گرفته‌شده است لذا داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده‌اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی ثبت نام نکرده‌اند و همچنین افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، می‌توانند تا ساعت 10 صبح روز شنبه 98/1/31 فعال می باشد نسبت به ثبت‌نام یا ویرایش اقدام کنند. 

منابع مورد استفاده:مرکز سنجش آموزش پزشکی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 272
98.02.11 دفاعیه پایان نامه خانم زهرا درزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
دفاعیه پروپوزال پایان نامه خانم زهرا درزی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحت عنوان"بررسی مواجهه کارگران با گردوغبار قابل‌تنفس چوب و طراحی یک سیستم تهویه مکنده موضعی برای دستگاه‌های معمول در نجاری‌های شهر ساری"

عنوان پایان‌نامه: بررسی مواجهه کارگران با گرد و غبار قابل تنفس چوب و طراحی یک سیستم تهویه مکنده موضعی برای دستگاه‌های معمول در نجاری‌های شهر ساری
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه‌ای
نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا درزی     
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 34
ثبت نام جدید و ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 98 در 7 خرداد
ثبت نام جدید و ویرایش مجدد آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 98 در روز سه شنبه 7 خرداد فعال خواهد شد.

منابع مورد استفاده:
sanjeshp.ir