کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 224
Propagation of Sound in Porous Media Modelling Sound Absorbing Materials
انتشار صدا در محیط متخلخل_مدل سازی مواد جذب صدا
Propagation of Sound in Porous Media Modelling Sound Absorbing Materials

Plane waves in isotropic fluids and solids
Acoustic impedance at normal incidence of fluids. Substitution of a fluid layer for a porous layer
Acoustic impedance at oblique incidence in fluids. Substitution of a fluid layer for a porous layer
[alig
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 730
13-19 آگوست 2018 هفته صدا + ایمن Safe + Sound Week
13-19 آگوست 2018 هفته صدا + ایمن Safe + Sound Week
هفته صدا + ایمن چیست؟
یک رویداد در سراسر کشور(US) برای بالا بردن آگاهی و درک ارزش برنامه های ایمنی و بهداشت که شامل رهبری مدیریت، مشارکت کارگری و یک رویکرد سیستماتیک برای یافتن و رفع خطرات در محل کار است.
[align=left] هفته صدا + ایمن چیست؟     What Is Safe + Sound Week[/alig
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 743
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای

صداسنج Meter Level Sound
نویز دوزیمتر صدا Meter Dose Noise
نورسنج  Meter Light
لومن متر LuminousFluxMeter
لومینانس متر  LuminanceMeter
کلوین متر Meter Chroma
بادسنج  Anemometer
غبار سنج Counter Particle
گوس متر Tester EMF
فشارسنج Barometer
ترمو رطوبت سنج Meter Temperature/Humidity
استرس سنج گرمایی WBGTMeter
آنالیزور رنگ  Meter Color
پارامترهای شیمیایی آب  Meter ORP/PH & Conductivity
سوالر آنالیزور Analyzer Module Solar
سوالرمتر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 297
صوت و صدا Sound and Noise
صوت و صدا Sound and Noise
امواج مکانیکی
امواج الكترو مغناطيسی
تولید صوت
 فشار، شدت، و توان صوت
تراز فشار، تراز شدت و تراز توان صوت
توان مبنا یا آستانه درک
 تراز معادل مواجهه صوت Equivalent Sound Level  ،Leq
ﺗﺮاز نشری صدا Emission Lenel ،EA 
ﺗﺮاز آماری صدا
ﺗﺮاز آلودگی صوتی در محیط  Noise Pollution Level ،NPL 
از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ مکالمه Speech Interference Level ،SIL 
 ﺗﺮاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﻮت Sound Exposure Level ،SEL
انواع  ﺗﺮازﺳﻨﺞ های ﺻﻮت
اﺛﺮ ﺻﺪا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
حدود ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺪا
اﻧﺪازه گیری و ارز