انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: معرفی مسئولان یک مجله
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
معرفی مسئولان یک مجله:
✅ بالاترین مقام یک مجله سردبیر یا editor in chief نام دارد که یک پروفسور، دانشمند یا شخصیت علمی برجسته است. تصمیم نهایی در مورد چاپ مقاله شما را این شخص با توجه به نظر اعضای هیئت تحریریه می‌گیرد.
✅ پس از آن، اعضای هیئت تحریریه یا Editorial Board وجود دارند که به سردبیر در مدیریت مجله کمک می‌کنند. هر عضو هیئت تحریریه در شاخه‌ای خاص مهارت دارد و مقالات ارسال شده به ژورنال، متناسب با موضوع آن به هیئت تحریریه مرتبط ارجاع می‌شود.
✅ داوران یا Reviewers ها کسانی هستند که به داوری مقالات می‌پردازند. در واقع اعضای هیئت تحریریه مقاله شما را به داوران ارجاع می‌دهند تا آن را مطالعه کرده و نظر خود را بگویند.
✅ اعضای هیئت تحریریه و داوران در مجلات از افراد برجسته و متخصص انتخاب می‌شوند.