انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: روش (Method) در مقاله
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
روش (Method)
اگر بخواهیم تنها در یک جمله هدف از بخش روش‌ها در یک مقاله را بیان کنیم باید گفت: ”متنی است که اگر سایر محققان قصد تکرار مطالعه ما را داشته باشند، بتوانند مطابق با آن، تمامی مراحل کار ما را تکرار نمایند.” 
 اگرچه نگارش یک مقاله پس از انجام تحقیق صورت می‌گیرد، اما بهتر است قسمت روش‌ها را قبل از شروع مطالعه نگاشت.
قسمت روش در مقاله شامل:
- روش تحقیق (از اهداف شروع کنید)
- نوع مطالعه
- جامعه آماری
- نمونه آماری و شیوه نمونه‌گیری
- ابزار گردآوری داده‌ها
- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها