انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: ارزیابی حمل بار دستی به روش Key indicator method
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
?What are the activities where this method ca be applied
Time rating points
Rating points for force exertion
Rating points for force transfer /gripping conditions
Rating points for the hand/arm position and movement
Rating points for the work organisation
Rating points for the working conditions

1st step: Determination of time rating points
2nd step: Determination of the rating points for the type of force exertion, gripping conditions, work organisation, working conditions, posture and hand/arm position and movement
3rd step: Evaluation: Enter the rating points applicable for the activities and calculate the risk score in the diagram

Risk assessment of physical workload situations
Detailed instructions for the application of the Key Indicator Method Manual Handling Operations (KIM MO
Published by the Federal Institute for Occupational Safety and Health 2012 Version 2012
4 تا نمونه مثال در این فایل به روش KIM ارزیابی شده است  
نوع فایل: دانلود PDF ارزیابی حمل بار دستی به روش KIM
نوع زبان: انگلیسی 
تعداد صفحات: 22 [attachment=3339]

منابع مورد استفاده:
  Published by the Federal Institute for Occupational Safety and Health 2012
منتشر شده توسط موسسه فدرال ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 2012 آلمان (baua)