انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: سوال 1 دکترای بهداشت حرفه ای سال 98
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1-  هنگام نصب جاذب در بالای دستگاه مولد صدا برای اینکه حداکثر جذب صدا صورت گیرد جاذب در چه فاصله ای از دستگاه باید آویزان شود؟ 
الف) مضرب فردی از λ/4
ب) مضرب فردی از λ/2
ج) مضرب زوجی از λ/4
د) مضرب زوجی از λ/2