انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال 1401
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال 1401

ثبت نام در این آزمون از مـــورخ 31/05/1401 آغاز و لغایت مـــورخ 06/06/1401 پایان می پذیرد. 

کد شغل محل: 10496
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: آذربایجان غربی- ارومیه
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط اختصاصی: پذیرش در رشته های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های کارشناس بهداشت حرفه ای و یا بهداشت حرفه ای و ايمني كار است. 
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 10496 
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10968
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: کرمان
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 10968
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10729
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: خوزستان بهبهان
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 10729
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10874
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: استان فارس
تعداد 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 10874
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11032 
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: گیلان-لنگرود
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 11032
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11064
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: لرستان-خرم اباد
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 11064
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11111
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: مرکزی-ساوه
تعداد: 1 نفر آزاد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 11111
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11263
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: تهران
تعداد: 1 نفر آزاد و 1 نفر ایثارگر 25 درصد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11294
شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای
محل خدمت: خراسان جنوبی-بیرجند
تعداد: 1 نفر ایثارگر 25 درصد
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 11294
30030 :امورش پزشكی (فوق لیسانس)- 30059 :ارگونومی (فوق لیسانس)- 33897 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (لیسانس)- 34511 :آموزش بهداشت (فوق لیسانس)- 34583 :بهداشت حرفه ای (لیسانس، فوق لیسانس)