انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: عوامل شغلی و فردی پرننتیسم در کارکنان دانشگاهی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
عوامل شغلی و فردی پرننتیسم در کارکنان دانشگاهی
Presenteeism in academic employees—occupational and individual factors
در اینجا شواهد در حال افزایش است که پرننتیسم می تواند برای افراد و سازمان ها مضر باشد.بنابراین، مهم است که شیوع کار را در حالی که بیمار در محیط های مختلف کار و عوامل موثر بر چنین رفتاری مشخص می شود، شناسایی کنید.