کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1866
برنامه تجهیزات حفاظت فردی
برنامه تجهیزات حفاظت فردی
مقدمه 
مسئولیت‌ها
- مسئولیت‌های ناظران 
- مسئولیت‌های کارگران 
- مسئولیت‌های اداره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
اجزای برنامه 
انتخاب تجهیزات و برآورد خطرات 
- وسایل حفاظت فردی
-  محافظت چشم و صورت                                                                                     
- محافظت سر
- محافظت دست 
- محافظت پا
- محافظت از قسمت بالاتنه بدن 
انتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در آزمایشگاهها
- روپوش آزمایشگاه               
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1588
برنامه عملياتی ارگونومی
برنامه عملياتی ارگونومی

پيشگيری و كنترل آسيب های اسكلتی_ عضلانی

براساس طبقه بندی NIOSH اختلالات اسكلتی _ عضلانی در ميان مشكلات بهداشتی و عوارض ناشی از كار دارای رتبه دوم مي باشد.
براساس گزارش اداره آمار كار در سال 1994 نزديك به دو سوم بيماريهای ناشی از كار، اختلالات مربوط به تروماهای تكراری بوده است. لازم به ذكر است كه اين آمار در برگيرنده اختلالات كمر نمی شود.


نوع فایل:پاورپوینت
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]تعداد اسلاید
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2330
برنامه عملیاتی سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
برنامه عملیاتی سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 14
[attachment=212]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2134
نمونه تكميل شده برنامه عملياتي پسماند صنعتی
[attachment=213]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1918
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سال 1393

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی شرکت کننده در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1393، آزمون ورودی دوره‌های دکتری Ph.D سال 1393، آزمون سراسری سال 1393 و آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 می‌رساند، برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های فوق‌الذکر به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد.

[attachment=376]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2035
برنامه زمان بندی اجرای آزمون کارشناسی ارشد سال 94
برنامه زمان بندی اجرای آزمون کارشناسی ارشد سال 94

اطلاعیه تاریخ
اولین اطلاعیه در رابطه با تغییرات کلی- منابع و رشته‌های امتحانی 93/10/15
قرا دادن دفترچه راهنمای آزمون 93/10/22
ثبت نام آزمون و ارسال مدارک اسکن شده فقط به‌صورت اینترنتی  93/11/ 1 لغایت 10 /11/93
ویرایش و تصحیح اطلاعات داده شده توسط داوطلبان  93/11/ 25 لغایت 30 /11/93
اطلاعیه - در صورت وجود مواردی 94/02/13
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون- برگه راهنما و سایر اطلاعات مربوط به اجرای آزمون 94/02/ 29 لغایت 1 /03/94
برگزاری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1260
مستندسازی برنامه‌های ارگونومی در محیط کار
مستندسازی برنامه‌های ارگونومی در محیط کار
در حال حاضر در سطح کشور اقدامات مختلف ارگونومی در جریان می‌باشد و مدیریت اعمال ملاحظات ارگونومی در اثربخشی این اقدامات می‌تواند بسیار مؤثر واقع گردد. این پژوهش با هدف ایجاد یک سیستم علمی اجرایی و به‌منظور تهیه مستندات و عناصر برنامه جامع ارگونومی انجام شد. در ابتدا متون و استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و بعد از تهیه طرح اولیه مستندات و برنامه جامع ارگونومی، به‌منظور روایی بخشی از روش روایی صوری استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش عناص
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1320
برنامه تجهیزات حفاظت فردی
برنامه تجهیزات حفاظت فردی

 محتوای این اموزش شامل:
مسئولیتها
          مسئولیتهای ناظران
          مسئولیتهای کارگران
          مسئولیتهای اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای
اجزای برنامه
          انتخاب تجهیزات و براورد خطرات
          وسایل حفاظت فردی
                    محافظت جشم و صورت
                    محافظت سر
                    محافظت دست
                    محافظت پا
                    مخافظت از قسمت های بالاتنه بدن
انتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در ازمای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1425
برنامه ارزیابی صدا در صنعت
برنامه ارزیابی صدا در صنعت

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 52
[attachment=1761]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2212
برنامه موبایل راهنمایی مواد شیمیایی خطرناک NIOSH
برنامه موبایل راهنمایی مواد شیمیایی خطرناک NIOSH

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Mobile Web Application

    634 chemical entries and appendices
    Links to IDLH, as well as NIOSH and OSHA Methods (require a data connection)
    search chemical by name and synonym, DOT number, CAS number, RTECS number
    “Type ahead” technology to quickly find chemicals
[align=left]    “Preferen
نویسنده: asohasanzadeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1669
برنامه اندروید ROSA
نرم افزار ارزیابی ارگونومی با روش ROSA مخصوص آندروید
[attachment=1849]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1240
برنامه حفاظت تنفسی
برنامه حفاظت تنفسی
 ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮑﺎت کاربردی در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ماسکهای ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯾﮋه بخارات آﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮات  ﺗﻨﻔﺴﯽ در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ برای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﻣﺮاجعه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ضروری اﺳﺖ. 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ.
زمانبندی و اجرای آموزشهای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ استفاده و نگهداری از وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ.
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از انبارداری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1234
موارد خاص در تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی
موارد خاص در تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی

دکتر مهدی جهانگیری عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=1866]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1117
روش های تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی
روش های تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی

دکتر مهدی جهانگیری

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 30
[attachment=1868]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1159
برنامه اندروید REBA همراه با اموزش ویدیوی
برنامه اندروید REBA همراه با اموزش ویدیوی

برنامه اندروید REBA
[attachment=2119]

اموزش برنامه اندروید REBA
[attachment=2120]


rapid entire body assessment for android     REBA  for android
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 905
برنامه اندروید ErgoCom همراه با اموزش ویدیوی
برنامه اندروید ErgoCom همراه با اموزش ویدیوی

یک ابزار برای توصیه محیط ارگونومی ایستگاه کاری و لوازم جانبی در هنگام استفاده از کامپیوترهای رومیزی

برنامه اندروید ErgoCom
[attachment=2150]

اموزش برنامه ErgoCom
[attachment=2151]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1234
دانلود برنامه آنالیز پوسچر PostureScreen
دانلود برنامه آنالیز پوسچر PostureScreen
برنامه حرفه ای تجزیه و تحلیل وضعیت بدن 
[attachment=3026]

[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...osture.JPG]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 863
برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار
برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 34
[attachment=2383]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 780
AudioTool برنامه آنالیز صدای محیط کار
دانلود برنامه آنالیز صدای محیط کار  AudioTool
 AudioTool 8.4 APK Download[attachment=3378]
AudioTool 8.3.2 APK Download  [attachment=3290]
AudioTool 7.4 Download APK for Android [attachment=2710]

[align=left]SPL (deciBel) Meter featuring RT60, Leq, Sone, Spectrum Analyzer, Spectrogram, Chart Recorder, Signal Generator, Polarity Checker, and Mic calibration
[align=left]WHAT'S NEW
8.3.2 Fix for Dayton
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 649
Office Ergo دانلود برنامه ارگونومی اداری
Office Ergo دانلود برنامه ارگونومی اداری 
آیا شما زمان طولانی در کامپیوتر خود صرف می کنید؟ این برنامه ضروری به شما کمک می کند که ایستگاه کاری خود را به درستی تنظیم کنید تا از ناراحتی و آسیب دیدن جلوگیری شود. تاخیر نکنید بدن شما از شما تشکر می کند!
این راه حل های عملی به شما کمک خواهد کرد تا بیشتر از آنچه که دارید بیشترین بهره را ببرید و به طور بالقوه می توانید از آنچه که ممکن است از دست رفته را شناسایی کنید. دفترکار خود را تنظیم نکنید و یا بدون این برنامه چیزی را برای دفترکار خود خریدار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 455
Ergo برنامه ارزیابی ریسک های ارگونومیک
Ergo برنامه ارزیابی ریسک های ارگونومیک

Ergo  یک نرم افزار ارزیابی خطرات ارگونومی و روانی اجتماعی در رابطه با محیط کاری و طراحی  پیشنهاد شده است.  چهار ایده که آن را منحصر به فرد می کند :
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 462
Ergo EET برنامه ابزارهای ارزیابی ارگونومی
Ergo EET برنامه ابزارهای ارزیابی ارگونومی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 538
Niose Meter برنامه اندازه گیری صدا
Niose Meter برنامه اندازه گیری صدا

Niose Meter نیز به عنوان صدا سنج (اندازه‌گیری صدا (dB)) و نویز متر (اندازه گیری تراز فشار صوت (SPL)) قابل استفاده می باشد 
برنامه Niose Meter با استفاده از میکروفون گوشی هوشمند شما، میزان نویز را بر حسب دسی بل (dB) اندازه گیری می کند
با استفاده از این برنامه، شما به راحتی می توانید تراز لحظه ای سر و صدای محیط را اندازه گیری کنید.

:Sound meter Features
 Indicates decibel by gauge
[align=left]Display the cu
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 562
برنامه ارزیابی صدا در صنعت
برنامه ارزیابی صدا در صنعت
تقسیم بندی امواج: امواج الکترومغناطیس و امواج مکانیکی
امواج صوتی: شکل موج و فرکانس قابل درک
انواع صوت از نظر شکل: اصوات ساده، اصوات مختلط دوره‌ای و اصوات مختلط غیر دوره‌ای

نوع فایل: دانلود PDF برنامه ارزیابی صدا در صنعت
تعداد صفحات: 52 [attachment=2719]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 530
SPLMeter برنامه اندازه گیری تراز فشار صورت
SPLMeter برنامه اندازه گیری ترا فشار صورت برای اندروید 

نوع فایل:apk
[attachment=2768]
[عکس: https://occupationalhealth.ir/images/att...LMeter.JPG]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 739
نمونه برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای
نمونه برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای

نوع فایل: دانلود PDF نمونه برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای
تعداد صفحات: 28 [attachment=2774]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 986
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر REBA
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر REBA

نام برنامه:Ergonomic Assessment REBA
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای 
[attachment=2790]

[عکس: https://occupationalhealth.ir/images/att...t/REBA.JPG]

[img]https://occupationalhealth.ir/images/attachment/REBA2.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 551
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی برای کارگاه های کوچک در خانه های بهداشت

آنالیز پوسچربه روش OWAS 
 آنالیز پوسچر به روش RULA
آنالیز پوسچر به روش REBA
آنالیز پوسچر به روش QEC

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2
[attachment=2776]