کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1789
سوال 109 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
 

109- اگر تابع f(x)=X^2 و g(x)=1/x و f(x)=(g(x))(F(x))1  ضریت دو تابع باشد. در اینصورت دامنه تابع h عبارتست از :

الف) دامنه f                 ب) دامنه g                ج) اعداد حقیقی مثبت               د)مجموعه  اعداد حقیقی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1135
سوال 108 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1007
سوال 107 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1074
سوال 106 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1135
سوال 105 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
105- مشتق عبارت xy-Lnxy+e^xy=0  در نقطه ای به طول و عرض 1 چقدر است؟

الف) 0                    ب) 1-                      ج) 1                       د) 2-
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 932
سوال 104 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 836
سوال 103 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 999
سوال 102 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 2345
سوال 101 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 11 - بازدید‌ها: 3855
سوال 100 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
100- کدامیک از موارد زیر از فاکتورهای تعینن کننده امتیاز شاخص استرین شغلی نمی باشد؟
الف) سرعت انجام کار
ب) طول زمان انجام کار
ج) فاکتور ارتعاشی
د) پوسچر دست و مچ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1145
سوال 99 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
99- اگرحد عملکرد(Action Limit) باری 10 KG بدست اید ماکزیمم حدمجازMPL چند کیلوگرم است؟


الف)10                      ب)20                           ج)23                                    د)30
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 829
سوال 98 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
98- کدامیک از گزینه های زیر از روشهای ارزیابی حمل دستی بار نمیباشد؟

الف)ARBOUV
ب)LUBA
ج)WISHA
د)MAN TRA
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 10 - بازدید‌ها: 4946
سوال 97 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
97-اندازه گیری نیرو و قدرت ماهیچه به کمک کدام وسیله امکان پذیر است؟

الف) ergometer
ب) treadmill
ج) step tes
د) dynamometr
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2057
سوال 96 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
96- کدامیک از گزینه ها بیان کننده ی چرخش و جهت نوبت کاری سازگار با فرایند های ارگونومیک میباشد؟

الف)سریع رو به جلو
ب)کند روبه جلو
ج)کند رو به عقب
د)سریع روبه عقب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1829
سوال 95 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
95- کدامیک از شاخصهای مربوط به الکترومیوگرافی (emg) نشاندهنده ی خستگی عضلانی است?

الف)کاهش توان سیگنال
ب)افزایش میانگین فرکانس
ج)افزایش توان سیگنال
د)کاهش میانگین فرکانس
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2074
سوال 94 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
94- مقدار اکسیژن مصرفی برای انجام کاری 1/75lit/minو در حین استراحت0.25lit/min میباشد. درصد زمان استراحت برای این کار براساس رابطهspitzerبرابراست با:


الف)93%                          ب)89%                             ج)37%                             د)65%
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 5 - بازدید‌ها: 2412
سوال 93 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
93- کدام متغیر آنتروپومتریکی تعیین کننده ارتفاع صندلی خواهد بود؟

الف) ارتفاع نشسته
ب) ارتفاع آرنج در حالت نشسته
ج) عمق کفل - زانو
د) ارتفاع رکبی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 2046
سوال 92 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
92- کدامیک از موارد ذیل مفهوم( حداکثر انرژی است که فرد میتواند بدون اینکه به سلامت خود لطمه بزند در طول 8ساعت شیفت کاری خود مصزف کند) میباشد؟


الف) PWC                                 ب)AC                          ج)توان بیهوازی                          د)VO2
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 5 - بازدید‌ها: 1905
سوال 91 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
91- کدامیک از روشهای ارزیابی ارگونومیکی زیر مختص فشارهای وارده براندام فوقانی نیست؟

الف)Acgih Hla                                ب)Jsi                      ج)Owas                 د) Mac
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 902
سوال 90 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 873
سوال 89 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 785
سوال 88 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 793
سوال 87 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 806
سوال 86 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 756
سوال 85 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 895
سوال 84 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 731
سوال 83 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 788
سوال 82 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
82- فلز آهن با روکش کدام یک از عناصر زیر در هوای مرطوب با ایجاد خراش سریع تر زنگ می زند؟


  الف) کروم                       ب) قلع                    ج) روی            د) مس            
 •  قبلی
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5(current)
 • 6
 • 7
 • ...
 • 22
 • بعدی