کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4382
تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS
تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS
مزایای استقرار نظام مدیریت HSE
شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار
ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان
تعیین مسئولیت‌ها در ساختاری مشخص
ارزیابی مؤثر ریسک‌ها و کاهش مؤثر هر یک
کاهش زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت HSE
کاهش زیان‌های ناشی از حوادث 
و  ..
مدرس دوره:مهندس فرهاد حسین زاده
نوع فایل: پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2984
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام فاین» 
شهلا کعب زاده 2، مهدی ایرانخواهی 3 * سیدعلی جوزی1

۱)گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۲) گروه زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز
۳) گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
مقدمه: فرآیند تولید در کارخانه لوله سازی اهواز همانند سایر محیط‌های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2124
21 خرداد 1394: دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
21 خرداد 1394: دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار در تاریخ 21 خرداد 1394 توسط دبیرخانه دایمی همایش در شهر همدان - دانشکده شهید مفتح برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1633
راهنمایی تدوین طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE Plan
 راهنمایی تدوین طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE Plan

هدف 
 دامنه کاربرد 
 تعاریف 
 خط مشی HSE 
 هدف گذاری
 مسئولیت‌ها 
 پروژه چارت سازمانی HSE
 مدیریت ریسک و جنبه HSE
 الزامات قانونی و استانداردها 
 صلاحیت، آموزش و آگاهی 
 ارتباطات و مشارکت
 مستندات HSE و کنترل آنها
 کنترل عملیات 
 روش‌های اجرایی و کنترل آنها
 بازنگری 

نوع فایل: دانلود PDF راهنمایی تدوین طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE Plan
تعداد صفحات: 76
[attachment=1562]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1173
دوره اموزش HSE
دوره آموزش HSE
آمادگی جهت تعمیر و نگهدار  preparation in maintains
تعمیر پمپ و کوتاهی در ایزوله کردن  Failure in isolation
ناکافی بودن ایزولاسیون
زود برداشتن ایزولاسیون
اهمیت ایمنی در صنعت: 1- حفاظت از جان افراد و کارمندان 2- جنبه های اقتصادی
دسته بندی  خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها: هزینه های درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماری و از کار افتادگی، مستمری بازماندگان و خسارات غیر قابل سنجش
محیط زیست: مجموعه‌ای بسیار عظیم و درهم پیچیده از عوامل گوناگونی است ک
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 879
روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
جنبه زیست محیطی (Aspect Environmental): ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
- ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﺟﻨﺒﻪ هایی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. (ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ)
- ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﺟﻨﺒﻪ هایی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. 
- ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎرز: ﺟﻨﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
- ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎرز: ﺟﻨﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد. 
- ﺟﻨﺒﻪ عادی: ﺟﻨﺒﻪ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1151
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
مزایای اجرا
- بررسی پروژه از نظر مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل
- اطمینان به مدیریت در مشخص کردن ریسک‌ها و روش‌های کنترل و کاهش آنها
- رعایت استانداردهای موجود در ارتباط با پروژه در تمامی مراحل HSE
- کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری و رقابت در بازارهای جهانی بسترسازی مناسب جهت اخذ و اجرای کلیه استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- افزایش اطمینان پرسنل از کاهش و کنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 493
مهندسی محیط زیست
مهندسی محیط زیست

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 640
[attachment=1993]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1179
متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 14001:2015
ﻫﺪف از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ المللی iso 14001 اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن، برای ﺣﺎﻓﻈـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ نیازهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اقتصادی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد نظری ﮐـﻪ برای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را برای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷـﺪ ﻗـﺮار ﺑﺪﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:  
- ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 757
راهنمایی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE
راهنمایی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE 
هدف و دامنه کاربرد 
سیستم مدیریت hse 
واژه شناسی 
خلاصه سیستم مدیریت hse 
عناصر اصلی سیستم مدیریت hse 
رهبری و تعهد 
خط مشی و اهداف راهبردی 
سازمان منابع و مستندسازی 
ساختار سازمانی و مسئولیت‌ها 
نماینده/ نمایندگان مدیریت
منابع، صلاحیت‌ها، آموزش، پیمانکاران و ارتباط 
مستند سازی و کنترل مستند 
مستندسازی سیستم مدیریت hse 
کنترل مستندات
ارزیابی و مدیریت ریسک 
شناسایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1035
مجموعه علایم ایمنی، بهداشت و محیط زیست
مجموعه علایم ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 126
[attachment=2124]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 906
دوره کاربردی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
دوره کاربردی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 استاندارد: ایجاد رویه‌ای یکسان جهت انجام کار، به طوری که از انجام آن توسط افراد مختلف نتیجه یکسانی حاصل شود.
انواع استانداردها:
- شرکتی
- ملی (ANSI، BS، DIN،VIS،ISIRI)  
- منطقه‌ای (E - MARK ، CE)
- جهانی ISO
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
شرایط و عواملی که می‌تواند بر سلامتی کارکنان، کارگران موقتی، پرسنل پیمانکاران، میهمانان و مراجعه کنندگان و یا هر فرد دیگری در محل تأثیر بگذارد.
محیط زیست
قلمروی که سازمان در آن فعالیت می‌کند شامل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1083
دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
تعاریف و اصطلاحات: بهداشت، سلامت، بیماری، فرهنگ، ابعاد سلامتی، خطر، رويداد/ واقعه، حادثه، شبه حادثه، ایمنی، محیط زیست و انواع آن
 فرهنگ HSE
علل وقوع حوادث از دید محققان HSE
وظیفه و نقش ما در پیشگیری از وقوع حوادث چیست؟ 
علایم ایمنی ،هشدار دهنده
ایمنی تجهیزات و ماشین‌آلات
عوامل فيزيكي محیط کار
ارگونومی، فاکتورهای مهندسی انسانی 
اصلاحات برنامه 5S(نظام آراستگی)
عوامل شیمیایی محیط کار
مواد  شیمیایی سمی
برگهای اطلاعات ایمنی مواد MSDS
عوامل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1086
جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی بیمارستانها FMEA
شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی بیمارستانها و درمانگاهها با روش FMEA
مروری بر تعاریف
آشنایی با فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک
آشنایی با متدهای ارزیابی و تشریح روش FMEA
فرم شناسایی و ارزیابی ریسک /جنبه بیمارستان
کارگاه عملی که همراه با مثال به صورت گام به گام توضیح داده شده است

دانلود پاورپوینت شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی بیمارستان
نوع فایل: پاورپوینت 
تعداد اسلایدها: 38
[attachment=2862]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 686
پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
در بین 26 اسامی رشته‌های اعلام شده توسط دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی ارس) برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 که رشته HSE هم دیده می‌شود
ظرفیت: ظرفیت پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98، 15 نفر اعلام شده است  
محل پذیرش: دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی ارس)

پردیس بین‌ال
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 408
ترویج و آموزش محیط زیست
ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست
مقدمه 
بحث توسعه و زیربنای آن را باید یکی از زمینه‌های گسترده در دوران پس از جنگ جهانی به شمار آورد که در محافل علمی و سیاسی از توجه بسیاری برخوردار شده است (کوئل کوئن، ۱۳۷۵). در این راستا و در قالب طرح مارشال، امریکا کمک‌هایی را به کشورهای اروپایی به منظور بازسازی ارائه داد. این کمک‌ها و برنامه‌های اجرا شده در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و پیشرفت سریع آنها به علت وجود زیر بناهای مناسب‌تر برای توسعه مانند سطح سواد و تکنولوژی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 970
عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی، روحی و روانی، ارگونومی
عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی، روحی و روانی، ارگونومی

نوع فایل: دانلود PDF عوامل زیان آور محیط کار
تعداد صفحات: 451 در هر صفحه 1 اسلاید [attachment=3231]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 506
جزوه تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE-MS) – HSE)
جزوه تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE-MS) – HSE)
سیستم مدیریتی
نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامه ریزی خاص که با تهیه دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصلاح می‌گردد.
مزایای استقرار سیستم
- بررسی شرکت از نظر مسائل بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست.
- اطمینان به مدیریت در مشخص کردن ریسک‌ها و روش‌های کنترل و کاهش آنها.
- در تمامی مراحل کاری. HSE رعایت استانداردهای موجود در ارتباط با
- کاهش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 54
سوالات کنکور ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت علوم سال 1400-99
سوالات مجموعه ایمنی صنعتی وزارت علوم سال 1400-99
ایمنی، بهداشت و محیط زیست کد(1294)
عنوان مواد امتحانی 
- انگلیسی عمومی و تخصصی
- ریاضی و آمار مهندسی
- بهداشت محیط کار 
- ایمنی محیط کار
- مجموعه دروس تخصصی HSE (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست)

نوع فایل: PDF
[colo
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 267
سوالات کنکور ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سال 1400-99
سوالات کنکور ارشد HSE سال 1400-99
سوالات کنکور ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) کد (1293) سال 1400-99
عنوان مواد امتحانی
- انگلیسی عمومی و تخصصی
- ریاضی 1
- آمار و احتمالات مهندسی
- استاتیک
- مهندسی آب و فاضلاب
- مهندسی محیط زیست

[color=#303f50]نوع