کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 291
ضمیمه B: ذرات (نامحلول یا با انحلال پذیری ضعیف) که در جای دیگر مشخص نشده‌اند
ضمیمه B: ذرات (نامحلول یا با انحلال پذیری ضعیف) که در جای دیگر مشخص نشده‌اند 

(APPENDIX B: Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified (PNOS 
[align=right]PNOS: هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل شیمیایی، تعیین OEL برای کلیه موادی است که شواهدی در مورد اثرات بهداشتی در غلظت‌های هوابرد مشخص در محیط‌های کاری وجود داشته باشد. زمانی که شواهد کافی در مورد یک ذره وجود داشته باشد، برای آن OEL تعیین می‌شود. چنانچه این شواهد برای ذرات، کم یا ناکافی ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 322
ضمیمه C- معیار نمونه‌برداری مبتنی بر انتخاب سایز ذرات هوابرد
ضمیمه C- معیار نمونه‌برداری مبتنی بر انتخاب سایز ذرات هوابرد       
APPENDIX C: Particle Size-Selective Sampling Criteria for Airborne Particulate Matter 
[align=right]مخاطرات بالقوه مواد شیمیایی که به شکل ذرات جامد یا مایع معلق همراه با هوای تنفسی وارد بدن می‌شوند بنا به دلایل زیر به اندازه ذرات و غلظت جرمی آنها بستگی دارد: تأثیر اندازه ذرات در تعیین محل ته‌نشینی آنها در دستگاه تنفسی بسیاری از بیماری‌های شغلی مرتبط با ذراتی هستند که در مناطق معینی از دستگاه ت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 207
ضمیمه D: گونه‌های درخت مشکوک به ایجاد حساسیت که از نظر تجاری مهم است
ضمیمه D: گونه‌های درخت مشکوک به ایجاد حساسیت که از نظر تجاری مهم است
APPENDIX D: Commercially Important Tree Species Suspected of Inducing Sensitization

نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 212
ضمیمه E: معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط‌ها
ضمیمه E: معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط‌ها
APPENDIX E: Threshold Limit Values for Mixtures 
بیشتر مقادیر OEL برای یک ماده شیمیایی منفرد تعریف شده‌اند ولی در عمل اغلب شاغلین در معرض مواجهه همزمان با چند ماده شیمیایی هستند. در این شرایط مقایسه مقادیر مواجهه با مقادیرOEL باید به شکلی انجام شود که کارگران در معرض مخاطرات شغلی قرار نگیرند.       
[align=right]هنگام مواجهه با مخلوط مواد شیمیایی وضعیت‌های مختلفی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 256
ضمیمه F: حداقل محتوای اکسیژن
ضمیمه F: حداقل محتوای اکسیژن
 APPENDIX F: Minimal Oxygen Content  
 تحویل اکسیژن کافی به بافت‌های بدن برای ادامه حیات لازم بوده و به: 
1) سطح اکسیژن موجود در هوای دمی 
2) وجود و یا عدم وجود بیماری‌های ریوی 
3) سطح هموگلوبین خون 
4) کینیتیک اکسیژنی که به هموگلوبین متصل می‌گردد 
5) بازده قلبی و 
[align=right]6) جریان خون بافتی، بستگ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 316
ضمیمه H: رو محاسبه دو طرفه برای مخلوط‌های بخار حلال هیدروکربنی
ضمیمه H: رو محاسبه دو طرفه برای مخلوط‌های بخار حلال هیدروکربنی تصفیه شده معین
APPENDIX H: Reciprocal Calculation Method for Certain Refined Hydrocarbon Solvent Vapor Mixtures
[align=right]هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل شیمیایی، ارائه OEL برای کلیه مواد و مخلوط‌هایی است که شواهدی از اثرات بهداشتی آنها در غلظت‌های معمول محیط کار وجود دارد. زمانی که شواهد زیادی در مورد آنها وجود داشته باشد، OEL تعیین می‌شود. با این وجود حلال‌های هیدروکربنی اغلب ترکیب پیچیده و متغیر دارند. در
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 240
ضمیمه G:
APPENDIX G: Substances Whose Adopted Documentation and TLVs® Were Withdrawn For a Variety of Reasons, IncludingInsufficient Data, Regrouping, Etc
[Individual entries will remain for a 10-year period, commencing with the year of withdrawal]

[align=left]Substance [CRN], Year Withdrawn, Reason
Acetylene [74-86-2] 2015 See Appendix F: Minimal Oxygen Content
[