کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2705
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد با روش (TBM(Task Base Method
دکتر محمدرضا قطبی 1، دکتر محمدرضا منظم 2، دکتر نرگس خانجانی 3، مهندس غلامحسین حلوانی 4، دکتر مجاهده سلمانی ندوشن 5، رضا جعفری ندوشن 6
زمینه و هدف: یکی از عوامل زیان آور مؤثر بر سلامت کارگران در چند سال اخیر، صدای محیط‌های کاری بوده است که از خطرات مهم شغلی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه صوتی مشاغل مختلف و همچنین افت دائم شنوایی ناشی از صدا، با توجه به سن و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2538
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

 OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

این شاخص جهت مقایسه ادیومتری سالیانه با ادیومتری پایه یا اولیه استفاده میشود بنا بر این جهت استفاده از این شاخص باید حداقل دو نتیجه ادیومتری داشته باشیم.
نحوه محاسبه بدین صورت است که میانگین اعداد وارد شده متناظر با فرکانسهای ۲۰۰۰ و۳۰۰۰و۴۰۰۰ در ادیوگرام سالیانه نسبت به همین میانگین در ادیوگرام اولیه مقایسه میشود و در صورت وجود اختلاف بیش از ۱۰ عدد شاخص مثبت اعلام میشود و فرد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 948
بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه‌گیری خستگی ذهنی با مقیاس VAS) Visual Analog Scale)
بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه‌گیری خستگی ذهنی با مقیاس VAS) Visual Analog Scale) و دستگاه Flicker Fusion       
نویسندگان: شیرازه ارقامی *، ابوالفضل قریشی، کوروش کمالی، مسعود فرهادی    
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، arghami@zums.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: عمومی
چکیده مقاله:   
 مقدمه: خستگی ذهنی عبارت است از خسته شدن جسم یا روح که می‌تواند بر اثر استرس، کار زیاد، مصرف زیاد دارو و یا بیماری جسمی یا روحی ایجاد شود. خستگ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 889
بررسی میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشاریافته از سامانه بدون سیم (وایرلس)
بررسی میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشاریافته از سامانه بدون سیم (وایرلس) در دانشگاه علوم پزشکی همدان  
نویسندگان: نعمت الله کرد، عبدالمجید گرکز، محسن علی آبادی *، مریم فرهادیان    
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان، mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:  
مقدمه: با توجه به افزایش نگرانی‌های عمومی در خصوص عوارض جسمی و روانی امواج بر سلامت کاربران، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2221
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

[attachment=1982]
[attachment=1983]

[attachment=1981]

محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران

دانلود نرم افزار تفسیر ادیومتری   نرم افزار تفسیر ادیومتری   [url=https://www.occupa
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1166
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل

[attachment=2046]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 711
ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت
ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی

مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 11
[attachment=2266]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 822
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی

روش محاسبه اکتاوباند 
روش محاسبه niosh , osha
 روش محاسبه HML
[attachment=2337]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 902
اندازه گیری سرعت جریان هوا و اندازه گیری میزان رطوبت هوا در محیط کار
اندازه گیری سرعت جریان هوا و اندازه گیری میزان رطوبت هوا در محیط کار

مقدمه : ویژگی هوای مرطوب، درک کامل ویژگی هوای مرطوب در بحث گرما ورطوبت وبویژه کنترل آن اساسی است درسالهای اخیر،فرمول های جدید ازطرف موسسه استاندارد طرح شده  این فرمول ها،پایه واساس  ویژگی های ترمودینامیکی هوای مرطوب میباشند که توسط انجمن گرمایش،تبرید وتهویه مطبوع آمریکا(ASHRAE)ارائه گردیده است
هوای مرطوب واتمسفر استاندارد:
آلاینده های که ازیک محل به محل دیگر بسیار متفاوت است  ترکیب هوای خشک نسبتا ثابت بوده وبا توجه به زمان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 509
اندازه گیری میزان کلر توسط کیتهای کلرسنجی (OTO یا DPD)
پنج قطره از محلول OTO را در داخل کیت کلرسنجی OTO ریخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمایید درب آن را ببندید. با معکوس کردن کیت، محلول را بهم بزنید. بر حسب میزان غلظت کلر، رنگ محلول فوق از زرد کمرنگ تا زرد پررنگ تغییر می نماید. با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روی بدنه کیت می توان میزان کلر باقیمانده کل را برحسب میلی گرم در لیتر (PPM) قرائت نمود.
DPD قرصی: یک عدد قرص را در داخل کیت DPD  انداخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب  آن را ببندید. با معکوس کردن کیت، محلول را بهم بزنید. بر حسب م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 519
بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو
بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان
کیوان ساعدپناه، محسن علی آبادی* ، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی
استادیار علوم پزشکی همدان ، Mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 11
[attachment=2669]

[align=left][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=3017]Study of Exposure
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 793
روش مهندسی برای تعیین میزان مواجهه کارگران 2009:ISO 9612
روش مهندسی برای تعیین میزان مواجهه کارگران 2009:ISO 9612
استاندارد ISO9612: روش مهندسی برای تعیین میزان مواجهه کارگران با صدا در محیط‌های کاری و محاسبات تراز معادل مواجهه با صدا می‌باشد و نتایج اندازه‌گیری به دست آمده از آن، اطلاعات مفیدی برای اولویت بندی اقدامات کنترلی صدا فراهم می‌نماید.
این استاندارد به آنالیز صوت در شبکه A می‌پردازد اما برای شبکه C نیز کاربرد دارد.
روش کار در این استاندارد شامل 5 مرحله اصلی به شرح ذیل است:
 آنالیز کار
 انتخاب استراتژی اندازه‌گیری
 اندازه‌گیری
 مدیریت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 688
ارزیابی میزان رعایت اصول ضبط و ربط و عوامل موثر بر آن در کارگاه‌های کوچک
ارزیابی میزان رعایت اصول ضبط و ربط و عوامل موثر بر آن در کارگاه‌های کوچک و خیلی کوچک شهر شیراز در سال1394
آناهیتا فاخرپور، مهدی جهانگیری* ، سپیده منصف، محدثه نظام
دکترای مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2751]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 656
تعیین میزان کارایی حفاظ های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869
تعیین میزان کارایی حفاظ‌های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869

یکی از روش‌های پرکاربرد که اکثر شرکت‌های تولیدکننده وسایل حفاظت شنوایی میزان کاهندگی آنها را محاسبه می
کنند بر اساس استاندارد 9684 ISO می‌باشد. این استاندارد خود شامل چندین بخش می‌باشد که بخش‌های زیر جهت
تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی‌ها کاربرد زیادی دارد:
9684-1 ISO: روش ذهنی اندازه‌گیری قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی
9684-2 ISO: برآورد سطوح فشار صوت در شبکه وزنی A هنگام استفاده از محافظ شنوایی
9684-3 ISO: اندازه‌گیری میزان ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 621
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
نام برنامه: PNR.apk
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای [attachment=3239]

[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...t/8837.png]