کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2820
استانداردهای اجرایی برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت پایش گازها و بخارات
استانداردهای اجرایی برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت پایش گازها و بخارات در مکان‌های کاری
این استانداردها نیازهایی را برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت تعیین غلظت گازها و بخارات در آنالیز هوا بیان می‌کنند.
نکته مهم این است که لوله‌های آشکارساز باید طوری طراحی شوند که نتایج قابل‌ اطمینانی بدهند.
تعاریف: لوله آشکارساز یعنی لوله‌ای شامل یک ماده شیمیایی اشباع‌شده که نشان دهنده غلظت یک آلاینده در هواست که باعث تغییر رنگ در ماده شیمیایی می‌شود.لوله‌های آشکارساز کوتاه مدت لوله‌هایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1609
پایش فرهنگ ایمنی بیمار Survey on Patient Safety
پایش فرهنگ ایمنی بیمار Survey on Patient Safety

چهار حیطه کلی فرهنگ ایمنی بیمار
    درک کلی از ایمنی  
    فراوانی حوادثی که گزارش شده است
    تعداد  حوادثی که گزارش شده است
    نمره کلی ایمنی بیمار
ده بعد فرهنگ ایمنی که با این پرسشنامه بررسی می شود
    انتظارات سوپروایزر و مدیر و اقدامات مربوط به ارتقا ایمنی بیمار
    یادگیری سازمانی – ارتقای مستمر
    کار تیمی در بخش ها
    ارتباطات باز
    بازخورد و ارتباطات در باره خطا
    پاسخ غیرتنبیه ای به خطا
    پرسنلی
    حمایت مدیریت ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 6287
پایش بيولوژيكي محيط كار
پایش بيولوژيكي محيط كار

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 150
[attachment=2029]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 907
پایش یک دهه تولیدات علمی حوزه سلامت کار با تاکید بر پژوهش‌های ارگونومی
پایش یک دهه تولیدات علمی حوزه سلامت کار با تاکید بر پژوهش‌های ارگونومی
آرام تیرگر، سید احسان سمائی *

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران، samaeiehsan۸۹@gmail.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8 [attachment=2185]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1147
پایش و ازمون سیستم های تهویه دکتر قربانی
پایش و آزمون سیستم‌های تهویه دکتر قربانی
تهویه: تأمین هوای پاک شرایط سازی شده یا خارج کردن هوای آلود از محیط به منظور بهبود کیفیت هوای موجود
تهویه صنعتی شامل تهویه عمومی (تهویه رقیق و تهویه مطبوع) و تهویه موضعی می‌باشند
تهویه موضعی: دمش هوای پاک بر یک موضع (تهویه موضعی دمشی) یا مکش هوای آلوده از موضع انتشار آلاینده و هدایت آن به محیط خارج از کارگاه
رایج‌ترین سیستم تهویه مورد استفاده صنایع، تهویه موضعی مکنده می‌باشد

دکتر فرشید قربانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان
نوع فایل: PDF
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 697
دستورالعمل چک‌لیست پایش فعالیت مسئول بهداشت حرفه‌ای در تشکیلات بهداشت حرفه‌ای
دستورالعمل چک‌لیست پایش فعالیت مسئول بهداشت حرفه‌ای در تشکیلات بهداشت حرفه‌ای

1 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است اطلاعات دقیق مشخصات فردی پرسنل و شرح فرآیند کاری هر فرد را به صورت
فلوچارت در پرونده پرسنلی فرد درج نماید
- مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است کلیه بخشهای کارگاه را طبق چک لیست بازدید مورد بازرسی قرار داده و چک
لیست‌های تکمیل شده را بایگانی نماید
3 - مسئول بهداشت حرفه‌ای موظف است مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمتهای مختلف کارخانه بازدید منظم به
عمل آورد و گزارشات بازدید را ثب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 564
راهبری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط
راهبری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط
فصل اول: اصول، مبانی، الزامات و روش‌های نمونه‌برداری آلاینده‌های هوا
- نمونه‌ی هوا
- ویژگی‌های یک نمونه‌ی هوا
- روش نمونه‌برداری
- حجم نمونه
- تعداد نمونه
- محل نمونه‌برداری
- زمان و طول مدت نمونه‌برداری
- انواع نمونه در بهداشت حرفه‌ای
- انواع نمونه از نظر طول مدت نمونه‌برداری
- انواع نمونه از نظر محل نمونه‌برداری
- اقسام روش‌های نمونه‌برداری هوای محیط
فصل دوم- پایش کیفی هوای محیط
فصل سوم- ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط

نوع فایل: دانلود PD