کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 460
دی اتیل کتون Diethyl ketone
(Substance [CAS No.]Documentation date: Diethyl ketone [96-22-0] (1995
TWA: 200 ppm
STEL: 300 ppm
Notations: Non
MW: 86.13
TLV® Basis: URT irr; CNS impair
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اتیل کتون
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 200ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت:300ppm
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی: 86.13
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 407
دی اتیل فتاالت Diethyl phthalate
(Substance [CAS No.]Documentation date: Diethyl phthalate [84-66-2] (1996
TWA: 5 mg/m3
STEL: Non
Notations: A4
MW: 222.23
TLV® Basis: URT irr
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اتیل فتاالت
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 5mg/m3
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 222.23
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 376
(-)-1,1’-BIS[(2S,5S)-2,5-DIETHYL-1-PHOSPHOLANYL]FERROCENE
(-)-1,1’-BIS[(2S,5S)-2,5-DIETHYL-1-PHOSPHOLANYL]FERROCENE
436863-50-2
by COMBI-BLOCKS

 
Hazard statements
No classification available
[attachment=3457][attachment=3458]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 611
(+)-1.1'-Bis[(2R.5R)-2.5-diethyl-1-phospholanyl]ferrocene
(+)-1.1'-Bis[(2R.5R)-2.5-diethyl-1-phospholanyl]ferrocene

Strem Chemicals, Inc, 147762-89-8
Hazard Statements
Causes skin irritation
Causes serious eye irritation
May cause respiratory irritation
Precautionary Statements
Dispose of contents/container to ...
Do not allow contact with air
[align=