کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5897
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر owas
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر Winowas
روش owas برای اولین بار به منظور شناسایی و ارزیابی پوسچر های نامناسب کاری در یکی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور فنلاند ارائه گردید. بدین  منظور تعداد 680 عکس از پوسچر شاخص (چهار پوسچر تنه، سه پوسچر بازو و هفت پوسچر پاها) خلاصه می‌شود. لذا جهت روایی و اعتبار بخش به روش مذکور، مشاغل و پوسچرهای مختلفی  توسط افراد امورش دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت بر اساس نتایج به‌دست آمده دسته بندی نهایی پوسچرها و سطوح اولویتی اقدامات اصلاحی در owas ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2527
New easy to use postural assessment method through visual management

New easy to use postural assessment method through visual management

Matteo Savino a, Antonio Mazza a, Daria Battini b
a University of Sannio, Benevento, Italy
b University of Padua, Padua, Italy

[align=left]Abstract

Earlier studies have demonstrated the strong relationships between manual assembly work with a high repetition level and the presence of repetitive strain injuries (RSI) or repetitive motion illnesses (RMI). Moreover
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2189
A method for integrating ergonomics analysis into maintainability design in a virtual environment

A method for integrating ergonomics analysis into maintainability design in a virtual environment
    Dong Zhoua, Jiayu Chenb, Chuan Lvc, , , Qingyuan Caob

    a State Key Laboratory of Virtual Reality Technology and Systems, BeiHang University, Beijing, China
    b School of Reliability and Systems Engineering, BeiHang University, Beijing, China
[align=left]    c Science and Technology on Reliabil
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 821
روش (Method) در مقاله
روش (Method)
اگر بخواهیم تنها در یک جمله هدف از بخش روش‌ها در یک مقاله را بیان کنیم باید گفت: ”متنی است که اگر سایر محققان قصد تکرار مطالعه ما را داشته باشند، بتوانند مطابق با آن، تمامی مراحل کار ما را تکرار نمایند.” 
 اگرچه نگارش یک مقاله پس از انجام تحقیق صورت می‌گیرد، اما بهتر است قسمت روش‌ها را قبل از شروع مطالعه نگاشت.
قسمت روش در مقاله شامل:
- روش تحقیق (از اهداف شروع کنید)
- نوع مطالعه
- جامعه آماری
- نمونه آماری و شیوه نمونه‌گیری
- ابزار گردآوری داده‌ها
- روش‌های تجزیه و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1185
ارزیابی حمل بار دستی به روش Key indicator method
?What are the activities where this method ca be applied
Time rating points
Rating points for force exertion
Rating points for force transfer /gripping conditions
Rating points for the hand/arm position and movement
Rating points for the work organisation
Rating points for the working conditions

[align=left]1st step: Determination of time rating poi