[-]
کلمات کلیدی
سیستم متن 2015 فارسی مدیریت 14001 استاندارد محیط iso زیست

متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 14001:2015
#1
ﻫﺪف از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ المللی iso 14001 اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن، برای ﺣﺎﻓﻈـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ نیازهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اقتصادی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد نظری ﮐـﻪ برای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را برای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷـﺪ ﻗـﺮار ﺑﺪﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:  
- ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ پیشگیری ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ پیامدهای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
- ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 
- ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮآوردن ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ
- ارتقای ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
- ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روش ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﺼﺮف و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺘﻘﺎل پیامدهای زﯾﺴﺖ - ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ در ﻃـﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ.
- دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ مزایای ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎده سازی ﮔﺰﯾﻨﻪ های دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺑﺎزار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
- ...

متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 14001:2015
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 34

.pdf   متن استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 140012015.pdf (اندازه 869.15 KB / تعداد دانلود: 66)
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود استاندارد ISO 45001:2018 به زبان فارسی masoomi 0 1,259 06-08-2018، 04:26 PM
آخرین ارسال: masoomi
  تغییرات استاندارد OHSAS18001:2007 به استاندارد iso45001:2016 masoomi 0 1,190 04-06-2017، 10:53 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان