[-]
کلمات کلیدی
recognising چیست ارزیابی شناسایی controlling anticipating چيست حرفه اي evaluating بهداشت occupational

بهداشت حرفه ای چیست ؟
#1
What is Occupational Hygiene
The definition in the IOHA Byelaws is 
بهداشت حرفه ای چیست ؟
تعریف نظامنامه انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای
Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large
بهداشت حرفه ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار است به منظور حفظ سلامت و رفاه كاركنان و در نهایت ایمن نگه داشتن جامعه .
Occupational Hygiene has also been defined as the practice of identifying of hazardous agents; Chemical, Physical and Biological; in the workplace that could cause disease or discomfort, evaluating the extent of the risk due to exposure to these hazardous agents, and the control of those risks to prevent ill-health in the long or short term
بهداشت حرفه ای هم چنین به عنوان فن و تکنیک زیر تعریف شده است: شناسایی عوامل خطرناک (شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی) در محیط کار که این عوامل میتوانند باعث ایجاد بیماری یا ناراحتی شوند.  ارزیابی میزان ریسک ناشی از مواجهه با این عوامل خطرناک کنترل ریسک های ناشی از این عوامل برای پیشگیری از آسیب های کوتاه مدت و بلند مدت.
توضیح مترجم :
.ill health:identifiable , adverse physical or mental condition arising from and/or made worse by a work activity and/or work-related situation
ill health = آسیب های جسمی و روانی قابل شناسایی ناشی از بدتر شدن فعالیتهای کاری و شرایط مرتبط با کار با توجه به سه مرحله یاد شده برای فعالیت در عرصه بهداشت حرفه ای در می یابیم که ابتدا شناسایی خطرات بالقوه صورت خواهد گرفت و در مرحله دوم بایستی اولویت بندی ریسک ازنظر شدت آسیب خطر – مدت مواجهه – تعداد افراد در معرض و ... ( با توجه به مفهوم ریسک در ایمنی )برای مشاغل و قسمتهای مختلف محیط کار انجام گیرد که گاها کارشناسان تصور میکنند ارزیابی، انطباق نتایج اندازه گیری خطرات با استانداردهای حدود تماس شغلی است .
What is the difference between Industrial and Occupational Hygiene
None really. The term Industrial Hygiene originated in the USA while in other parts of the world it is known as Occupational Hygiene. In some ways the term Occupational is a better description as health risks occur in all places that people work such as offices, shops, hospitals and farms, not just in places you would think of as industrial
فرق بین بهداشت حرفه ای و بهداشت صنعتی چیست ؟ 
در واقع هیچ تفاوتی وجود ندارد: اصطلاح بهداشت صنعتی در آمریکا به کار می رود در حالیکه در سایر کشورهای دنیا این علم تحت عنوان بهداشت حرفه ای شناخته شده است .گاها اصطلاح بهداشت حرفه ای توصیف بهتری برای ریسکهای تاثیر گذار بر سلامت است، زیرا در همه محیط های کاری که افراد کار می کنند اتفاق می افتد، نظیر ادارات، کارگاهها، بیمارستانها، مزارع و به محیط های صنعتی محدود نمی شود.
Why Hygiene
The word hygiene is derived from the name of the Greek goddess of health known as Hygeia. She was the daughter of Asklepios and sister to Panacea. While her father and sister were connected with the treatment of existing disease Hygeia was regarded as being concerned with the preservation of good health and the prevention of disease
 لغت hygiene از نام الهه یونان Hygeia گرفته شده است این الهه دختر Asklepios و خواهر Panacea بود زمانی كه پدر و خواهرش به عنوان درمانگر بیماری‌های موجود شناخته شدند Hygeia به عنوان الهه حفاظت از تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها مورد توجه قرار گرفت .
توضیح مترجم : با توجه به تعریف health و hygiene در لغت نامه های انگلیسی به انگلیسی، hygiene فعالیت و برنامه ای است برای رسیدن به health ( تندرستی جسمی و روانی ) . به همین دلیل رشته بهداشت حرفه ای در کشورهای جهان با نام Occupational Hygiene یاد می گردد و نه Occupational Health، بلکه مجموعه ای از گروهها تخصصی برای رسیدن به Occupational Health فعالیت می نمایند.
Occupational hygiene: Occupational Hygiene is both a technical field of study and a profession
The term Occupational Hygiene (used in the UK and Commonwealth Countries as well as much of Europe) is synonymous with Industrial Hygiene (used in the US, Latin America, and other countries that received initial technical support or training from US sources). Environmental Hygiene involves similar issues to Occupational Hygiene, but may not be limited to the workplace context.
بهداشت حرفه ای از نظر تحصیلی و شغلی رشته ای فنی است 
اصطلاح بهداشت حرفه ای مترداف با واژه بهداشت صنعتی است این اصطلاح در انگلستان و بسیاری از کشورهای مشترک منافع نظیر کشورهای اروپایی به کار برده می شود ولی در ایالات متحده – آمریکای لاتین و سایر کشورهایی که پشتیبانی فنی اولیه یا آموزشهای اولیه از منابع آمریکایی دریافت می دارند اصطلاح بهداشت صنعتی رایج است .بهداشت محیط نیز مباحثی مشابه بهداشت حرفه ای را دربر می گیرد اما محدود به محیط کار نمی باشد .
The International Occupational Hygiene Association defines Occupational Hygiene as the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large
انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای را علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت شاغلین در محیط کار تعریف می کند و هدف آن حفظ سلامت و رفاه كاركنان و در نهایت ایمن نگه داشتن جامعه است .
The American Industrial Hygiene Association has described Industrial Hygiene as that science and art devoted to the anticipation, recognition, evaluation, prevention, and control of those environmental factors or stresses arising in or from the workplace which may cause sickness, impaired health and well being, or significant discomfort among workers or among citizens of the community
انجمن بهداشت صنعتی آمریکا، بهداشت صنعتی را علم و هنر پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری و کنترل فاکتورها یا تنش های برخواسته از محیط کار معرفی می کند که این تنش ها ممکن است باعث بیماری ، آسیب به تندرستی، رفاه یا ناراحتی جدی بخشی از کارگران یا همشهریان جامعه شود .
According to the British Occupational Hygiene Society, hygiene is defined as the science behind health, or the conditions or practices conducive to health. But in common usage it has taken on a much narrower definition linking it to cleanliness, frequently leading to the misunderstanding of the term occupational hygiene: it's NOT about washing your hands or handling food properly at work, it's about minimising the risks of ill-health caused by the working environment
انجمن بهداشت حرفه ای بریتانیا، بهداشت حرفه ای را به عنوان حامی سلامت،حافظ شرایط و فعالیتهای منجر به سلامتی تعریف کرده است . اما عموم استفاده کنندگان این واژه تعریفی از آن ارائه میدهند که به واژه پاکیزگی و نظافت نزدیک است و بیشتر اوقات مفهوم نادرستی از آن برداشت می شود.بهداشت حرفه ای به شست و شوی دستها یا جابجایی صحیح مواد غذایی در محیط کار نمی پردازد بلکه بهداشت حرفه ای یعنی، به حداقل رساندن ریسک هایی که در محیط کار باعث آسیب های جسمی کارگران یا كاركنان می شود.
The Occupational Hygienist may be involved with the assessment and control of chemical, physical or biological hazards in the workplace that could cause disease or discomfort. Physical hazards may include noise, temperature extremes, illumination extremes, ionizing or non-ionizing radiation, ergonomics. Indoor air quality (IAQ) and safety may also receive the attention of the Occupational Hygienist. As part of this activity, the Occupational Hygienist may be called upon to communicate effectively regarding hazard, risk, and appropriate protective procedures; to evaluate and occasionally to design ventilation systems; and to manage people and programs for the preservation of health and well-being of those who enter the workplace
متخصصان بهداشت حرفه ای درگیر ارزیابی و کنترل خطرات شیمیایی – فیزیکی یا بیولوژیکی محیط کار هستند که می تواند باعث بروز بیماری یا ناراحتی شود .خطرات فیزیکی شامل صدا – گرما و سرمای شدید – شدت روشنایی – اشعه های یونیزاسیون و غیر یونیزاسیون و ارگونومی است . کیفیت هوای داخل ساختمان (IAQ) و ایمنی نیز مسایل مورد توجه متخصصان بهداشت حرفه ای است. به عنوان بخشی از این فعالیتها ، متخصصان بهداشت حرفه ای برای مشاوره کارشناسی در خصوص موارد زیر فراخوانده می شوند: خطرات بالقوه– ریسک و اتخاذ روشهای حفاظتی – ارزیابی و طراحی سیستم های تهویه – مدیریت كاركنان و ارائه برنامه ای برای حفاظت از سلامت و رفاه افرادی که وارد محیط کار می شوند. 
Professional Societies
The International Occupational Hygiene Association was formed in 1987. Its membership are the national professional associations, now numbering more that 20 organizations and representing over 20,000 occupational hygienists worldwide
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Formed in 27 June 1938 as the National Conference of Governmental Industrial Hygienists, renamed American Conference... in 1946. This organization was originally conceived as a gathering of the governmental organizations that employed industrial hygieinsts and membership was limited to two from each organization. From 1946, all industrial hygiene personnel employed by government agencies were eligible for membership. Today, membership is open to all practitioners in industrial hygiene, occupational health environmental health, and safety 
کنفرانس دولتی بهداشت صنعتی آمریکا
در 27 ژوئن سال 1937 میلادی تحت عنوان کنفرانس ملی - دولتی متخصصان بهداشت صنعتی شکل گرفت و در سال 1946 به کنفرانس بهداشت صنعتی آمریکا تغییر نام داد .این سازمان در ابتدا عهده دار گردآوری متخصصان بهداشت صنعتی عضو و استخدام شده سازمانهای دولتی بود و به این دو محدود شده بود. از سال 1946 کلیه پرسنل بهداشت صنعتی استخدام شده در آژانس های دولتی ، واجد شرایط عضویت شدند.امروزه عضویت برای کلیه شاغلین در بهداشت صنعتی ، سلامت کار ، سلامت محیط ، و ایمنی آزاد است.
American Industrial Hygiene Association  AIHA
Founded in 1939, AIHA has more than 75 local sections and 11,800 members, making it the largest of the national professional associations
انجمن بهداشت صنعتی آمریکا 
در سال 1939 میلادی تشکیل شد این انجمن بیش از 75 بخش محلی و 11800 عضو دارد که این امر آن را به یکی از انجمن های تخصصی ملی بدل کرده است 
Australian Institute of Occupational Hygienists:Formed in 1980 Belgian Society for Occupational Hygiene Brazilian Association of Occupational Hygienists  British Occupational Hygiene Society (BOHS) Founded in 1953, its aim is to help reduce work-related ill-health. With approximately 1300 members, it is the biggest occupational hygiene society in Europe and the voice of occupational hygiene in the UK 
انجمن بهداشت حرفه ای انگلیس: در سال 1953 میلادی شکل گرفت و هدف آن کمک به کاهش آسیب های مرتبط با کار بود و با 1300 عضو بزرگترین انجمن بهداشت حرفه ای اروپا و فعال در انگلستان است .
  Dutch Occupational Hygiene Society 
انجمن بهداشت حرفه ای هلند
French Occupational Hygiene Society 
انجمن بهداشت حرفه ای  فرانسه
Finnish Occupational Hygiene Society 
انجمن بهداشت حرفه ای فنلاند
German Society for Occupational Hygiene 
انجمن بهداشت حرفه ای آلمان
Hong Kong Institute of Occupational and Environmental Hygiene 
موسسه بهداشت حرفه ای و محیط زیست هنگ کنگ
Italian Occupational Hygiene Association 
انجمن بهداشت حرفه ای ایتالیا
Japan Occupational Hygiene Association 
انجمن بهداشت حرفه ای  ژاپن
Japan Association for Working Environment Measurement 
انجمن اندازه گیری محیط زیست ژاپن
Malaysian Industrial Hygiene Association 
انجمن بهداشت صنعتی مالزی
Mexican Industrial Hygiene Association 
انجمن بهداشت صنعتی مکزیک
New Zealand Occupational Hygiene Society 
انجمن بهداشت حرفه ای  نیوزلند
Norwegian Occupational Hygiene Association 
انجمن بهداشت حرفه ای  نروژی
Occupational Hygiene Society of Ireland 
انجمن بهداشت حرفه ای  ایرلند
Polish Association of Industrial Hygienists
انجمن صنفی بهداشت صنعتی لهستان
Southern African Institute for Occupational Hygiene 
موسسه آفریقای جنوبی برای بهداشت حرفه ای 
Swedish Association of Occupational and Environmental Hygienists 
انجمن بهداشت حرفه ای و محیط زیست سوئد
Swiss Society of Occupational Hygiene 
انجمن بهداشت حرفه ای سوئیس
Taiwan Occupational Hygiene Association
انجمن بهداشت حرفه ای  تایوان 

منابع مورد استفاده:
International Occupational Hygiene Association
انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای
ترجمه : مهندس علی رضا محمودی
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان