[-]
کلمات کلیدی
index number cas

CAS NUMBER INDEX
#1
50-00-0   Formaldehyde
50-29-3   DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
50-32-8   Benzo[a]pyrene
50-78-2   Acetylsalicylic acid (Aspirin)
52-68-6   Trichlorphon
54-11-5   Nicotine
55-38-9   Fenthion
55-63-0   Nitroglycerin
56-23-5   Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane)
56-38-2   Parathion
56-55-3   Benz[a]anthracene
56-72-4   Coumaphos
56-81-5   Glycerin mist [see Appendix G]
57-11-4   Stearic acid [see Stearates]
57-14-7   1,1-Dimethylhydrazine
57-24-9   Strychnine
57-50-1   Sucrose
57-57-8   b-Propiolactone
57-74-9   Chlordane
58-89-9   Lindane (g-Hexachlorocyclohexane)
60-29-7   Ethyl ether (Diethyl ether)
60-34-4   Methylhydrazine
60-35-5   Acetamide
60-57-1   Dieldrin
61-82-5   Amitrole (3-Amino-1,2,4-triazole)
62-53-3   Aniline
62-73-7   Dichlorvos
62-74-8   Sodium fluoroacetate
62-75-9   N-Nitrosodimethylamine (N,N-Dimethyl- nitrosoamine)
63-25-2   Carbaryl
64-17-5   Ethanol (Ethyl alcohol)
64-18-6   Formic acid
64-19-7   Acetic acid
67-56-1   Methanol (Methyl alcohol)
67-63-0   2-Propanol (Isopropanol; Isopropyl alcohol)
67-64-1   Acetone
67-66-3   Chloroform (Trichloromethane)
67-72-1   Hexachloroethane
68-11-1   Thioglycolic acid
68-12-2   Dimethylformamide
71-23-8   n-Propanol (n-Propyl alcohol)
71-36-3   n-Butanol (n-Butyl alcohol)
71-43-2   Benzene
71-55-6   Methyl chloroform (1,1,1-Trichloroethane)
72-20-8   Endrin
72-43-5   Methoxychlor
74-82-8   Methane
74-83-9   Methyl bromide
74-84-0   Ethane
74-85-1   Ethylene
74-86-2   Acetylene [see Appendix G]
74-87-3   Methyl chloride
74-88-4   Methyl iodide
74-89-5   Methylamine
74-90-8   Hydrogen cyanide
74-93-1   Methyl mercaptan (Methanethiol)
74-96-4   Ethyl bromide (Bromoethane)
74-97-5   Chlorobromomethane(Bromochloromethane)
74-98-6   Propane
74-99-7   Methylacetylene (Propyne)
75-00-3   Ethyl chloride (Chloroethane)
75-01-4   Vinyl chloride (Chloroethylene)
75-02-5   Vinyl fluoride
75-04-7   Ethylamine
75-05-8   Acetonitrile
75-07-0   Acetaldehyde
75-08-1   Ethyl mercaptan (Ethanethiol)
75-09-2   Dichloromethane (Methylene chloride)
75-12-7   Formamide
75-15-0   Carbon disulfide
75-18-3   Dimethyl sulfide
75-21-8   Ethylene oxide
75-25-2   Bromoform (Tribromomethane)
75-28-5   Isobutane [see Butane, isomers]
75-31-0   Isopropylamine
75-34-3   1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)
75-35-4   Vinylidene chloride(1,1-Dichloroethylene)
75-38-7   Vinylidene fluoride (1,1-Difluoroethylene)
75-43-4   Dichlorofluoromethane
75-44-5   Phosgene (Carbonyl chloride)
75-45-6   Chlorodifluoromethane
75-47-8   Iodoform
75-50-3   Trimethylamine
75-52-5   Nitromethane
75-55-8   Propyleneimine (2-Methylaziridine)
75-56-9   Propylene oxide (1,2-Epoxypropane)
75-61-6   Difluorodibromomethane
75-63-8   Trifluorobromomethane(Bromotrifluoromethane)
75-65-0   tert-Butanol (tert-Butyl alcohol)
75-69-4   Trichlorofluoromethane(Fluorotrichloromethane)
75-71-8   Dichlorodifluoromethane
75-74-1   Tetramethyl lead
75-83-2   2,2-Dimethyl butane [see Hexane,isomers]
75-86-5   Acetone cyanohydrin
75-91-2   tert-Butyl hydroperoxide
75-99-0   2,2-Dichloropropionic acid
76-03-9   Trichloroacetic acid
76-06-2   Chloropicrin (Nitrotrichloromethane; Trichloronitromethane)
76-11-9   1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane
76-12-0   1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane
76-13-1   1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
76-14-2   Dichlorotetrafluoroethane
76-15-3   Chloropentafluoroethane
76-22-2   Camphor, synthetic
76-44-8   Heptachlor
77-47-4   Hexachlorocyclopentadiene
77-73-6   Dicyclopentadiene
77-78-1   Dimethyl sulfate
78-00-2   Tetraethyl lead
78-10-4   Ethyl silicate (Silicic acid, tetraethyl ester)
78-30-8   Triorthocresyl phosphate
78-32-0   Triparacresyl phosphate
78-34-2   Dioxathion
78-59-1   Isophorone
78-78-4   Isopentane [see Pentane, all isomers]
78-83-1   Isobutanol (Isobutyl alcohol)
78-87-5   Propylene dichloride(1,2-Dichloropropane)
78-89-7   2-Chloro-1-propanol
78-92-2   sec-Butanol (sec-Butyl alcohol)
78-93-3   Methyl ethyl ketone (2-Butanone)
78-94-4   Methyl vinyl ketone (3-Buten-2-one)
78-95-5   Chloroacetone
79-00-5   1,1,2-Trichloroethane
79-01-6   Trichloroethylene
79-04-9   Chloroacetyl chloride
79-06-1   Acrylamide
79-09-4   Propionic acid
79-10-7   Acrylic acid  79-11-8   Monochloroacetic acid
79-20-9   Methyl acetate
79-21-0   Peracetic acid
79-24-3   Nitroethane
79-27-6   1,1,2,2-Tetrabromoethane (Acetylene tetrabromide)
79-29-8   2,3-Dimethyl butane [see Hexane, isomers]
79-34-5   1,1,2,2-Tetrachloroethane (Acetylene tetrachloride)
79-41-4   Methacrylic acid
79-43-6   Dichloroacetic acid
79-44-7   Dimethyl carbamoyl chloride
79-46-9   2-Nitropropane
80-51-3   p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
80-56-8   a-Pinene [see Turpentine and selected monoterpenes]
80-62-6   Methyl methacrylate (Methacrylic acid; methyl ester)
81-81-2   Warfarin
82-68-8   Pentachloronitrobenzene
83-26-1   Pindone (2-Pivalyl-1,3-indandione)
83-79-4   Rotenone, commercial
84-66-2   Diethyl phthalate
84-74-2   Dibutyl phthalate
85-00-7   Diquat dibromide [see Diquat]
85-42-7   Hexahydrophthalic anhydride
85-44-9   Phthalic anhydride
86-50-0   Azinphos-methyl
86-88-4   ANTU (a-Naphthylthiourea)
87-68-3   Hexachlorobutadiene
87-86-5   Pentachlorophenol
88-12-0   N-Vinyl-2-pyrrolidone
88-72-2   o-Nitrotoluene
88-89-1   Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol)
89-72-5   o-sec-Butylphenol
90-04-0   o-Anisidine
90-12-0   1-Methyl naphthalene
91-08-7   Toluene-2,6-diisocyanate
91-15-6   o-Phthalodinitrile
91-20-3   Naphthalene
91-57-6   2-Methyl naphthalene
91-59-8   b-Naphthylamine
91-94-1   3,3'-Dichlorobenzidine
92-52-4   Biphenyl (Diphenyl)
92-67-1   4-Aminodiphenyl
92-84-2   Phenothiazine
92-87-5   Benzidine
92-93-3   4-Nitrodiphenyl (4-Nitrobiphenyl)
93-76-5   2,4,5-T (2,4,5-Trichlorophenoxyacetic
 acid)
94-36-0   Benzoyl peroxide (Dibenzoyl peroxide)
94-75-7   2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
95-13-6   Indene
95-47-6   o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) [see
 Xylene]
95-48-7   o-Cresol [see Cresol, all isomers]
95-49-8   o-Chlorotoluene
95-50-1   o-Dichlorobenzene(1,2-Dichlorobenzene)
95-53-4   o-Toluidine
95-54-5   o-Phenylenediamine
95-65-8   3,4-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
95-87-4   2,5-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
96-05-9   Allyl methacrylate
96-09-3   Styrene oxide
96-14-0   3-Methyl pentane [see Hexane, isomers]
96-18-4   1,2,3-Trichloropropane
96-22-0   Diethyl ketone
96-33-3   Methyl acrylate (Acrylic acid methyl ester)
96-69-5   4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol)
97-77-8   Disulfiram
98-00-0   Furfuryl alcohol
98-01-1   Furfural
98-07-7   Benzotrichloride
98-51-1   p-tert-Butyltoluene
98-73-7   4-tert-Butylbenzoic acid
98-82-8   Cumene
98-83-9   a-Methylstyrene
98-86-2   Acetophenone
98-88-4   Benzoyl chloride
98-95-3   Nitrobenzene
99-08-1   m-Nitrotoluene
99-55-8   5-Nitro-o-toluimide
99-65-0   m-Dinitrobenzene [see Dinitrobenzene, all isomers]
99-99-0   p-Nitrotoluene
100-00-5   p-Nitrochlorobenzene
100-01-6   p-Nitroaniline
100-21-0   Terephthalic acid
100-25-4   p-Dinitrobenzene [see Dinitrobenzene, all isomers]
100-37-8   2-Diethylaminoethanol
100-40-3   Vinyl cyclohexene
100-41-4   Ethylbenzene
100-42-5   Styrene, monomer (Phenylethylene;Vinyl benzene)
100-44-7   Benzyl chloride
100-61-8   N-Methylaniline (Monomethyl aniline)
100-63-0   Phenylhydrazine
100-74-3   N-Ethylmorpholine
100-97-0   Hexamethylenetetramine
101-14-4   4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline)
101-68-8   Methylene bisphenyl isocyanate
101-77-9   4,4'-Methylenedianiline (4,4'- Diaminodiphenyl-methane)
101-84-8   Phenyl ether
102-54-5   Dicyclopentadienyl iron (Ferrocene)
102-71-6   Triethanolamine
102-81-8   2-N-Dibutylaminoethanol
103-71-9   Phenyl isocyanate
104-94-9   p-Anisidine
105-46-4   sec-Butyl acetate [see Appendix G]
105-60-2   Caprolactam
105-67-9   2,4-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
106-35-4   Ethyl butyl ketone (3-Heptanone)
106-42-3   p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) [see Xylene]
106-44-5   p-Cresol [see Cresol, all isomers]
106-46-7   p-Dichlorobenzene(1,4-Dichlorobenzene)
106-49-0   p-Toluidine
106-50-3   p-Phenylenediamine
106-51-4   Quinone (p-Benzoquinone)
106-87-6   Vinyl cyclohexene dioxide
106-89-8   Epichlorohydrin (1-Chloro-2, 3-epoxypropane)
106-92-3   Allyl glycidyl ether
106-93-4   Ethylene dibromide (1,2-Dibromoethane)
106-94-5   1-Bromopropane
106-95-6   Allyl bromide
106-97-8   Butane
106-98-9   n-Butene [see Butenes, all isomers]
106-99-0   1,3-Butadiene
107-01-7   2-Butene (mixture of trans- and cis- isomers) [see Butenes, all isomers]
107-02-8   Acrolein
107-05-1   Allyl chloride
107-06-2   Ethylene dichloride (1,2-Dichloroethane)
107-07-3   Ethylene chlorohydrin (2-Chloroethanol)
107-13-1   Acrylonitrile (Vinyl cyanide)
107-15-3   Ethylenediamine (1,2-Diaminoethane)
107-18-6   Allyl alcohol
107-19-7   Propargyl alcohol
107-20-0   Chloroacetaldehyde
107-21-1   Ethylene glycol
107-22-2   Glyoxal
107-30-2   Chloromethyl methyl ether (Methylchloromethyl ether; Monochlorodimethyl ether)
107-31-3   Methyl formate (Formic acid methyl ester)
107-41-5   Hexylene glycol
107-49-3   Tetraethyl pyrophosphate
107-66-4   Dibutyl phosphate
107-83-5   2-Methyl pentane [see Hexane,isomers]
107-87-9   Methyl propyl ketone (2-Pentanone)
107-98-2   1-Methoxy-2-propanol (Propylene glycol monomethyl ether)
108-03-2   1-Nitropropane
108-05-4   Vinyl acetate
108-08-7   2,4-Dimethylpentane [see Heptane,isomers]
108-10-1   Methyl isobutyl ketone (Hexone)
108-11-2   Methyl isobutyl carbinol (Methyl amyl alcohol; 4-Methyl-2-pentanol)
108-18-9   Diisopropylamine
108-20-3   Isopropyl ether
108-21-4   Isopropyl acetate [see Appendix G]
108-24-7   Acetic anhydride
108-31-6   Maleic anhydride
108-38-3   m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) [see Xylene]
108-39-4   m-Cresol [see Cresol, all isomers]
108-44-1   m-Toluidine
108-45-2   m-Phenylenediamine
108-46-3   Resorcinol
108-68-9   3,5-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
108-83-8   Diisobutyl ketone (2,6-Dimethyl- 4-heptanone)
108-84-9   sec-Hexyl acetate
108-87-2   Methylcyclohexane
108-88-3   Toluene (Toluol)
108-90-7   Chlorobenzene (Monochlorobenzene)
108-91-8   Cyclohexylamine
108-93-0   Cyclohexanol
108-94-1   Cyclohexanone
108-95-2   Phenol
108-98-5   Phenyl mercaptan
109-59-1   2-Isopropoxyethanol (Ethylene glycol isopropyl ether)
109-60-4   n-Propyl acetate [see Appendix G]
109-63-7   Boron trifluoride diethyl ether [see Boron trifluoride ethers]
109-66-0   Pentane
109-73-9   n-Butylamine
109-79-5   Butyl mercaptan (Butanethiol)
109-86-4   2-Methoxyethanol
109-87-5   Methylal (Dimethoxymethane)
109-89-7   Diethylamine
109-90-0   Ethyl isocyanate
109-94-4   Ethyl formate (Formic acid ethyl ester)
109-99-9   Tetrahydrofuran
110-12-3   Methyl isoamyl ketone
110-19-0   Isobutyl acetate [see Appendix G]
110-43-0   Methyl n-amyl ketone (2-Heptanone)
110-49-6   2-Methoxyethyl acetate
110-54-3   n-Hexane
110-62-3   n-Valeraldehyde
110-80-5   2-Ethoxyethanol
110-82-7   Cyclohexane
110-83-8   Cyclohexene
110-85-0   Piperazine and salts
110-86-1   Pyridine
110-91-8   Morpholine
111-15-9   2-Ethoxyethyl acetate
111-30-8   Glutaraldehyde
111-40-0   Diethylenetriamine
111-42-2   Diethanolamine
111-44-4   Dichloroethyl ether
111-65-9   n-Octane
111-69-3   Adiponitrile 
111-76-2   2-Butoxyethanol
111-84-2   Nonane
112-07-2   2-Butoxyethyl acetate
112-34-5   Diethylene glycol monobutyl ether
112-55-0   Dodecyl mercaptan
114-26-1   Propoxur
115-07-1   Propylene
115-11-7   Isobutene
115-29-7   Endosulfan
115-77-5   Pentaerythritol
115-86-6   Triphenyl phosphate
115-90-2   Fensulfothion
116-06-3   Aldicarb
116-14-3   Tetrafluoroethylene
116-15-4   Hexafluoropropylene
117-81-7   Di(2-ethylhexyl)phthalate (Di-sec- octyl phthalate)
118-52-5   1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
118-74-1   Hexachlorobenzene
118-96-7   2,4,6-Trinitrotoluene
119-93-7   o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine)
120-80-9   Catechol (Pyrocatechol)
120-82-1   1,2,4-Trichlorobenzene
121-44-8   Triethylamine
121-45-9   Trimethyl phosphite
121-69-7   Dimethylaniline (N,N-Dimethylaniline)
121-75-5   Malathion
121-82-4   Cyclonite
122-34-9   Simazine
122-39-4   Diphenylamine
122-60-1   Phenyl glycidyl ether
123-19-3   Dipropyl ketone
123-31-9   Hydroquinone (Dihydroxybenzene)
123-38-6   Propionaldehyde
123-39-7   Monomethylformamide
123-42-2   Diacetone alcohol (4-Hydroxy-4-methyl- 2-pentanone)
123-51-3   Isoamyl alcohol
123-54-6   2,4-Pentanedione
123-86-4   n-Butyl acetate [see Appendix G]
123-91-1   1,4-Dioxane (Diethylene dioxide)
123-92-2   Isopentyl acetate (Isoamyl acetate) [see Pentyl acetate]
124-04-9   Adipic acid
124-09-4   1,6-Hexanediamine
124-38-9   Carbon dioxide
124-40-3   Dimethylamine
124-64-1   Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium chloride
126-73-8   Tributyl phosphate
126-98-7   Methylacrylonitrile
126-99-8   b-Chloroprene (2-Chloro-1,3-butadiene)
127-00-4   1-Chloro-2-propanol
127-18-4   Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)
127-19-5   N,N-Dimethylacetamide
127-91-3   b-Pinene [see Turpentine]
128-37-0   Butylated hydroxytoluene (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol)
131-11-3   Dimethylphthalate
133-06-2   Captan
133-07-3   Folpet
135-88-6   N-Phenyl-b-naphthylamine
136-78-7   Sesone (Sodium-2,4- dichlorophenoxyethyl sulfate)
137-05-3   Methyl 2-cyanoacrylate [see Appendix G]
137-26-8   Thiram
138-22-7   n-Butyl lactate
140-11-4   Benzyl acetate
140-88-5   Ethyl acrylate (Acrylic acid ethyl ester)
141-32-2   n-Butyl acrylate (Acrylic acid, n-Butyl ester)
141-43-5   Ethanolamine (2-Aminoethanol)
141-66-2   Dicrotophos
141-78-6   Ethyl acetate
141-79-7   Mesityl oxide
142-64-3   Piperazine dihydrochloride [see Appendix G]
142-82-5   Heptane, isomers (n-Heptane)
143-33-9   Sodium cyanide [see Hydrogen cyanide and cyanide salts, as CN]
144-62-7   Oxalic acid, anhydrous
148-01-6   3,5-Dinitro-o-toluamide (Dinitolmide)
149-57-5   2-Ethylhexanoic acid
150-76-5   4-Methoxyphenol
151-50-8   Potassium cyanide [see Hydrogen cyanide and cyanide salts, as CN]
151-56-4   Ethyleneimine
151-67-7   Halothane
156-59-2   1,2-Dichloroethene, cis- isomer
156-60-5   1,2-Dichloroethene, trans- isomer
156-62-7   Calcium cyanamide
205-99-2   Benzo[b]fluoranthene
218-01-9   Chrysene 
287-92-3   Cyclopentane
298-00-0   Methyl parathion
298-02-2   Phorate
298-04-4   Disulfoton
299-84-3   Ronnel
299-86-5   Crufomate
300-76-5   Naled (Dibrom)
302-01-2   Hydrazine
309-00-2   Aldrin
314-40-9   Bromacil
330-54-1   Diuron
333-41-5   Diazinon
334-88-3   Diazomethane
353-42-4   Boron trifluoride dimethyl ether [see Boron trifluoride ethers]
353-50-4   Carbonyl fluoride
382-21-8   Perfluoroisobutylene
409-21-2   Silicon carbide
420-04-2   Cyanamide
431-03-8   Diacetyl
460-19-5   Cyanogen
463-51-4   Ketene
463-58-1   Carbonyl sulfide
463-82-1   Neopentane
479-45-8   Tetryl (2,4,6-Trinitrophenylmethyl- nitramine)
504-29-0   2-Aminopyridine
506-68-3   Cyanogen bromide
506-77-4   Cyanogen chloride
509-14-8   Tetranitromethane
526-75-0   2,3-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
528-29-0   o-Dinitrobenzene [see Dinitrobenzene, all isomers]
532-27-4   2-Chloroacetophenone (Phenacyl chloride)
534-52-1   4,6-Dinitro-o-cresol
540-59-0   1,2-Dichloroethylene, sym- isomer(Acetylene dichloride)
540-84-1   Isooctane (2,2,4-Trimethylpentane) [see Octane, all isomers]
540-88-5   tert-Butyl acetate [see Appendix G]
541-85-5   Ethyl amyl ketone (5-Methyl-3- heptanone)
542-56-3   Isobutyl nitrite
542-75-6   1,3-Dichloropropene
542-88-1   bis(Chloromethyl) ether
542-92-7   Cyclopentadiene [see Appendix G]
552-30-7   Trimellitic anhydride
556-52-5   Glycidol (2,3-Epoxy-1-propanol)
557-04-0   Magnesium stearates [see Stearates]
557-05-1   Zinc stearates [see Stearates]
558-13-4   Carbon tetrabromide
563-04-2   Trimetacresyl phosphate
563-12-2   Ethion
563-80-4   Methyl isopropyl ketone
565-59-3   2,3-Dimethylpentane [see Heptane, isomers
576-26-1   2,6-Dimethylphenol [see Dimethylphenol, all isomers]
583-60-8   o-Methylcyclohexanone
584-84-9   Toluene-2,4-diisocyanate (TDI)
589-34-4   3-Methylhexane [see Hexane, isomers]
590-18-1   cis-2-Butene
590-35-2   2,2-Dimethylpentane [see Heptane,isomers]
591-76-4   2-Methylhexane [see Heptane, isomers]
591-78-6   Methyl n-butyl ketone (2-Hexanone)
592-01-8   Calcium cyanide [see Hydrogen cyanideand cyanide salts, as CN]
592-41-6   1-Hexene
593-60-2   Vinyl bromide
594-42-3   Perchloromethyl mercaptan
594-72-9   1,1-Dichloro-1-nitroethane
598-78-7   2-Chloropropionic acid
600-25-9   1-Chloro-1-nitropropane
620-11-1   3-Pentyl acetate [see Pentyl acetate, all isomers]
624-41-9   2-Methylbutyl acetate [see Pentyl acetate, all isomers]
624-64-6   trans-2-Butene
624-83-9   Methyl isocyanate
624-92-0   Dimethyl disulfide
625-16-1   1,1-Dimethylpropyl acetate (tert-Amyl acetate) [see Pentyl acetate, all isomers]
626-17-5   m-Phthalodinitrile
626-38-0   2-Pentyl acetate (sec-Amyl acetate)
627-13-4   n-Propyl nitrate
628-63-7   1-Pentyl acetate (n-Amyl acetate)
628-96-6   Ethylene glycol dinitrate 
630-08-0   Carbon monoxide
637-92-3   Ethyl tert-butyl ether
638-21-1   Phenylphosphine
643-79-8   o-Phthalaldehyde
646-06-0   1,3-Dioxolane
680-31-9   Hexamethyl phosphoramide
681-84-5   Methyl silicate
684-16-2   Hexafluoroacetone
764-41-0   1,4-Dichloro-2-butene
768-52-5   N-Isopropylaniline
822-06-0   Hexamethylene diisocyanate
822-16-2   Sodium stearates [see Stearates]
919-86-8   Demeton-S-methyl
944-22-9   Fonofos
994-05-8   tert-Amyl methyl ether
999-61-1   2-Hydroxypropyl acrylate
1024-57-3   Heptachlor epoxide
1120-71-4   Propane sultone
1189-85-1   tert-Butyl chromate
1300-71-6   Dimethylphenol (mixed isomers)
1300-73-8   Xylidine, mixed isomers(Dimethylaminobenzene)
1303-00-0   Gallium arsenide
1303-86-2   Boron oxide
1303-96-4   Sodium tetraborate, decahydrate [see Borate compounds, inorganic]
1304-82-1   Bismuth telluride
1305-62-0   Calcium hydroxide
1305-78-8   Calcium oxide
1309-37-1   Iron oxide (Fe2O3)
1309-48-4   Magnesium oxide
1309-64-4   Antimony trioxide, production
1310-58-3   Potassium hydroxide
1310-73-2   Sodium hydroxide
1314-13-2   Zinc oxide
1314-61-0   Tantalum oxide [see Appendix G]
1314-62-1   Vanadium pentoxide
1314-80-3   Phosphorus pentasulfide
1317-95-9   Silica, crystalline — tripoli
1319-77-3   Cresol, all isomers
1321-64-8   Pentachloronaphthalene
1321-65-9   Trichloronaphthalene
1321-74-0   Divinylbenzene
1330-20-7   Xylene, mixed isomers(Dimethylbenzene)
1330-43-4   Sodium tetraborate, anhydrous [see Borate compounds, inorganic]
1332-21-4   Asbestos
1332-58-7   Kaolin
1333-74-0   Hydrogen
1333-86-4   Carbon black
1335-87-1   Hexachloronaphthalene
1335-88-2   Tetrachloronaphthalene
1338-23-4   Methyl ethyl ketone peroxide
1344-95-2   Calcium silicate [see Appendix G for Calcium silicate, synthetic nonfibrous]
1395-21-7   Subtilisins (proteolytic enzymes)
1477-55-0   m-Xylene a,a'-diamine
1563-66-2   Carbofuran
1569-02-4   Propylene glycol ethyl ether
1634-04-4   Methyl tert-butyl ether
1910-42-5   Paraquat dichloride [see Paraquat]
1912-24-9   Atrazine
1918-02-1   Picloram
1929-82-4   Nitrapyrin (2-Chloro-6-(trichloromethyl)- pyridine)
2039-87-4   o-Chlorostyrene
2074-50-2   Paraquat dimethyl sulfate [see Paraquat]
2104-64-5   EPN
2179-59-1   Allyl propyl disulfide
2234-13-1   Octachloronaphthalene
2238-07-5   Diglycidyl ether
2425-06-1   Captafol
2426-08-6   n-Butyl glycidyl ether
2451-62-9   1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione
2528-36-1   Dibutyl phenyl phosphate
2551-62-4   Sulfur hexafluoride
2687-91-4   N-Ethyl-2-pyrrolidone
2698-41-1   o-Chlorobenzylidene malononitrile
2699-79-8   Sulfuryl fluoride
2764-72-9   Diquat
2921-88-2   Chlorpyrifos
2971-90-6   Clopidol
3033-62-3   bis(2-Dimethylaminoethyl)ether
3333-52-6   Tetramethyl succinonitrile
3383-96-8   Temephos
3425-89-6   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
3689-24-5   Sulfotepp
3710-84-7   N,N-Diethylhydroxylamine 
3825-26-1   Ammonium perfluorooctanoate
4016-14-2   Isopropyl glycidyl ether
4098-71-9   Isophorone diisocyanate
4170-30-3   Crotonaldehyde
4685-14-7   Paraquat
5124-30-1   Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate)
5333-84-6   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
5392-40-5   Citral
5714-22-7   Sulfur pentafluoride
6153-56-6   Oxalic acid, dihydrate
6385-62-2   Diquat dibromide monohydrate [see Diquat]
6423-43-4   Propylene glycol dinitrate
6923-22-4   Monocrotophos
7085-85-0   Ethyl cyanoacrylate [see Appendix G]
7429-90-5   Aluminum
7439-92-1   Lead
7439-96-5   Manganese
7439-97-6   Mercury
7439-98-7   Molybdenum
7440-01-9   Neon
7440-02-0   Nickel
7440-06-4   Platinum
7440-16-6   Rhodium
7440-22-4   Silver
7440-25-7   Tantalum [see Appendix G]
7440-28-0   Thallium
7440-31-5   Tin
7440-33-7   Tungsten
7440-36-0   Antimony
7440-37-1   Argon
7440-38-2   Arsenic
7440-39-3   Barium
7440-41-7   Beryllium
7440-43-9   Cadmium
7440-47-3   Chromium
7440-48-4   Cobalt
7440-50-8   Copper
7440-58-6   Hafnium
7440-59-7   Helium
7440-61-1   Uranium (natural)
7440-65-5   Yttrium
7440-67-7   Zirconium
7440-74-6   Indium
7446-09-5   Sulfur dioxide
7550-45-0   Titanium tetrachloride
7553-56-2   Iodine
7572-29-4   Dichloroacetylene
7580-67-8   Lithium hydride
7616-94-6   Perchloryl fluoride
7631-90-5   Sodium bisulfite
7637-07-2   Boron trifluoride
7646-85-7   Zinc chloride
7647-01-0   Hydrogen chloride
7664-38-2   Phosphoric acid
7664-39-3   Hydrogen fluoride
7664-41-7   Ammonia
7664-93-9   Sulfuric acid
7681-57-4   Sodium metabisulfite
7697-37-2   Nitric acid
7719-09-7   Thionyl chloride
7719-12-2   Phosphorus trichloride
7722-84-1   Hydrogen peroxide
7726-95-6   Bromine
7727-21-1   Potassium persulfate [see Persulfates, as persulfate]
7727-37-9   Nitrogen
7727-43-7   Barium sulfate
7727-54-0   Ammonium persulfate [see Persulfates, as persulfate]
7758-97-6   Lead chromate
7773-06-0   Ammonium sulfamate
7775-27-1   Sodium persulfate [see Persulfates, as persulfate]
7778-18-9   Calcium sulfate, the anhydrite
7782-41-4   Fluorine
7782-42-5   Graphite (natural)
7782-49-2   Selenium
7782-50-5   Chlorine
7782-65-2   Germanium tetrahydride
7783-06-4   Hydrogen sulfide
7783-07-5   Hydrogen selenide
7783-41-7   Oxygen difluoride
7783-54-2   Nitrogen trifluoride
7783-60-0   Sulfur tetrafluoride
7783-79-1   Selenium hexafluoride
7783-80-4   Tellurium hexafluoride
7784-42-1   Arsine
7786-34-7   Mevinphos
7789-06-2   Strontium chromate [see Appendix G] 
7789-30-2   Bromine pentafluoride
7790-91-2   Chlorine trifluoride
7803-51-2   Phosphine
7803-52-3   Antimony hydride (Stibine)
7803-62-5   Silicon tetrahydride (Silane)
8001-35-2   Chlorinated camphene (Toxaphene)
8002-74-2   Paraffin wax fume
8003-34-7   Pyrethrum
8006-14-2   Natural gas [see Aliphatic hydrocarbon gases]
8006-64-2   Turpentine
8008-20-6   Kerosene
8022-00-2   Methyl demeton (Demeton-methyl)
8029-10-5   Coal dust, Anthracite
8050-09-7   Colophony [see Rosin core solder thermal decomp products]
8052-41-3   Stoddard solvent
8052-42-4   Asphalt (Bitumen) fume
8065-48-3   Demeton
9002-86-2   Polyvinyl chloride
9004-34-6   Cellulose
9005-25-8   Starch
9006-04-6   Natural rubber latex
9014-01-1   Bacillus subtilis [see Subtilisins, as crystalline active enzyme]
10024-97-2   Nitrous oxide
10025-67-9   Sulfur monochloride
10025-87-3   Phosphorus oxychloride
10026-13-8   Phosphorus pentachloride
10028-15-6   Ozone
10034-76-1   Calcium sulfate, the hemihydrate [see Calcium sulfate]
10035-10-6   Hydrogen bromide
10043-35-3   Boric acid [see Borate compounds, inorganic]
10049-04-4   Chlorine dioxide
10101-41-4   Calcium sulfate, the dihydrate [see Calcium sulfate]
10102-43-9   Nitric oxide
10102-44-0   Nitrogen dioxide
10210-68-1   Cobalt carbonyl
10294-33-4   Boron tribromide
10294-34-5   Boron trichloride
11070-44-3   Methyltetrahydrophthalic anhydride [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
11097-69-1   Chlorodiphenyl (54% chlorine)
11103-86-9   Zinc potassium chromate [see Appendix G]
12001-26-2   Mica
12001-28-4   Crocidolite [see Asbestos, all forms]
12001-29-5   Chrysotile [see Asbestos, all forms]
12035-72-2   Nickel subsulfide [see Nickel and inorganic compounds]
12070-12-1   Tungsten carbide [see Hard metals, containing Cobalt and Tungsten carbide]
12079-65-1   Manganese cyclopentadienyl tricarbonyl
12108-13-3   2-Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl
12125-02-9   Ammonium chloride fume
12172-73-5   Amosite [see Asbestos, all forms]
12179-04-3   Sodium tetraborate, pentahydrate[see Borate compounds, inorganic]
12185-10-3   Phosphorus (yellow)
12604-58-9   Ferrovanadium
13071-79-9   Terbufos
13121-70-5   Cyhexatin (Tricyclohexyltin hydroxide)
13149-00-3   Hexahydrophthalic anhydride, cis- isomer
13397-24-5   Calcium sulfate, gypsum [see Calcium sulfate]
13463-39-3   Nickel carbonyl
13463-40-6   Iron pentacarbonyl
13463-67-7   Titanium dioxide
13466-78-9   D-3-Carene [see Turpentine and selected monoterpenes]
13494-80-9   Tellurium
13530-65-9   Zinc chromate [see Appendix G]
13765-19-0   Calcium chromate [see Appendix G]
13838-16-9   Enflurane
14166-21-3   Hexahydrophthalic anhydride, trans- isomer
14464-46-1   Silica, crystalline — cristobalite
14484-64-1   Ferbam
14807-96-6   Talc (nonasbestos form)
14808-60-7   Silica, crystalline — quartz
14857-34-2   Dimethylethoxysilane
14977-61-8   Chromyl chloride [see Appendix G]
15972-60-8   Alachlor 
16219-75-3   Ethylidene norbornene
16752-77-5   Methomyl
16842-03-8   Cobalt hydrocarbonyl
17702-41-9   Decaborane
17804-35-2   Benomyl
19287-45-7   Diborane
19430-93-4   Perfluorobutyl ethylene
19438-63-2   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
19438-64-3   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
19624-22-7   Pentaborane
19624-22-7   Pentaborane
20816-12-0   Osmium tetroxide
21087-64-9   Metribuzin
21351-79-1   Cesium hydroxide
21651-19-4   Tin oxide
21725-46-2   Cyanazine
22224-92-6   Fenamiphos
22781-23-3   Bendiocarb
25013-15-4   Vinyltoluene (Methyl styrene, all isomers)
25154-54-5   Dinitrobenzene, all isomers
25167-67-3   Butene, mixture of isomers
25321-14-6   Dinitrotoluene
25551-13-7   Trimethylbenzene, mixed isomers
25639-42-3   Methylcyclohexanol
26140-60-3   Terphenyls
26590-20-5   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers]
26628-22-8   Sodium azide
26675-46-7   Isoflurane
26952-21-6   Isooctyl alcohol
31242-93-0   Chlorinated diphenyl oxide
34590-94-8   (2-Methoxymethylethoxy)propanol
35400-43-2   Sulprofos
37300-23-5   Zinc yellow [see Appendix G]
42498-58-8   Methyltetrahydrophthalic anhydride isomer [see Methyltetrahydrophthalic anhydrid isomers]
50926-11-9   Indium tin oxide
51235-04-2   Hexazinone
53469-21-9   Chlorodiphenyl (42% chlorine)
55566-30-8   Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate
59355-75-8   Methyl acetylene-propadiene mixture
59669-26-0   Thiodicarb
61788-32-7   Hydrogenated terphenyls
64742-81-0   Hydrogenated kerosene [see Kerosene/Jet fuels as total hydrocarbon vapor]
65996-93-2   Coal tar pitch volatiles
65997-15-1   Portland cement
68334-30-5   Diesel oil
68476-30-2   Fuel oil No. 2 [see Diesel fuel as total hydrocarbons]
68476-31-3   Diesel No. 4 [see Diesel fuel as total hydrocarbons]
68476-34-6   Diesel No. 2 [see Diesel fuel as total hydrocarbons]
68476-85-7   L.P.G. (Liquefied petroleum gas)
74222-97-2   Sulfometuron methyl
86290-81-5   Gasoline
95465-99-9   Cadusafos
111988-49-9  Thiacloprid
128639-02-1  Carfentrazone-ethyl
131341-86-1  Fludioxonil
308062-82-0  Coal dust, Bituminous or Lignite
946578-00-3 Sulfoxaflor

پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان