[-]
کلمات کلیدی
116063 aldicarb آلدیکرب

آلدیکرب Aldicarb
#1
(Substance [CAS No.]Documentation date: Aldicarb [116-06-3] (2017
(TWA: 0.005mg/m3(IFV
STEL: Non
Notations: Skin; A4; BEI_C
MW: 190.26 
TLV® Basis: Cholinesterase inhib 
  Substance، نام علمی ماده شیمیایی: آلدیکرب   
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی:  (0.005mg/m3(IFV
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: پوست; A4; BEI_C
MW، وزن ملکولی: 190.26 
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: مهار کولین استراز 
TLVs and BEIs 2020
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان