[-]
کلمات کلیدی
شغل کشور مواد بررسی حرفه دانشگاههای بهداشت امتحانی 99 استخدامی سال حرفه‌ای پزشکی کارشناس علوم آزمون

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 99
#1
بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال 1399
دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

توجه: حتما دفترچه را مطالعه کنید. و از روی دفترچه انتخاب کنید

شرایط احراز تحصیلی کدهای شغل محل کارشناس بهداشت حرفه‌ای 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس) 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس) 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (فوق لیسانس)
30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)
مواد امتحانی آزمون استخدامی کارشناس بهداشت حرفه‌ای
کارشناس بهداشت حرفه‌ای کد شغلی 12478)
1 ـ شناسایی عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار 
2 ـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها 
3 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی 
4 ـ سم‌شناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار 
5 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
کاردان بهداشت حرفه‌ای (کد شغلی 13368)
1 ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه‌ای
2 ـ سم‌شناسی و بیماریهای ناشی از کار
3 ـ شناسایی عوامل فیزیکی محیط کار
4 ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
5 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار
6 ـ عوامل ارگونومی و روانی

کد شغل محل: 10043
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای
محل خدمت: فارس-گراش-ستاد معاونت بهداشت
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 10043 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10082
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان شرقی-مراغه-دانشکده علوم پزشکی مراغه -بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 10082 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10083
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان شرقی-مراغه-دانشکده علوم پزشکی مراغه - -مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبانه روزی خداجو
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 10083 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10150
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: خوزستان-آبادان-مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ولیعصر کوت شنوف
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط اختصاصی: پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اعلام شده مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت در  صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار می‌باشد.
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 10150
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10151
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: خوزستان-شادگان-مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بوزی
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط اختصاصی: پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اعلام شده مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت در  صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار می‌باشد.
شرایط احراز تحصیلی شغل محل (های) شماره 10151
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10445
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: مرکزی-ساوه-مرکز جامع سلامت روستایی شهری صنعتی
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره 10445 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10507
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: کرمان-سیرجان-مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 6(مکی آباد)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط اختصاصی: پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اعلام شده مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت در صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار می‌باشد. 
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 10507 22891: پدافند غیرعامل در نظام سلامت (فوق لیسانس)- 22895: مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار (لیسانس، فوق لیسانس)- 30059: ارگونومی (فوق لیسانس)- 30135: ایمنی و بهداشت  صنفی (لیسانس، فوق لیسانس)- 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31055: مدیریت سلامت (فوق لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)- 31287: مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا (فوق لیسانس)- 32246: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 10531
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: خوزستان-شوشتر-
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط اختصاصی: پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اعلام شده مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار می‌باشد.
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 10531
22895: مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار (لیسانس)- 30135: ایمنی و بهداشت صنفی (لیسانس)- 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (فوق لیسانس)- 32246: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (لیسانس)
کد شغل محل: 10569،10568
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: فارس-اوز-شبکه بهداشت و درمان شهرستان اوز(10568) فارس-لار-مركز بهداشت لارستان (10569)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 10569،10568 شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10700
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان شرقی-بستان آباد-سعدآباد
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 10700
 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10701
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان شرقی-چاراويماق-قره اغاج
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 10701
 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10854
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان غربی-ارومیه-مرکز آموزشی، درمانی جامع زنان
نوع: ایثارگر 25درصد
تعداد ایثارگر 25درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی: ،10854 
شرایط احراز تحصیلی: 22895: مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار (لیسانس)- 30135: ایمنی و بهداشت صنفی (لیسانس)- 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 32246: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (لیسانس)
کد شغل محل: 10856،10855
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: آذربایجان غربی-سردشت-مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ربط (10855) آذربایجان غربی-مهاباد-مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اگریقاش (10856)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن:2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 10856،10855
شرایط احراز تحصیلی: 22895: مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار (لیسانس)- 30135: ایمنی و بهداشت صنفی (لیسانس)- 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 32246: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (لیسانس)
کد شغل محل: 10993،10995
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: مرکزی-تفرش-مرکز خدمات جامع سلامت بهداشتی شهری روستایی 22 بهمن (10993) مرکزی-كميجان-مرکز خدمات جامع سلامت بهداشتی شهری کمیجان (10995)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن:2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 10995،10993
 شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 10994
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: مرکزی-فراهان-مرکز خدمات جامع سلامت بهداشتی روستایی امیرآباد
نوع: ایثارگر25 درصدی
تعداد ایثارگر25 درصدی: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 10994
 شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11086
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: اردبیل-مشگین شهر-
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 11086 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل های: 11238 ،11237 ،11236 ،11235 ،11234 ،11233 ،11232 ،11231 ،11230 ،11229 ،11228 ،11227 ،11226 ،11225
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای
محل های خدمت: 
اصفهان-اردستان-مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی زواره (11225)
اصفهان-اصفهان-مرکز بهداشت شماره یک اصفهان -مرکز جامع خدمات سلامت روستایی جیلان آباد (11226)
اصفهان-اصفهان-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی زیار (11227)
اصفهان-اصفهان-مرکز شماره یک -مرکز جامع خدمات سلامت شبانه روزی شهری روستایی سجزی 11228
اصفهان-برخوار-مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانه روزی دستگرد (11229)
اصفهان-شاهین شهروميمه-مرکز خدمات جامع سلامت شهری مخابرات 11230
اصفهان-شهرضا-مرکز خدمات جامع  سلامت شهری روستایی منظریه 11231
اصفهان-فلاورجان-مرکز خدمات جامع سلامت شهری قهدریجان 11232
اصفهان-گلپایگان-مرکز خدمات جامع سلامت شهری گلشهر 11233
اصفهان-لنجان-مرکز خدمات جامع سلامت شهری سده 11234
اصفهان-مبارکه-مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانه روزی طالخونچه 11235
اصفهان-نايين-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهدای نایین 11236
اصفهان-نجف آباد-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی دهق 11237
اصفهان-نطنز-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید شریفیان بادرود 11237
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 14
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 14
شرایط اختصاصی: پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اعلام شده، مشروط به دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، ایمنی و بهداشت  صنفی، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار می‌باشد.
شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان می‌باشد:
11238 ،11237 ،11236 ،11235 ،11234 ،11233 ،11232 ،11231 ،11230 ،11229 ،11228 ،11227 ،11226 ،11225
30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)
کد شغل محل: 11358، 11359
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: البرز-فردیس (11358) البرز-کرج (11359)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان می‌باشد:
11360،11359،11358
شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11360
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: البرز-نظرآباد
نوع: ایثارگر 25درصد
تعداد ایثارگر 25درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره 11360
شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11467، 11465
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: تهران-استان تهران-شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرستان بهارستان (11465) تهران-استان تهران-شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرستان قدس(11467)
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان می‌باشد:
11467، 11465
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11466
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: تهران-استان تهران-شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 11466
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11713، 11714
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: سیستان و بلوچستان-ایرانشهر-مرکز خدمات جامع سلامت 3 شهری ایرانشهر (11713) سیستان و بلوچستان-چابهار-مرکز خدمات جامع سلامت 4 شهری چابهار (11714)
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 
11714،11713 
شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11718،11717،11716،11715 
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: 
سیستان و بلوچستان-دشتياری-مرکز خدمات جامع سلامت نگور 11715
سیستان و بلوچستان-قصرقند-مرکز خدمات جامع سلامت قصرقند 11716
سیستان و بلوچستان-كنارك-مرکز بهداشت کنارک 11717
سیستان و بلوچستان-مهرستان-مرکز خدمات جامع سلامت بهراباد 11718
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 4
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 4
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 
11718،11717،11716،11715 
شرایط احراز تحصیلی: 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 11842
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: ایلام-بدره-مرکز خدمات جامع سلامت چشمه شیرین
نوع:  آزاد
تعداد  آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره‌ی 11842 
22895: مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار (لیسانس)- 30135: ایمنی و بهداشت صنفی (لیسانس)- 30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)- 32246: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت (لیسانس)
کد شغل محل: 11914 ،11913 ،11912  
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: 
مازندران-بابل- 11914
مازندران-بابل-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی خشرودپی درجه دو 11915
مازندران-بابل-مركز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی گلوگاه درجه دو  11916
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 3
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 3
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 
11914 ،11913 ،11912 
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه ای (لیسانس)
کد شغل محل: 12181
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: خراسان جنوبی-زيركوه-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی حاجی آباد
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 12181
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 12260، 12261
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: 
خراسان رضوی-زاوه-مرکز بهداشت شهرستان زاوه 12260
خراسان رضوی-مه ولات-مرکز خدمات جامع سلامت فیض آباد 12261
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 2
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 2
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد: 
12260، 12261
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه ای (لیسانس)
کد شغل محل: 12309
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: تهران-تهران تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران
نوع: آزاد
تعداد آزاد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 12309
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
کد شغل محل: 12310
شغل: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

محل خدمت: تهران-تهران تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران
نوع: ایثارگر 25 درصد
تعداد ایثارگر 25 درصد: 1
جنس پذیرش: مرد و زن 
تعداد مرد و زن: 1
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 12310
شرایط احراز تحصیلی: 31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
پاسخ
#2
اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعلام شغل محلهای جدید، علاوه بر شغل محلهای درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کشور سال 1399 (سری دوم)
دفترچه سری دوم را حتما دانلود و مطالعه کنید 
برای بهداشت حرفه ای کد شغل محل جدید اضافه شده است 
تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 99/10/25 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

مواد امتحانی آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1399 برای بهداشت حرفه ای 
با دو تا عنوان شغل 
کاردان بهداشت حرفه ای (کد شغلی 13368): در شرایط احراز تحصیلی نام کاردان بهداشت حرفه ای در هیچ یک از کد شغل محل ها وجود ندارد. 
سوال اینجاست در کدام کد شغل محل کاردان بهداشت حرفه ای می تواند شرکت کند. اگر نیست چرا عنوان شغل کاردان بهداشت حرفه ای و مواد آزمون آن در دفترچه آورده شده است.

کارشناس بهداشت حرفهای (كد شغلی 12478)
برای کارشناسی بهداشت حرفه ای شرایط احراز تحصیلی کدهای شغل محل متفاوتی ارائه شده است
شرایط احراز تحصیلی کدهای شغل محل کارشناس بهداشت حرفه‌ای 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس) 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس) 
31174: مهندسی بهداشت حرفه‌ای (فوق لیسانس)
30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس)
30173: بهداشت حرفه‌ای (لیسانس، فوق لیسانس)

تفاوت بهداشت حرفه ای با مهندسی بهداشت حرفه ای چیست؟

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
6 -دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرایط احراز مندرج در آگهی(ملاک مرتبط بودن یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد)
تبصره: در صورتیكه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
داوطلبان دارای مقاطع تحصیلی بالاتر از مقاطع اعلام شده می بایست قبل از ثبت نام، از مرتبط یا غیر مرتبط بودن مقطع تحصیلی خود با شرایط احراز مندرج در آگهی اطلاع حاصل کرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمایند.


با توجه به موارد بالا داوطلبانی که ارشد بهداشت حرفه ای دارند و مقطع کارشناسی هم بهداشت حرفه ای بودند می توانند در کارشناس بهداشت حرفه ای (لیسانس) شرکت کنند.

در مورد منابع کارشناس بهداشت حرفه ای (کد شغلی 12478) (این منابع ذکر شده منابع قطعی این آزمون نیست بنابرین داوطلبان می تواند هر منابع مرتبط با موضوعات اعلام شده را مطالعه فرمایند)
1 ـ شناسایی عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار 
- کتاب مهندسی صدا و ارتعاش دکتر گلمحمدی، 
- کتاب مهندسی روشنایی دکتر گل محمدی، 
- کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی،
- کتاب تنش های حرارتی
- کتاب جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز-دکتر منظم
- کتاب وسایل حفاظت فردی دکتر فام
2 ـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها 
- سه جلد نمونه برداری و تجزیه آلاینده های محیط کار دکتر بهرامی 
- روش های نمونه برداری دکتر چوبینه
- حدود مواجهه شغلی کشور 
3 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی 
- کتاب ارگونومی دکتر ارمکی
- کتاب ارگونومی مارتین هلاندر
- کتاب روشهای ارزیابی ارگونومی کیخامقدم
4 ـ سم‌شناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار 
- سم شناسی استیسی
- سم‌شناسی دکتر نقاب
5 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
- ایمنی و بهداشت برای مهندسین دکتر فام
- ارزیابی شاخص های عملکردی ایمنی دکتر احسان الله
-آیین نامه ها و قوانین مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای
پاسخ
#3
سلام دوست عزیز........... اینو مطمئنید کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای میتونه تو پست کارشناسی ثبت نام کنه؟ دفترچه رو مطالعه کردین؟ برداشت من اینه که نمیتونه لطفا دلیل اینو بگید؟
پاسخ
#4
(01-12-2021، 07:03 PM)درخشان نوشته: سلام دوست عزیز........... اینو مطمئنید کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای میتونه تو پست کارشناسی ثبت نام کنه؟ دفترچه رو مطالعه کردین؟ برداشت من اینه که نمیتونه لطفا دلیل اینو بگید؟

با سلام 
چون مقطع کارشناسی بهداشت حرفه ای رشته مرتبط است
6 -دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرایط احراز مندرج در آگهی(ملاک مرتبط بودن یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد)
پاسخ
#5
سلام وقت بخیر
من با مدرک مهندسی بهداشت حرفه ای تو آزمون شرکت کردم ولی شرایط احراز شغل انتخابیم بهداشت حرفه ای خواسته امکان ویرایش هست؟
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1402 masoomi 0 1,232 09-23-2023، 11:27 AM
آخرین ارسال: masoomi
  بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدامی شركت‌های تابعه وزارت نفت سال 1401 masoomi 0 1,155 04-03-2023، 07:41 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان