کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1985
سم شناسی ارگانوفسفات‌ ها
ارگانوفسفات‌ها شایع ترین آفت کش pesticide مورد استفاده در دنیا هستند. علاوه بر ارگانوفسفات‌ها سایر حشره‌کش ها insecticide شامل كاربامات Carbamate ، ارگانوكلرينه Organochlorine و ... می‌باشند.
سمت ترتیبات ارگانوفسفره متفاوت است
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 349
دیازینون Diazinon
(Substance [CAS No.]Documentation date: Diazinon [333-41-5] (2000
(TWA: 0.01 mg/m3 (IFV
STEL: Non
Notations: Skin; A4; BEI_A
MW: 304.36
TLV® Basis: Cholinesterase inhib
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دیازینون
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (0.01mg/m3(IFV
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: پوست; A4; BEI_A
MW، وزن ملکولی: 304.36
TLV® Basis، مب